Právní upozornění

Autorská práva 

© Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.), 1995–2017. Všechna práva vyhrazena. Kdokoli může používat, kopírovat a šířit jakýkoli dokument, bude-li tento dokument sloužit pouze k informačním a nekomerčním účelům.

Ochranné známky

IFS a názvy produktů IFS jsou ochranné známky společnosti IFS. Veškeré ostatní názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace uveřejněné na této webové stránce mohou být neaktuální nebo mohou obsahovat opomenutí, nepřesnosti či jiné chyby. Společnost IFS si vyhrazuje právo tuto webovou stránku kdykoli bez předchozího oznámení měnit či doplňovat, a to včetně popisu jakéhokoli produktu nebo programu.

Veškeré informace na této webové stránce se poskytují tak, jako jsou, bez jakýchkoli prohlášení či záruk, výslovných či odvozených, včetně zejména konkludentních záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní způsob využití či záruky neporušování práv třetích osob.