Stanovy

Identifikační číslo společnosti Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) je 556122 0996. Stanovy společnosti byly přijaty na výroční valné hromadě, která se konala 25. března 2011. 

ČLÁNEK 1 
Název společnosti je Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.). 

ČLÁNEK 2 
Sídlo společnosti bude ve městě Linköping ve Švédsku. 

ČLÁNEK 3 
Obchodní činností společnosti je vývoj, provoz a prodej informačních systémů pro bankovní a finanční instituce a výrobní společnosti a provádění operací spojených s uvedenou obchodní činností. 

ČLÁNEK 4 
Kapitálový podíl společnosti činí minimálně čtyři sta milionů švédských korun (400 000 000 SKr) a maximálně jednu miliardu šest set milionů švédských korun (1 600 000 000 SKr). 

ČLÁNEK 5 
Počet akcií ve společnosti bude minimálně dvacet milionů (20 000 000) a maximálně osmdesát milionů (80 000 000). 

ČLÁNEK 6 
Představenstvo se skládá minimálně ze tří a maximálně z dvanácti členů s maximálně třemi zastupujícími členy. 

ČLÁNEK 7 
Na výroční valné hromadě budou jmenováni minimálně jeden a maximálně dva auditoři, se zástupci nebo bez nich, nebo minimálně jedna a maximálně dvě registrované veřejné účetní firmy za účelem přezkoumání ročního vyúčtování společnosti, její účetní závěrky a správy společnosti prováděné představenstvem a prezidentem. 

ČLÁNEK 8 
Fiskálním rokem společnosti bude období od 1. ledna do 31. prosince. 

ČLÁNEK 9 

Výroční valná hromada:

 1. volí svého předsedu,
 2. sestavuje a schvaluje hlasovací seznam,
 3. posuzuje program ke schválení,
 4. volí jednu nebo dvě osoby, které ověří zápis z valné hromady,
 5. zjišťuje, zda byla valná hromada řádně svolána,
 6. předkládá výroční zprávu, zprávu auditorů, konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou zprávu auditorů,
 7. zvažuje řešení, která se týkají:
  a. přijetí výsledovky a rozvahy a dále konsolidované výsledovky a konsolidované rozvahy,
  b. položky zisku nebo ztráty společnosti dle přijaté rozvahy,
  c. prominutí závazků členům představenstva a prezidentovi,
 8. určuje odměny představenstva a honorář auditorů,
 9. volí členy představenstva, zástupce členů a případně auditory,
 10. posuzuje veškeré další záležitosti, o nichž musí výroční valná hromada rozhodovat v souladu se švédským Zákonem o společnostech nebo stanovami.
ČLÁNEK 10
Valná hromada akcionářů se koná ve městě Linköping nebo Stockholm ve Švédsku. 
Oznámení o valné hromadě bude publikováno ve švédském Úředním věstníku a na webových stránkách společnosti. Současně s oznámením bude ve švédském časopisu Svenska Dagbladet publikována informace, že oznámení bylo zveřejněno. 
Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit valné hromady 1) budou do pěti (5) dnů před konáním valné hromady zapsáni v kompletním výtisku registru akcionářů, kde jsou uvedeny podmínky, a 2) nejpozději do 12 hodin v den, který byl stanoven v oznámení, informují společnost o svém záměru zúčastnit se valné hromady. Tímto dnem nesmí být neděle, jiný státní svátek, sobota, letní slunovrat, štědrý den, Silvestr a nesmí být dříve než pátý (5.) den v týdnu před konáním valné hromady. 
Akcionáři mohou být na valné hromadě doprovázeni jedním (1) nebo dvěma (2) zástupci, pokud o tomto svém úmyslu informují v souladu s podmínkami stanovenými výše. 

ČLÁNEK 11 
Akcie mohou být vydávány ve dvou (2) sériích: série A a série B. Akcie v každé sérii mohou být vydávány v maximálním počtu 100 000 000 akcií. 
Každá akcie série A opravňuje držitele k 1,0 hlasu na akcii. Každá akcie série B opravňuje držitele k 0,1 hlasů na akcii. 
Akcie série A mohou být převedeny na akcie série B v následujícím pořadí. Žádost o převod musí akcionář podat společnosti písemně s uvedením počtu akcií série A, které mají být převedeny. Tento převod bude poté neprodleně oznámen švédskému obchodnímu rejstříku za účelem registrace a nabude účinnosti v době registrace. 

ČLÁNEK 12 
Pokud se společnost rozhodne vydat nové akcie série A a série B za peníze nebo na vyrovnání závazků, držitelé akcií série A a série B budou mít předkupní právo na upsání akcií stejné série úměrně k počtu dříve vlastněných akcií (primární předkupní právo). Akcie neupsané během uplatňování primárního předkupního práva budou nabídnuty k upsání všem akcionářům (sekundární předkupní právo). Pokud počet takto nabídnutých akcií nebude dostatečný pro upisování akcií vycházející z uplatnění sekundárního předkupního práva, budou nabízené akcie rozděleny mezi příjemce úměrně k počtu dříve vlastněných akcií. V případě, že to není možné, budou akcie rozděleny pomocí losování. 
Pokud se společnost rozhodne vydat za peníze nebo na vyrovnání závazků pouze jednu z výše uvedených sérií akcií, budou mít všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda jsou jejich akcie ze série A nebo série B, předkupní právo na upsání nových akcií úměrně k počtu již vlastněných akcií. 
Pokud se společnost rozhodne vydat opční obligace nebo směnitelné obligace za peníze nebo na vyrovnání závazků, budou mít akcionáři předkupní právo na upsání opčních obligací stejně, jako kdyby se vydání týkalo akcií, které mohou být upisovány na základě opční obligace, nebo předkupní právo na upsání směnitelných obligací stejně, jako kdyby se vydání týkalo akcií, za něž mohou být směnitelné obligace vyměněny. 
Výše uvedená ustanovení nepředstavují omezení možnosti společnosti vydávat akcie za peníze bez předkupního práva pro akcionáře. 
Pokud vydáním prémiových akcií došlo k navýšení kapitálového podílu, budou nové akcie každé série vydávány úměrně k počtu akcií stejného typu, které jsou již nevyřízené. Za těchto okolností ponesou staré akcie určité série práva vůči novým akciím stejné série. Tato ustanovení nepředstavují omezení možnosti vydávat akcie nových sérií ve formě prémiového vydání po požadované změně stanov společnosti. 

ČLÁNEK 13 
Představenstvo má právo rozhodnout, zda osobám, které nejsou akcionáři společnosti, bude povoleno zúčastnit se jednání výroční valné hromady nebo je jiným prostředky sledovat za podmínek stanovených představenstvem. 

ČLÁNEK 14 
Akcie společnosti budou registrovány v centrálním depozitáři cenných papírů podle zákona Financial Instruments Account Act o finančních prostředcích (1998:1479).

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY

CEO Alastair Sorbie

Telefon: 44 1494 428900

Contact Alastair Sorbie

Vedoucí pro vztahy s investory Frédéric Guigues

Telefon: 46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues