Finansiell Information

Presentation av senaste rapporten från IFS AB

Stark tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat

april–juni 2016 (andra kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 190 Mkr (181), en ökning med 10 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 300 Mkr (287), en ökning med 9 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 421 Mkr (396), en ökning med 10 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 923 Mkr (867), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 118 Mkr (96). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 107 Mkr (64).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9 Mkr (-8).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,21 kr (1,83). 

januari–juni 2016 (sex månader)

 • Licensintäkterna uppgick till 292 Mkr (296), en ökning med 3 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 596 Mkr (578), en ökning med 7 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 825 Mkr (770), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 1 734 Mkr (1 649), en ökning med 9 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 174 Mkr (159). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 108 Mkr (115).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 37 Mkr (64).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,18 kr (3,33). 

Framtidsutsikter

För 2016 förväntar IFS tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat.

Delårsrapport april-juni 2016

Stark tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat 

Trots att det allmänna ekonomiska läget fortsätter att vara ostadigt har vi sett vår verksamhet växa kraftigt under det andra kvartalet. Inflödet av affärer kommer både genom nya kunder i en alltmer konkurrensutsatt marknad och genom försäljning till vår ständigt växande kundbas. Efterfrågan är fortsatt hög för de lösningar som IFS tillhandahåller till sina prioriterade marknader inom anläggningsintensiv tillverkning, underhåll samt service och installation.

Den goda tillväxten i licensförsäljning om 10 procent, valutajusterat, beror på vår dokumenterat tillförlitliga förmåga att leverera avancerade globala affärslösningar med en lägre total ägandekostnad. Högre licensförsäljning i kombination med hög kundlojalitet leder till en god tillväxt i underhållsintäkter om 9 procent, valutajusterat. Denna fortsatta ökning av återkommande intäkter med en stadigt förbättrad marginal är viktig för att uppnå våra mål för verksamheten.

De omfattande investeringar som vi gjort under de senaste åren i utvecklandet av ett partnernätverk ger resultat genom ett ständigt ökande antal konsult-, teknik- och försäljningspartners som önskar samarbeta med IFS. Detta växande ekosystem ger oss större global räckvidd, tillåter bättre skalbarhet av våra resurser samt ger våra kunder allt större valmöjligheter. Våra konsultintäkter ökade med 10 procent, valutajusterat, vilket är mer än under de senaste kvartalen, och genererades med hjälp av en allt större andel partnerresurser.

Trots viss motvind förblir ERP-marknaden stark. Industrianalytiker som Gartner har reviderat ned sina beräkningar något och förväntar att ERP-marknadens utveckling förblir positiv, med en tillväxt i storleksordningen 6 procent under 2016.

Vårt förbättrade rörelseresultat på 107 Mkr (64 Mkr) uppnåddes genom en nettoomsättningsökning om 11 procent, valutajusterat, samtidigt som de underliggande kostnaderna hölls under sträng kontroll. En kontinuerligt lönsam verksamhet gör det möjligt för oss att bibehålla en aggressiv förvärvsstrategi som ett komplement till vår organiska tillväxt.

Vi går in i den andra halvan av 2016 med goda möjligheter att uppnå våra framtidsutsikter för året och bekräftar vår förväntan om tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat. 

Alastair Sorbie 
VD och koncernchef

IR Kontakter

CEO Alastair Sorbie

Phone: 44 1494 428900

Contact Alastair Sorbie

Head of Investor Relations Frédéric Guigues

Phone: 46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues