IFS APPLICATIONS – SKUTECZNA DROGA DO ELASTYCZNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

System IFS Applications to zintegrowany pakiet aplikacji, który umożliwia skuteczne przeprowadzanie w globalnych i wymagających firmach czterech kluczowych procesów:

White paper: Planowanie zmian

Oferta odpowiednia do potrzeb w danym momencie jest podstawą udanego biznesu. Ale jak ją zaplanować w obliczu wciąż zmieniających się prognoz? Kluczowe znaczenie ma właściwe reagowanie na zachodzące procesy. Długoterminowe inwestycje w oprogramowanie dla przedsiębiorstw muszą zapewniać możliwość dopasowania do zmian rynkowych. W white paper przedstawimy pięć problemów związanych z reagowaniem na zmiany, których rozwiązaniem jest właściwe oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Pobierz White paper: Planowanie zmian

Pełny pakiet oprogramowania ERP

IFS Applications zapewnia funkcje obsługi finansów, zasobów ludzkich, zarządzania jakością, zarządzania dokumentacją, zarządzania relacjami z klientami (CRM), analityki biznesowej, zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz inne kluczowe funkcje, które ułatwiają zarządzanie całym cyklem życia produktów, aktywów, kontaktów z klientami, projektów i wieloma innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa. Poznaj nasz produkt korzystając z interaktywnej grafiki:

IFS Finanse

Komponenty finansowe zapewniają kompleksowy obraz działalności biznesowej widziany z dowolnej perspektywy. W celu zbadania istotnej wartości lub trendu można szczegółowo przeanalizować związane z nimi transakcje finansowe. Dostępne komponenty zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach w organizacji i wspierają zgodność z regulacjami prawnymi na całym świecie.

Konsolidacja
IFS Konsolidacja™ to komponent, który umożliwia konsolidowanie danych z dowolnej liczby firm w jednym miejscu. Umożliwia odwzorowywanie różnych planów kont, budżetów i walut z podmiotów podległych w spółce dominującej. Kierownictwo ma w każdej chwili możliwość wglądu w aktualne, skonsolidowane dane finansowe.
Budżetowanie
IFS Budżetowanie™ to komponent, który pozwala zarządzać planowaniem, budżetowaniem i prognozowaniem przepływu pracy w systemie IFS Applications. Za pomocą tego komponentu można formułować strategię korporacyjną i ustalać cele dla kart wyników i szablonów budżetowych. Ciągłe planowanie i prognozowanie kroczące pozwala monitorować i aktualizować proces na wszystkich etapach. Komponent integruje się z programem Microsoft® Excel®.
Przepływy Pieniężne
IFS Przepływy Pieniężne™ to komponent, który oferuje elastyczne analizy płynności na podstawie szeregu scenariuszy do wyboru. Pozwala on generować prognozy sytuacji gotówkowej firmy na podstawie zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, należności i zobowiązań. Na podstawie tych informacji można analizować możliwości lepszego zarządzania środkami finansowymi w firmie i możliwości strategicznego podejmowania decyzji.
Księgowość Projektu
IFS Księgowość Projektu™ to komponent, który zapewnia jasny i aktualizowany w czasie rzeczywistym przegląd finansów projektu — nawet kiedy dany projekt jest w trakcie realizacji. Komponent ten pozwala również szczegółowo analizować dostępne dane, tak aby uzyskać więcej informacji. Zintegrowane reguły księgowości projektów zapewniają wsparcie dla różnych metod kapitalizacji i wymogów w zakresie uzgadniania przychodów.
eFaktura
IFS eFaktura™ to komponent, który usprawnia i automatyzuje proces obsługi faktur dostawców przez ograniczenie ilości faktur wymagających ręcznej rejestracji. W komponencie dostępne są funkcje skanowania faktur oraz obsługa faktur elektronicznych. Zaawansowane reguły zatwierdzania faktur i parowania ich z zamówieniami zakupów znacznie przyspieszają przetwarzanie danych. Komunikaty zdarzeń i dzienniki historii jeszcze bardziej usprawniają ten proces i ułatwiają prowadzenie dalszych działań na jego podstawie.
Księga Zobowiązań
IFS Księga Zobowiązań™ to komponent, który upraszcza obsługę faktur zakupu i procesów płatności. Wsparcie dla samodzielnego rozliczania redukuje ilość przetwarzanych faktur. Szereg opcji walutowych i płatności zwiększa elastyczność komponentu, a możliwości monitorowania i analizy danych zapewniają pełną kontrolę.
Księga Należności
IFS Księga Należności™ to komponent, który upraszcza obsługi faktur klientów i procesy płatności. Automatycznie obsługuje kodowanie rutynowych transakcji. Dzięki integracji z zamówieniami sprzedaży i funkcją reguł księgowych pomaga minimalizować błędy i upraszcza procedury.
Środki Trwałe
IFS Środki Trwałe™ to komponent, który ułatwia strategiczne zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa. Komponent ten udostępnia w pełni zintegrowane narzędzie księgowe, uwzględniające metody amortyzacji, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do obsługi środków trwałych w organizacjach globalnych.
Księga Główna
IFS Księga Główna™ to komponent, który zapewnia solidną podstawę do analiz finansowych i raportowania oraz udostępnia skuteczne narzędzia symulacyjne, w tym prowadzenie wielu ksiąg głównych i zaawansowane reguły dystrybucji. Pomaga on zbierać i konsolidować zdarzenia finansowe ze wszystkich systemów i oddziałów w grupie biznesowej.

IFS Zasoby Ludzkie

Komponenty dotyczące zasobów ludzkich pomagają w sprawny i efektywny sposób zarządzać tym, co najcenniejsze w firmie – kapitałem ludzkim. Zawierają zestaw narzędzi umożliwiający przeprowadzenie szybkiej i precyzyjnej analizy kluczowych potrzeb przedsiębiorstwa zarówno w zakresie doboru, jak i rozwoju personelu. Zapewniają obsługę wszystkich istotnych procesów związanych z obsługą kadrowo-płacową i umożliwiają skuteczne, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Portlety Pracownika
IFS Portlety Pracownika™ to komponent zapewniający zestaw narzędzi, które na platformie IFS Portale Osobiste umożliwiają samoobsługę menedżerom i pracownikom. Dostęp do wydzielonych części własnych akt osobowych pozwala na samodzielne uaktualnianie i zarządzanie informacjami. Dzięki temu komponentowi pracownicy – poprzez strony internetowe, które zostały zaprojektowane specjalnie pod ich potrzeby – mogą aktualizować swoje dane, rejestrować czas pracy czy też wysyłać swoje zgłoszenia na stanowiska dostępne w wewnętrznej rekrutacji w firmie itp.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy™ to komponent, który umożliwia optymalizację procesów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zgodnie z przepisami określanymi przez organy regulacyjne. Obejmuje szeroki zakres funkcji rejestrowania i śledzenia od wypadków i chorób do podjętych działań, zarządzania bezpieczeństwem, badaniami medycznymi, informacji o niebezpiecznych substancjach i uprawnieniach na udzielanie pierwszej pomocy.
Płace
IFS Płace™ to komponent, który obsługuje wszystkie procesy dotyczące wynagrodzeń w przedsiębiorstwie i umożliwia ich sprawną obsługę. Jest w pełni dostosowany do przepisów prawa pracy. Zapewnia obsługę w pełni konfigurowalnych stałych i zmiennych składników wynagrodzeń, dodatków, potrąceń i zobowiązań, a mechanizm nadawania uprawnień zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i płacowych pracowników.
Zarządzanie Czasem Pracy
IFS Zarządzanie Czasem Pracy™ to komponent, który ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi czasu pracy pracowników. Dzięki niemu dystrybucja składników czasu pracy oraz obliczanie ruchomego czasu pracy, nadgodzin, dodatków zmianowych itp. mogą przebiegać automatycznie i podlegać kontroli względem centralnie ustalanych reguł. Ponadto dane o czasie pracy pracowników, wprowadzane raz do systemu, mogą być wykorzystane zarówno do naliczania wynagrodzeń, jak również analizy czasu i kosztów związanych z projektami, zleceniami roboczymi czy zleceniami produkcyjnymi.
Delegacje
IFS Delegacje™ to komponent pomagający w optymalizacji i uproszczeniu procesu zarządzania kosztami wyjazdów służbowych. Obejmuje automatyzację obliczeń diet i rejestracji poniesionych wydatków. Podróżujący pracownicy mogą korzystać z interfejsu internetowego i dzięki niemu rejestrować czas i wydatki bez względu na miejsce, w jakim się znajdują.
Szkolenia
IFS Szkolenia™ to komponent, który zapewnia wsparcie w obsłudze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników. Umożliwia budowanie potrzeb szkoleniowych pracowników, planowanie szkoleń i ich realizację. Pozwala tworzyć bazę kursów, firm szkoleniowych, rejestrować koszty na szkolenie i na osobę oraz rejestrować oceny. Po ukończeniu szkolenia automatycznie aktualizowane są dane w kartotece pracownika.
Zarządzanie Kompetencjami
IFS Zarządzanie Kompetencjami™ to komponent, który umożliwia określenie wymogów organizacyjnych i ich odwzorowanie względem dostępnych zasobów. Zebrane w ten sposób dane służą do sporządzenia planu rekrutacji, listy potrzeb w zakresie rozwoju pracowników oraz wykazu braku, jak również nadmiaru kompetencji personelu. Te informacje są podstawą strategicznych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowe narzędzia umożliwiają kompleksową obsługę w zakresie oceny okresowej i rozwoju pracowników, planowania ścieżek kariery i analizy sukcesji.
Rekrutacja
IFS Rekrutacja™ to komponent, który wspiera i upraszcza proces zatrudniania nowych pracowników poprzez obsługiwanie i rejestrowanie wszystkich działań i danych powiązanych: od zgłaszania zapotrzebowania na pracowników, uruchamiania ogłoszeń rekrutacyjnych, wskazywania etapów takiego procesu, jak i rejestrowania wyników ich realizacji, rejestrowania danych kandydatów, po końcowy transfer ich danych do akt pracowniczych.
Zarządzanie Personelem
IFS Zarządzanie Personelem™ to komponent, który obsługuje procesy związane z zatrudnieniem, przeszeregowaniem, utrzymaniem, aż po zwolnienie pracownika. Jego zadaniem jest optymalizacja struktury organizacyjnej i potrzeb kadrowych oraz utrzymanie aktualnych danych osobowych i płacowych. Dzięki szerokiej funkcjonalności umożliwia ono wyszukiwanie wszelkich danych kadrowych wg dowolnych kryteriów, tworzenie standardowych raportów na potrzeby wewnętrzne oraz generowanie sprawozdawczości zewnętrznej.

IFS Projektowanie

Komponenty projektowania ułatwiają określanie i konfigurowanie elementów projektów, produktów, podzespołów i obiektów. Optymalizują administrowanie powiązaną dokumentacją, w tym różnymi wersjami dokumentów. Użytkownicy mogą uzyskać informacje, których potrzebują do podejmowania decyzji technicznych, administracyjnych i finansowych, korzystając z dostępu do aktualizowanych w sposób ciągły danych. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją daje rzeczywisty obraz całego przedsiębiorstwa.

Dostawa wg. Projektu
IFS Dostawa wg. Projektu™ to komponent, który pozwala koordynować dostawy złożonych produktów przez cały ich cykl życia — od przetargu, szczegółowego projektu, zamówienia, produkcji i/lub montażu po testy, dostawę, wsparcie posprzedażne i utrzymanie.
Odbiór Techniczny
IFS Odbiór Techniczny™ to komponent, który wspiera przekazanie do użytkowania wszystkich elementów obiektu lub instalacji przemysłowej w sposób bezpieczny i zorganizowany oraz zapewnia, że są one zaprojektowane, zainstalowane, testowane, obsługiwane i serwisowane zgodnie z operacyjnymi wymogami właściciela lub klienta końcowego. Komponent wspiera wspomniane działania np. poprzez umożliwienie kompletowania list usterek wykrytych przed odbiorem i pakietów odbioru prac instalacyjnych.
Jednostki kompatybilne
IFS Jednostki Kompatybilne™ to komponent, który umożliwia zarządzanie zestawem operacji, podzespołów, prac standardowych, narzędzi/zakładów itd. na potrzeby wykonywania określonych zadań, np. montażu transformatora w miejscu wskazanym przez klienta. Umożliwia również przygotowanie oszacowania wykonania prac projektowych bądź składników majątku ze śledzeniem wersji oszacowania, również z równoległą pracą na wielu wersjach. Działania te można realizować na przestrzeni pełnego cyklu życia – od pomysłu, przez realizację, po przeprojektowanie i wycofanie z użytku. Co więcej, oddany do dyspozycji klienta konfigurator umożliwia zarządzanie szablonami struktur w celu tworzenia kompatybilnych struktur jednostek i elementów wykonawczych na podstawie aktualnych parametrów.
Projektowanie Zakładu
IFS Projektowanie Zakładu™ to skuteczne narzędzie wspierające proces projektowania również z możliwością współpracy za pośrednictwem internetu. Komponent ten to wielodyscyplinarna platforma projektowa do tworzenia i przechowywania informacji o obiektach w zakładach, sieciach energetycznych, sieciach światłowodowych i innych typach struktur i obiektów. Funkcjonalność umożliwia import danych projektowych bezpośrednio od kooperantów (projektantów, dostawców). Ścisła integracja z komponentami IFS Projekt i IFS Zakupy zapewnia wydajne wsparcie dla projektów EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) i zarządzania materiałami. W połączeniu z IFS Remonty, komponent ten pozwala zapewnić wsparcie w pełnym cyklu życia składników majątku bez naruszania procesów utrzymania ruchu nawet w przypadku dużych projektów modernizacyjnych.
Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi
IFS Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi™ to komponent, który upraszcza i przyspiesza procesy zarządzania zmianami. Pozwala przyjmować, analizować, sprawdzać i zatwierdzać zmiany przed ich wdrożeniem.
Zarządzanie Danymi o Produktach
IFS Zarządzanie Danymi o Produktach™ to komponent wspierający projektowanie, kontrolę konfiguracji oraz działania uzupełniające w zakresie zarządzania produktami. Zaawansowane możliwości zarządzania wersjami produktów pozwalają zachowywać zgodność ze złożonymi regulacjami. Zaawansowana funkcjonalność wyszukiwania metodą najlepszego dopasowania oraz kompleksowego kopiowania, dostępna w tym komponencie, pozwala wielokrotnie wykorzystywać dane o produktach i projektach, ułatwiając ich standaryzację.

IFS Projekt

Komponent IFS Projekt ułatwia zarządzanie kompletnym cyklem życia projektów. Jako rozwiązanie w pełni zintegrowane z innymi komponentami systemu IFS Applications z takich obszarów, jak finanse, zaopatrzenie, magazyn, zamówienia sprzedaży, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją oraz zarządzanie majątkiem i usługami serwisowymi, rozwiązanie to może być używane w przedsiębiorstwach różnych typów, których działalność jest zorientowana projektowo w takich obszarach, jak produkcja, projektowanie, budownictwo, wykonawstwo i infrastruktura, EPCI oraz badania i rozwój.

Raportowanie Projektu
IFS Raportowanie Projektu™ to komponent, który umożliwia przetwarzanie transakcji kosztowych w danym projekcie z uwzględnieniem czasu, wydatków, materiałów i innych źródeł kosztów. Funkcjonalność raportowania projektu umożliwia również fakturowanie klientów za prace wykonywane w ramach projektów typu „time and materials”. Pozwala na definiowanie cenników, określanie stawek kosztowych dla określonych rodzajów prac również dedykowanych dla określonego projektu lub jego elementu (podprojektu, działania).
Zarządzanie Ryzykiem
IFS Zarządzanie Ryzykiem™ to komponent, który pozwala na definiowanie ocen ryzyka w projekcie. Możliwość zdefiniowania różnych scenariuszy ryzyk oraz konsekwencji ich wystąpienia pomaga w krytycznych sytuacjach podejmować odpowiednie działania i reakcje w celu ograniczenia ryzyka.
Budżetowanie i Prognozowanie Projektów
IFS Budżetowanie i Prognozowanie Projektów™ to komponent, który zapewnia kompleksową funkcjonalność w zakresie zarządzania i kontroli kosztów projektów. Definiowane przez użytkownika typy prognoz projektowych umożliwiają obsługę wielu wersji szacunków projektowych, budżetów, prognoz, analiz itp. System wspiera reguły „Szacunkowe koszty do zakończenia” (Estimate to Complete, ETC) i „Szacunkowe koszty w chwili zakończenia” (Estimate at Complete, EAC). Budżety można kontrolować przez pryzmat struktury kosztowej (Cost Breakdown Structure, CBS) bądź struktury podziału prac (Work Breakdown Structure, WBS). W systemie dostępne są reguły aproksymacji, w tym krzywa S i liniowa.
Planowanie i Harmonogramowanie
IFS Planowanie i Harmonogramowanie™ to komponent, który umożliwia tworzenie i zarządzanie harmonogramami projektów. Dostępna jest opcja prezentacji harmonogramu na wykresie Gantta, a logika planowania uwzględnia zależności i ograniczenia. Funkcjonalność modułu umożliwia również planowanie i symulacje utylizacji zasobów. System IFS Applications zapewnia dwukierunkową integrację z narzędziami planistycznymi Microsoft Project® oraz Primavera®.
Zarządzanie Projektem
IFS Zarządzanie Projektem™ to komponent, który umożliwia tworzenie projektów z użyciem definiowanej przez użytkownika struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure – WBS). System wspiera utrwalanie spójności procesu biznesowego poprzez umożliwienie użycia szablonów projektów. Nakłady kosztowe, przychody, czas pracy oraz usługi i materiały z określoną ilością można przypisywać do elementów struktury WBS. System umożliwia obliczanie postępu projektu również metodą wartości uzyskanej Earned Value. Na każdym poziomie struktury WBS są monitorowane wszystkie koszty, w tym koszty szacunkowe, wartości bazowe, ostatnie prognozy, środki zaangażowane, wartość uzyskana i koszty rzeczywiste. Plan projektu, tworzony i zarządzany w tym komponencie może być wykorzystywany do wygenerowania planów podrzędnych dla innych obszarów biznesowych, takich jak zaopatrzenie, projektowanie, produkcja i instalacja.
Zarządzanie Subkontraktami
IFS Zarządzanie Subkontraktami™ to komponent, który upraszcza zarządzanie prostymi i złożonymi działaniami w zakresie subkontraktów, np. w przypadku podzlecania etapu konstrukcyjnego pozwala łatwo zarządzać zakresem podzlecanych prac. Można śledzić postęp i wykonywać oszacowania w oparciu o takie metody wyceny, jak analiza postępów lub ilość dostarczonych elementów. Rozwiązanie silnie wspiera zarządzanie zmianą, dzięki czemu ułatwia zarządzanie zmianami w zakresie prac. Jego funkcjonalność umożliwia przesyłanie podwykonawcom wytycznych do zleconych prac, odbierać od podwykonawców wnioski o płatności i faktury oraz zatwierdzać poszczególne etapy/produkty do zafakturowania.
Zarządzanie Kontraktami
IFS Zarządzanie Kontraktami™ to komponent, który wspiera zarządzanie kontraktami sprzedaży w całym cyklu ich życia, począwszy od oferty i przetargu, przez realizację zlecenia aż po jego odbiór. Użytkownicy otrzymują także funkcjonalność składania protokołów odbioru etapu produktu, zwanego wnioskiem o płatność, i mogą łatwiej kontrolować zdefiniowane marże i reguły wstrzymywania (etapowania sprzedaży) produktów, certyfikaty oraz płatności. Korzystając z funkcjonalności tego komponentu można generować faktury i wnioski o płatności przy użyciu szeregu elastycznych opcji, takich jak postęp realizacji, ilość, wartość sprzedaży, dodatkowy koszt i kamienie milowe. Obsługiwane jest także fakturowanie projektów typu „time and materials”. Komponent posiada szerokie funkcje wspierające zarządzanie zmianami w zakresie prac.

IFS Produkcja

Komponenty produkcyjne wspierają wszystkie fazy procesu produkcyjnego oraz dostarczają narzędzi dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Za ich pomocą możliwe jest planowanie, wykonanie, nadzór i prowadzenie analiz dla różnorodnych typów produkcji. W celu efektywnej obsługi powtarzających się zadań system dostarcza zaawansowanych, zautomatyzowanych narzędzi zarządzania poprzez wyjątki – problemy są w prosty sposób identyfikowane, a następnie możliwa jest ich odpowiednia obsługa. Dostarczane komponenty umożliwiają także obsługę produkcji zgodnie z metodą „lean”. Elastyczność systemu sprawia, że możliwa jest obsługa różnych typów produkcji w ramach jednego zakładu.

Projektowanie na Zamówienie
IFS Projektowanie na Zamówienie™ to komponent, który dostarcza narzędzi zarządzania dostawą produktów na indywidualne zamówienia klientów. Zintegrowanie projektów i struktur produktowych zapewnia prostą obsługę. Struktury zamówionych produktów mogą się składać z kombinacji elementów standardowych specyficznych dla danego projektu. Inicjowanie zaopatrzenia może być sterowane poprzez plan projektu. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie zmianami, zapewniające optymalną elastyczność w dostawie projektu oraz kontrolę i efektywność kosztów.
Konfiguracja i Produkcja na Zamówienie
IFS Konfiguracja i Produkcja na Zamówienie™ to komponent, który pomaga w prosty sposób zarządzać produkcją na zamówienie. Obsługiwane są zarówno zaawansowane modele produkcji na zamówienie (MTO), jak i prosty montaż na zamówienie (ATO). Rozwiązanie zapewnia obsługę dostaw zarówno produktów unikalnych, konfigurowanych, jak i standardowych.
Produkcja Zorientowana Projektowo
IFS Produkcja Zorientowana Projektowo™ to komponent, który zapewnia większą elastyczność zarządzania w przypadkach, gdy produkcja jest powiązana z działaniami realizowanymi w ramach projektu. W projekcie mogą zostać podłączone proste zlecenia produkcyjne i wielopoziomowe struktury powiązanych zleceń (DOP). W powiązaniu z projektem mogą być również realizowane procesy magazynowe, takie jak przesunięcia materiałów pomiędzy działaniami projektowymi, a także przesunięcia materiałów pomiędzy standardowym magazynem a magazynem projektowym.
Produkcja Wsadowa
IFS Produkcja Wsadowa™ to komponent wspierający produkcję procesową i dostarczający narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej poprzez skuteczne planowanie, zapewnienie terminowości dostaw i nadzór nad jakością wyrobów.
Produkcja Powtarzalna
IFS Produkcja Powtarzalna™ to komponent, który zapewnia efektywność zarządzania dzięki redukcji, a nawet eliminacji generowanych informacji. W połączeniu z komponentem IFS Planowanie pozwala tworzyć hybrydowe rozwiązania planistyczne łączące metody pull/push – algorytm planowania potrzeb materiałowych (MRP) odpowiada za tworzenie w harmonogramów linii produkcyjnych, harmonogramów dostaw surowców oraz inicjuje działanie obszarów obsługiwanych za pomocą kart Kanban.
Serwis Podzespołów
IFS Serwis Podzespołów™ (IFS Component MRO™) to komponent, który umożliwia optymalizowanie dostępności zasobów i zapewnia kontrolę nad kosztami, ryzykiem, przychodami oraz zakresem prac. Wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs, który wspomaga produktywność, dzięki czemu łańcuch dostaw może być jeszcze bardziej elastyczny i efektywny, a dostawy do klienta mogą być realizowane w założonym terminie.
Zlecenia Produkcyjne
IFS Zlecenia Produkcyjne™ to kompleksowe narzędzie do monitorowania i zarządzania zleceniami produkcyjnymi w całym ich cyklu obsługi w celu zapewnienia realizacji wcześniej opracowanych planów. Komponent ten zapewnia także wsparcie dla wielu modeli produkcji i jest ściśle zintegrowany z komponentami IFS Koszty i IFS Magazyn.
Harmonogramowanie Operacyjne
IFS Harmonogramowanie Operacyjne™ to komponent, który odpowiada za optymalizowanie harmonogramu produkcji w sposób pozwalający na szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku lub zmiany potrzeb klientów. Identyfikacja „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego pozwala dostarczać produkty na czas, przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów produkcji pod kontrolą. Komponent zapewnia narzędzia do precyzyjnego określania czasu dostawy poprzez analizę zasobów produkcyjnych nawet dla struktur wielozakładowych i wielopoziomowych struktur produktów. Rozwiązanie obejmuje także „panel zaawansowanego planowania” – narzędzie harmonogramowania offline, działające równolegle z narzędziami harmonogramowania w czasie rzeczywistym.
Ewidencja Produkcji
IFS Ewidencja Produkcji™ to efektywne i łatwe w użyciu narzędzie pozwalające pracownikom na sprawne raportowanie danych dotyczących przebiegu produkcji. Użytkownik otrzymuje m.in. informacje o statusie uruchomionych zleceń, ilościach wyrobów gotowych i braków oraz informacje o czasie pracy poszczególnych pracowników.
Koszty
IFS Koszty™ to komponent, który dostarcza dogłębnych informacji o kosztach produkcji. Analizy kosztów dają podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących produkcji. Komponent ten wspiera różne modele kalkulacji kosztów: standardowy, ABC, a także modele mieszane.

IFS Łańcuch Dostaw

Komponenty wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw ułatwiają wizualizację przepływu surowców, materiałów i produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto pozwalają na bardziej efektywne korzystanie z systemu i dzięki temu umożliwiają łatwą adaptację do różnych modeli dystrybucji i wymogów rynku. Zapewniają przy tym elastyczność niezbędną do rozwoju i wspierania zmian w przedsiębiorstwie, pozwalając wykorzystywać komunikację w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu od zamówienia surowców do dostawy produktów.

Prognozowanie Popytu
IFS Prognozowanie Popytu™ to komponent, który umożliwia wizualne planowanie popytu z użyciem narzędzi graficznych. Na ekranie użytkownika są prezentowane dane zarówno o popycie historycznym, jak i prognozowanym. Prognoza może być obliczana przy użyciu różnych modeli matematycznych. Narzędzie to umożliwia korygowanie prognozy bezpośrednio na wykresie. IFS Prognozowanie Popytu jest jednym z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie łatwych w użyciu narzędzi prognostycznych dostępnych obecnie na rynku.
Planowanie Wielooddziałowe
IFS Planowanie Wielooddziałowe™ to komponent, który usprawnia zarządzanie terminowością dostaw oraz usprawnia prognozowanie popytu i podaży w przedsiębiorstwie wielooddziałowym. W efekcie umożliwia to poprawę satysfakcji klienta. Komponent ten pozwala tworzyć kompleksowy Plan Główny produkcji, obliczać materiałowe zapotrzebowanie netto w różnych fazach czasowych oraz optymalne wielkości partii produktowych, tworzyć zlecenia dystrybucyjne, a następnie wyliczać zapotrzebowanie na moce produkcyjne.
Planowanie Uzupełnienia Zapasów
IFS Planowanie Uzupełnienia Zapasów™ to komponent, który umożliwia wykonywanie zróżnicowanych, zautomatyzowanych działań planistycznych dla zapasów w powiązaniu z prognozowaniem popytu. Uelastycznia także działania w zakresie uzupełniania zapasów, udostępniając szereg strategii planowania, takich jak ekonomiczna wielkość zamówienia, poziom bezpieczeństwa przy założonym poziomie obsługi oraz specjalne modele planistyczne dla zapasów wolno rotujących.
Dystrybucja
IFS Dystrybucja™ to komponent, który ułatwia współpracę z klientami, udostępniając elastyczną obsługę różnych sposobów fakturowania, kampanii, promocji i rabatów. Zapewnia także wsparcie dla współpracy systemowej między partnerami handlowymi korzystającymi ze standardów identyfikacyjnych GS1 z uwzględnieniem struktur identyfikatorów GTIN (Global Trade Item Number) oraz Seryjnych Numerów Jednostek Wysyłkowych SSC (Serial Shipment Container Code).
Zamówienia Klientów
IFS Zamówienia Klientów™ to komponent, który pozwala zarządzać zamówieniami sprzedaży w przedsiębiorstwie posiadającym jedną lub wiele lokalizacji. Stanowi on jeden z podstawowych komponentów rozwiązania IFS Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Komponent ten zapewnia szerokie możliwości funkcjonalne wspierające politykę cenową firmy, umożliwiając również używanie precyzyjnie dostosowanych modeli cenowych.
Zaopatrzenie
IFS Zaopatrzenie™ to komponent, który pozwala optymalizować zarządzanie zaopatrzeniem i stanowi jeden z podstawowych elementów rozwiązania IFS Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Oferuje on narzędzia wspierające zarządzanie współpracą z dostawcami, w tym w szczególności pomaga negocjować korzystne warunki zakupu poprzez umożliwienie centralnego zarządzania zakupami. Funkcjonalność rozwiązania wspiera przedsiębiorstwa posiadające wiele lokalizacji i działające w środowisku globalnym.
Zarządzanie Wynajmem
IFS Zarządzanie Wynajmem™to komponent, który oferuje wbudowaną funkcjonalność zapewniającą obsługę w aplikacji procesów związanych z wypożyczaniem sprzętu. Zapotrzebowania na wypożyczenia mogą być obsługiwane wewnętrznie, z wykorzystaniem własnych zapasów, poprzez dostawców wewnętrznych, z wykorzystaniem procesów międzyzakładowych, lub zewnętrznie – na zasadzie zobowiązania kompensacyjnego (back-to back).
Zarządzanie Magazynem
IFS Zarządzanie Magazynem™ to komponent, który pomaga zarządzać zapasami w magazynach od przyjęcia towarów do momentu ich wydania. Obejmuje kompleksowe wsparcie dla identyfikacji produktów, zarządzanie okresem ich składowania, obsługę składów konsygnacyjnych oraz analizy statystyczne. W pełni wspierane są struktury wielooddziałowe, co zapewnia łatwość przesuwania zapasów między poszczególnymi zakładami.

IFS Sprzedaż i Serwis

Komponenty w obszarze sprzedaży i serwisu zapewniają funkcjonalność wspierającą zarządzaniem relacjami z klientami (CRM). System może objąć proces współpracy z klientem, począwszy od zarejestrowania potencjalnego klienta, poprzez proces sprzedaży, a skończywszy na wsparciu posprzedażnym i obsłudze serwisowej. Funkcjonalność komponentów sprzedaży i serwisu znacząco poprawia efektywność obsługi klienta, tworząc wartość dodaną produktu.

Symulacja Obciążenia i Zasobów
IFS Symulacja Obciążenia i Zasobów™ (WISE) to komponent, umożliwiający modelowanie działań organizacji, której istotną część stanowią pracownicy serwisowi pracujący w terenie. Komponent ten umożliwia ocenę działań alternatywnych, ułatwiając określenie kierunku działań najmniej obarczonego ryzykiem. Rozwiązanie korzysta z mechanizmu IFS Harmonogramowanie Dynamiczne, by wspomóc ocenę różnych scenariuszy.
Serwis Urządzeń
IFS Serwis Urządzeń™ to komponent, który umożliwia zarządzanie obsługą naprawczą od przyjęcia części do naprawy po końcowe fakturowanie. Zapewnia wsparcie dla prostszych napraw z użyciem zleceń produkcyjnych lub roboczych zależnie od potrzeb, a także wspiera naprawy podzespołów o zaawansowanej/wielopoziomowej strukturze z funkcją rozdysponowania zleceń produkcyjnych. Funkcjonalność komponentu umożliwia również naprawy w ramach umów serwisowych – jako zewnętrzne zlecenia serwisowe.
Mapowanie
IFS Mapowanie™ to komponent, który umożliwia wizualizację tras przejazdu, wysyłanie przypomnień o terminie prac oraz efektywne planowanie zadań z ostatniej chwili. Udostępnia on wirtualne mapy drogowe i satelitarne z nałożoną na nie warstwą zawierającą informacje o trwających i planowanych zadaniach, dostępne dzięki integracji z serwisem Microsoft Bing Maps for Enterprise (model Software + Service). Wszelkie obiekty biznesowe, takie jak klienci i zamówienia sprzedaży w systemie IFS Applications, można skonfigurować tak, aby były umieszczone na mapie.
Centrum Obsługi Klienta
IFS Centrum Obsługi Klienta™ to komponent, który umożliwia efektywne świadczenie usług call center dla klientów w zakresie produktowym i w zakresie serwisu w terenie. Umożliwia również dogłębne analizowanie efektywności procesów, wykorzystując predefiniowane wskaźniki dla wszystkich elementów procesu.
Harmonogramowanie Dynamiczne
IFS Harmonogramowanie Dynamiczne™ to komponent, który umożliwia optymalizowanie pracy mobilnych pracowników przez dynamiczne harmonogramowanie z uwzględnieniem wielu definiowalnych ograniczeń, takich jak kwalifikacje oraz umowy SLA, w celu poprawy obsługi klienta efektywności pracy. Zawiera mechanizm dynamicznego harmonogramowania (Dynamic Scheduling Engine, DSE) oraz intuicyjny ekran harmonogramowania do zarządzania wyjątkami, co tworzy rozwiązanie o dużej skalowalności. Komponent ten jest dostępny zarówno w modelu on-premise (na własnym sprzęcie), jak i w chmurze (model Software as a Service).
Obsługa Klienta w Terenie
IFS Obsługa Klienta w Terenie™ to komponent, który umożliwia optymalizację działań w zakresie obsługi klienta, od wyceny i przyjęcia zlecenia po fakturowanie i analizę danych. Wspiera także harmonogramowanie pracowników działających w terenie, a także precyzyjne wyceny w czasie trwania okresów gwarancyjnych i po ich zakończeniu.
Umowy Serwisowe
IFS Umowy Serwisowe™ to komponent, który pozwala dokładnie określać i kontrolować poziom usług i działań serwisowych dla każdego klienta. Umożliwia poprawę efektywności pracy przez automatyczną kontrolę realizacji punktów uzgodnionych w umowie.
Konfigurator Sprzedaży
IFS Konfigurator Sprzedaży™ to komponent, który w przejrzysty sposób pomaga personelowi sprzedaży oraz klientom dokonać wyboru produktów, ich charakterystyk oraz akcesoriów. Ten łatwy w użyciu „doradca produktowy” umożliwia skonfigurowanie produktu poprzez pytania zmierzające do określenia wymagań stawianych produktom.
Web Store
IFS Web Store™ to komponent, który stanowi gotowe rozwiązanie do zarządzania zamówieniami online i jest idealnym narzędziem do sprzedaży części zamiennych. Zapewnia duży wybór sposobów wyszukiwania i wybierania produktów, a także możliwość kontroli ceny i dostępności, rejestrację klientów i śledzenie zamówień.
CRM
IFS CRM™ to komponent, który umożliwia tworzenie jednej „firmowej pamięci” przechowującej wszystkie informacje o klientach. Pozwala to na zintegrowanie procesów przedsprzedażnych z procesami obsługi klienta, co umożliwia stworzenie spójnej i zorientowanej na klientów organizację. Ułatwia to prognozowanie potrzeb klientów, zwiększanie satysfakcji klientów i kontynuację współpracy z klientami.

IFS Remonty

Komponenty z grupy remonty stanowią trzon rozwiązania wspierającego kompleksowo zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Funkcjonalność, którą zapewniają, pomaga przewidywać i adaptować się do zmieniających się wymagań biznesowych. Rozwiązanie to jest proste w obsłudze i zapewnia kompleksową funkcjonalność niezbędną dla codziennej obsługi składników majątku, dając jednocześnie możliwość ciągłego rozwoju i usprawniania obsługi.

Wydajność Urządzeń
IFS Wydajność Urządzeń™ to komponent, który umożliwia szybką ocenę wydajności urządzeń bądź procesów dzięki łatwej parametryzacji pod kątem własnego parku maszynowego oraz zastosowaniu standardowych metod tej oceny. Ułatwia to podejmowanie decyzji w zakresie proponowanych usprawnień mających na celu poprawę wydajności sprzętu oraz równoważenie wskaźników KPI tak, aby zapewniały najwyższą efektywność. Umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami operacyjnymi, takimi jak dostępność, wydajność, jakość i ogólna wydajność sprzętu (OEE). Rozwiązanie posiada łatwy w obsłudze graficzny interfejs dla operatorów i inżynierów procesowych.
Portal B2B Podwykonawcy
IFS Portal B2B Podwykonawcy™ to komponent, który umożliwia – przy użyciu dedykowanego portalu internetowego – komunikowanie się z podwykonawcami w ramach uzgadniania i realizacji prac serwisowych i remontowych. Funkcjonalność pozwala na łatwe porównywanie ofert, negocjowanie lepszych warunków umów i ograniczanie kosztów administracyjnych. Dzięki umożliwieniu kontrahentom dostępu do systemu, poprawia się także jakość danych, ponieważ informacje są wprowadzane tylko raz. Podwykonawca wybrany do realizacji przedsięwzięcia dysponuje dostępem do szczegółowych instrukcji oraz możliwością raportowania realizacji zadań przez portal. Wszystkie dane dotyczące realizowanych prac są dostępne z jednego miejsca.
Serwis Złożonych Podzespołów
IFS Serwis Złożonych Podzespołów™ (IFS Complex MRO™) to komponent, który pomaga utrzymać obsługę klienta na najwyższym poziomie i ograniczać koszty poprzez „odchudzenie” i zwiększenie wydajności obsługi serwisowej. Funkcjonalność komponentu, dzięki mechanizmom wspierającym dobór pracowników i innych zasobów oraz kompletację materiałów do realizowanych zleceń, pozwala w niezawodny sposób dotrzymywać terminów i poprawiać czas realizacji zadań.
Zarządzanie Flotą
IFS Zarządzanie Flotą™ to komponent, który ułatwia zintegrowane zarządzanie flotą różnych rodzajów środków transportu i ich konfiguracją oraz wspiera działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującymi w danej branży. Jest dedykowany głównie dla przedsiębiorstw zarządzających flotą powietrzną, wodną bądź kolejową oraz dla przedsiębiorstw transportu publicznego. Wspiera zarządzanie częściami numerowanymi seryjnie, umożliwia planowanie operacyjne, planowanie i realizację działań utrzymaniowych oraz zarządzanie modyfikacjami.
Profilaktyka
IFS Profilaktyka™ to komponent, który wspiera zarządzanie harmonogramami systematycznych działań profilaktycznych. Terminy uruchamiania zadań można ustalać wg różnych metod obsługi technicznej, takich jak stan maszyn, określone zdarzenia wynikające z kalendarza lub konieczność wykonania przez pracowników lub podwykonawców indywidualnie określonych zadań.
Harmonogramowanie i Alokacja Zasobów
IFS Harmonogramowanie i Alokacja Zasobów™ to komponent, który umożliwia bardziej efektywne planowanie zasobów dzięki optymalizacji harmonogramowania zleceń roboczych i planowania działań. Ułatwia wspólne zarządzanie planowaniem działań profilaktycznych oraz inicjowaniem działań naprawczych. Graficzny interfejs pozwala łatwo i szybko wprowadzać zmiany. Dzięki integracji z komponentem IFS Zasoby Ludzkie, możliwy jest automatyczny dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dla bardziej złożonych działań w zakresie obsługi technicznej możliwe jest zastosowanie mechanizmu harmonogramowania z uwzględnieniem ograniczeń.
Zlecenia Robocze
IFS Zlecenia Robocze™ to komponent zwiększający wydajność obsługi technicznej przez ograniczenie kosztów oraz redukcję strat przychodów powodowanych przestojem. Pozwala na zarządzanie wszystkimi rodzajami zadań w ramach obsługi technicznej w pełnym cyklu ich obsługi, począwszy od zaraportowania usterki bądź awarii poprzez proces planowania, przygotowania i realizacji zleceń, a skończywszy na zaraportowaniu wykonanych prac. Komponent zapewnia bieżącą analizę danych.
Obiekty Liniowe
IFS Obiekty Liniowe™ to komponent, który umożliwia definiowanie i zarządzanie infrastrukturą o charakterze liniowym, segmentami i elementami (pozwalającymi wiązać liniowe i nieliniowe obiekty). Wspiera również realizację remontów obiektów liniowych. Pozwala na zarządzanie wersjami obiektów liniowych, umożliwiając użytkownikom wyświetlanie konfiguracji historycznych oraz planowanych.
Wyposażenie
IFS Wyposażenie™ to komponent umożliwiający pełną ewidencję składników majątku z określeniem struktury urządzeń i wszystkich informacji niezbędnych do ich opisu. Umożliwia zarządzanie informacjami o urządzeniach, budynkach, systemach wentylacyjnych, systemach transportowych i innych stałych i ruchomych składnikach majątku. Jest w pełni zintegrowany z komponentem IFS Projektowanie i stanowi bazowy element rozwiązania do zarządzania pełnym cyklem życia elementów majątku przedsiębiorstwa zarówno w nowych zakładach, w bieżącej działalności operacyjnej, jak i w zakładach przebudowywanych.

IFS Technologie Biznesowe

Komponenty z grupy technologii biznesowych wspierają nawiązywanie i rozwijanie relacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii internetowych. Dzięki tej funkcjonalności można udostępniać w czasie rzeczywistym informacje swoim pracownikom, klientom, dostawcom i innym partnerom biznesowym. Dostęp do informacji jest możliwy za pośrednictwem łatwych w użyciu i bezpiecznych portali internetowych opartych na rolach oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Funkcjonalność dostarczana przez komponenty z tej grupy umożliwia także integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami za pomocą technologii internetowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa, szybkości działania i skalowalności.

Portale B2B
IFS Portale B2B™ to komponent, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych portali internetowych dla klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Uzyskują oni w ten sposób dostęp do procesów realizowanych w systemie IFS Applications, w ramach których odbywa się współpraca. Procesy te to: planowanie i realizacja zamówień sprzedaży i zamówień zakupu, zarządzanie wsparciem technicznym oraz współpraca w ramach wspólnie realizowanych projektów, a także procesy zarządzania cyklem życia produktów (PLM). Łatwe w użyciu portale internetowe umożliwiają dostęp do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym.
Portale Osobiste
IFS Portale Osobiste™ to komponent, który zapewnia wszystkim użytkownikom – pracownikom oraz partnerom biznesowym – dostęp do systemu IFS Applications poprzez portal internetowy. Portal jest łatwy do skonfigurowania i stanowi interfejs dostępowy zapewniający wgląd do wszystkich informacji, które są potrzebne do wykonania danej pracy.
Rozwiązania Mobilne
IFS Rozwiązania Mobilne™ to komponent stanowiący unikalną mobilną platformę, niezależną od urządzenia, która pomaga zwiększać produktywność i redukować koszty operacyjne przez automatyczne gromadzenie danych w terenie i synchronizowanie ich z procesami biznesowymi w systemie IFS Applications.
Integracja i Zarządzanie Danymi
IFS Integracja i Zarządzanie Danymi™ to komponent, który umożliwia integrowanie systemu IFS Applications z takimi rozwiązaniami, jak Microsoft® BizTalk® oraz Oracle BPEL Process Manager® przy użyciu serwisów internetowych i innych protokołów transmisji danych.
Serwer Zdarzeń
IFS Serwer Zdarzeń™ to komponent, który pozwala poszerzać możliwości aplikacji przez proaktywne powiadamianie osób oraz automatyczne uruchamianie funkcjonalności wyzwalane zdarzeniami, które są rejestrowane w systemie. Dzięki integracji z komponentem IFS Connect, pozwala on subskrybować i otrzymywać powiadomienia przez wiele różnych kanałów komunikacyjnych, np. przez pocztę elektroniczną, SMS lub własny portlet użytkownika ”Komunikaty osobiste”.

Komponenty o charakterze ogólnym

Komponenty o charakterze ogólnym to zestaw niezwykle skutecznych narzędzi, które optymalizują i upraszczają obsługę krytycznych procesów występujących w większości sektorów. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zarządzanie łańcuchem dostaw, modelowanie procesów oraz zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

Reguły Księgowe
IFS Reguły Księgowe™ to komponent oferujący powszechny zestaw reguł dla wszystkich ręcznych i automatycznych księgowań w systemie IFS Applications. Umożliwia doskonały przegląd danych zapewniający bezpieczeństwo modelu księgowego firmy. Ustandaryzowane interfejsy upraszczają obsługiwanie transakcji wysyłanych i otrzymywanych w systemie IFS Applications oraz w rozwiązaniach biznesowych innych producentów.
Zrównoważony Rozwój
IFS Zrównoważony Rozwój™ to komponent, który zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach cyklu życia produktu na całej długości łańcucha dostaw. Wykorzystując istniejące dane, komponent ten pozwala tworzyć materiałowe i środowiskowe deklaracje produktu. Służy także jako baza do raportowania środowiskowego, np. zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative). Z uwagi na swoją elastyczność może być używany do zapewniania zgodności z różnymi normami, np. REACh, RoHS lub WEEE, jak również do kontroli ekoznaków, którymi opatrzone są produkty.
Zarządzanie Cyklem Życia
IFS Zarządzanie Cyklem Życia™ to komponent, który zapewnia szeroką kontrolę nad dowolnym cyklem życia: składników majątku, produktów, projektów, klientów, usług lub innych kluczowych przepływów biznesowych lub operacyjnych. Od zaprojektowania i wprowadzenia do wycofania i dalej — wszystkie informacje i uwagi są dokumentowane w tym samym systemie i łatwo dostępne dla wszystkich osób z odpowiednimi uprawnieniami dziś i w przyszłości. Dzięki temu firmy zyskują źródło wiedzy pozwalającej im ograniczać błędy i stale doskonalić swoje procesy biznesowe.
Zarządzanie Dokumentacją
IFS Zarządzanie Dokumentacją™ to komponent, który daje pełną kontrolę nad dokumentacją w firmie. Obsługuje on procesy tworzenia i przetwarzania dokumentów i zapewnia łatwe w użyciu narzędzia wyszukiwania. Inne dostępne w nim funkcje i narzędzia to: ścieżki zatwierdzania przepływu prac i dokumentów, szablony ścieżek zatwierdzania oraz zarządzanie wersjami i publikowanie dokumentów, wsparcie przy skanowaniu faktur (OCR) i obsługa dokumentów z naniesionymi zmianami. Komponent ten może zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ponadto interfejs dostępny w przeglądarce internetowej jest na tyle przyjazny, że nowi użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z niego w ciągu zaledwie kilku minut.
Business Intelligence
IFS Business Intelligence™ to komponent, który wspiera użytkowników w obszarze analityki biznesowej. Można stosować własne rozwiązanie analityczne i łatwo zintegrować je z systemem IFS Applications. Można również skorzystać z kompletnego rozwiązania oferowanego przez firmę IFS. Oba sposoby zapewniają pełne wsparcie w obszarze analityki biznesowej dla wszystkich procesów przedsprzedażnych i sprzedażowych.
Enterprise Operational Intelligence
IFS Enterprise Operational Intelligence™ Rozwiązanie IFS EOI™ umożliwia zintegrowane i kompleksowe zarządzanie wydajnością. Dzięki temu firmy mogą prowadzić operacje biznesowe, łącząc dane z wielu różnych źródeł. IFS EOI umożliwia przeprowadzanie analityki biznesowej od etapu predykcyjnego po preskryptywny, obejmując szeroki zakres funkcji — od wglądu strategicznego po wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych, usprawniając i przyspieszając tym samym procesy decyzyjne przedsiębiorstwa. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym rozwiązanie IFS EOI jest jego architektura skoncentrowana wokół modeli, a nie danych.
Zarządzanie Jakością
IFS Zarządzanie Jakością™ to komponent, który pozwala definiować plany kontroli, instrukcje testów i inspekcji, normy dla części, dostawców lub procesów produkcyjnych — lub dla różnych kombinacji tych elementów. Badania są przypisywane do zleceń produkcyjnych, zamówień zakupu, numerów seryjnych, numerów partii i procesów oznaczania czasowego. Komponent ten zapewnia także wsparcie dla najczęściej używanych kart SPC dla zmiennych i atrybutów oraz możliwość obliczania wskaźnika zdolności dla każdego procesu. Można także korzystać z formularzy informacji ogólnych ze standardowymi interfejsami pozwalającymi dostarczać informacje do programów zewnętrznych w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych obliczeń statystycznych.
Modele Procesów
IFS Modele Procesów™ to komponent stanowiący zintegrowany pakiet narzędzi, metod i modeli graficznych służących do opracowywania i publikowania w przedsiębiorstwie obowiązujących procedur roboczych i zakresów odpowiedzialności. Można go używać do optymalizacji i publikacji procesów obowiązujących w firmie również w czasie implementacji systemu IFS Applications.
Konfiguracja & Obiekty Własne
IFS Konfiguracja i Obiekty Własne™ umożliwia administratorom aplikacji bądź uprawnionym użytkownikom dopasowywanie systemu IFS Applications pod kątem własnych wymagań poprzez adaptację zakresu informacyjnego, w tym m.in. dodawanie nowych pól, adaptację interfejsu użytkownika oraz dopełnienie przepływu logicznego aplikacji.