Společenská odpovědnost

Globální společnost, která je ze své definice kolektivem mnoha jednotlivců, má díky své velikosti možnost ovlivňovat svět, v dobrém i špatném. Máte-li potenciál vytvářet takový dopad, máte i povinnost jednat odpovědným způsobem. Musíte si uvědomovat dopad svých rozhodnutí a musíte si být jisti, že komunity, jichž se vaše rozhodnutí dotkne – ať je to životní prostředí nebo lidé – budou mít prospěch ze způsobu, jakým realizujete své podnikání. Ve společnosti IFS máme aktivní přístup ke společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) prostřednictvím:
  • Udržitelnosti
  • Vzdělání
  • Našich lidí

Máte-li kanceláře po celém světě, již pouhá velikost vaší společnosti může znamenat rozsáhlé využívání zdrojů, jakými jsou například elektřina a papír. Také to znamená velké vzdálenosti mezi kolegy a kancelářemi. Za účelem omezení cestování a plýtvání zdroji byly v celé společnosti implementovány inteligentní technologie, jako jsou nástroje pro on-line jednání a technické vybavení šetřící energii. Naše IT infrastruktura byla konsolidována pomocí dodavatelů, kteří splňují nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí, a zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby pracovali z domova s využitím nástrojů pro spolupráci prostřednictvím informačních technologií. Na vzdělání skutečně hodně záleží. Jako velký zaměstnavatel uznáváme výhody, které vzdělání přináší jednotlivcům, rodinám a komunitám. Společnost IFS je hrdá na to, že spolupracuje se školami a univerzitami a poskytuje jim vybavení pro informační technologie, čas a odborné znalosti svých pracovníků a také stipendia a pracovní zkušenosti nejen pro rozšíření jejich zkušeností, ale také proto, aby si uvědomili, jak důležité je úspěšné dokončení studia. Provoz společnosti IFS na Srí Lance je skvělým příkladem toho, jak může být tento přístup realizován s velkým efektem.

Naši zaměstnanci tvoří komunitu s úzkým vztahem k našemu podnikání. Ve skutečnosti jsou to naši zaměstnanci, kdo tvoří naši společnost. Vytvořili jsme diverzifikovanou pracovní sílu, která podporuje rovnoprávnost a kde lidé rádi pracují. Naší filozofií je, že šťastní zaměstnanci umožňují zdravé a úspěšné podnikání. Vzhledem k tomu, že jsme se šestkrát za sebou umístili v první desítce nejlepších zaměstnavatelů ve Švédsku, domníváme se, že jsme na dobré cestě.

Our Global CSR commitment

Společenská odpovědnost v IFS

A global company, which by its definition is a collective of many individuals, has by its sheer size the opportunity to affect the world, be it in a good or bad way. If you have the power to make such an impact, you also have an obligation to act in a responsible way.

You have to be aware of the impact of the decisions you make and be sure that the communities affected by them – be they environmental or people related –improve by the way you do business. At IFS, we are taking a proactive approach to corporate social responsibility (CSR) through:

  • Sustainability
  • Education
  • Our people

When you have offices all around the world, the sheer size of your company can mean heavy use of resources such as electricity and paper. It also means long distances between colleagues and offices. In order to reduce travelling and waste of resources, smart technologies like online meeting tools and power saving utilities have been implemented throughout the company. Our IT infrastructure has been consolidated with suppliers that conform to high environmental demands and employees are encouraged to work from home by using collaborative computer tools.

Education is something that can make a real difference. As a large employer, we recognize the benefits that education can provide individuals, families and communities. IFS is proud to be collaborating with schools and universities to provide them IT equipment, time and expertise from staff as well as scholarships and work experience not only to enhance students’ learning experiences, but also to make sure that they can make a material difference when graduating. IFS’s operation in Sri Lanka is a great example of how this approach can be implemented to great effect.

Our employees comprise the community closest to our business. In fact, employees are the company. We have created a diverse workforce, where equality is promoted and people like coming to work. Our philosophy is that happy employees will run a healthy and successful business. Given our sixth consecutive placement as one of the top ten Great Places to Work in Sweden, we figure that we are on the right track.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás