Definice

Průměrný počet akcií Průměr počtu akcií v oběhu během roku.

Vložený kapitál Celková aktiva minus neúročené závazky a odložené daňové závazky.

Cash flow na akcii Cash flow po provedení investic ve vztahu k průměrnému počtu akcií.

Marže z poradenství Výnosy z poradenství minus výdaje na poradenství ve vztahu k výnosům z poradenství.

Doba splatnosti pohledávek (DSO) Pohledávky očištěné o DPH ve vztahu k čistým výnosům.

Zadluženost vlastního kapitálu Úročené rezervy a závazky, včetně konvertibilních dluhopisů/obligací, na konci roku ve vztahu k vlastnímu kapitálu.

Příjmy na akcii Čistý zisk/ztráta v daném roce ve vztahu k průměrnému počtu akcií.

Hrubá marže Hrubé příjmy ve vztahu k čistým výnosům.

Ukazatel úrokového krytí Zisk/ztráta před úroky a zdaněním ve vztahu k nákladovým úrokům.

Marže z licencí Výnosy z licencí minus výdaje na licence ve vztahu k výnosům z licencí.

Marže z údržby a podpory Výnosy z údržby a podpory minus výdaje na údržbu a podporu ve vztahu k výnosům z údržby a podpory.

Tržní cena Tržní cena akcií byla vytvořena ve vztahu k počtu akcií řady A, resp. řady B v oběhu a ceně těchto akcií na konci roku.

Tržní cena / čistý výnos na akcii Tržní cena ve vztahu k čistému výnosu na akcii.

Tržní cena / vlastní kapitál na akcii Tržní cena ve vztahu k vlastnímu kapitálu na akcii.

Čistý dluh Úročené rezervy a závazky, včetně konvertibilních dluhopisů/obligací, na konci roku minus likvidní aktiva.

Čistá likvidita Likvidní aktiva minus závazky vůči úvěrovým institucím na konci roku.

Růst čistých výnosů Čisté výnosy za tento rok minus čisté výnosy za předchozí rok ve vztahu k čistým výnosům za předchozí rok.

Čisté výnosy mimo Švédsko Čisté výnosy minus čisté výnosy ve Švédsku ve vztahu k čistým výnosům.

Čistý výnos na akcii Čisté výnosy ve vztahu k průměrnému počtu akcií.

Čistý výnos na zaměstnance Čisté výnosy ve vztahu k průměrnému počtu zaměstnanců.

Provozní marže EBIT ve vztahu k čistým výnosům.

Marže Zisk/ztráta před zdaněním ve vztahu k čistým výnosům.

Návratnost průměrného provozního kapitálu EBIT ve vztahu k průměrnému provoznímu kapitálu.

Návratnost vloženého kapitálu Zisk před zdaněním plus finanční výdaje ve vztahu k průměrnému vloženému kapitálu. Vložený kapitál představuje celková aktiva minus neúročené závazky a odložené daňové závazky.

Návratnost vlastního kapitálu Zisk/ztráta v daném roce ve vztahu k průměrnému vlastnímu kapitálu.

Vlastní kapitál na akcii Vlastní kapitál, včetně menšinového podílu, ve vztahu k počtu akcií v oběhu na konci roku.

Pracovní kapitál Účty dlužníků a ostatní krátkodobé pohledávky, s výjimkou likvidních aktiv, minus účty věřitelů a ostatní krátkodobé neúročené závazky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY

Chiara Lattuada

Telefon: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada