ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ เพิ่มผลกำไรจากธุรกิจซ่อมแซม เพิ่มสมรรถนะของธุรกิจประกันสินค้า ทำระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

Service Repair

Yield more profit from your service and repair business by centrally and precisely managing all of your key reverse logistics business processes.

Service Repair

Returns Management

Improve your reverse logistics business by optimizing key functions such as return materials authorizations, routing, receiving, repairing, packaging, shipping and billing.

Returns Management