Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

SMLUVNÍ STRANY

  1. Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.), dále jen jako IFS
  2. Uživatel zaměstnaný ve společnosti, který uzavřel dohodu se společností IFS, dále jen jako Uživatel..

VÝCHOZÍ SITUACE

Jelikož Zaměstnavatel Uživatele spolupracuje se společností IFS, tyto strany spolu podepsaly Dohodu o mlčenlivosti.

Aby tato spolupráce mohla fungovat, společnost IFS bude uveřejňovat a prezentovat informace, které mohou být zčásti či zcela důvěrné povahy. Smluvní strany se dohodly, že tyto důvěrné informace se budou řídit následujícími pravidly.

INFORMACE

Pro účely této Dohody se pod pojmem Důvěrné informace (dále jen Informace) rozumí veškeré informace v ústní či písemné podobě, materiály, dokumentace a údaje týkající se kterékoli ze smluvních stran, včetně zejména obchodní činnosti dané strany, jejích výrobků, služeb a zákazníků, které Uživatel přímo či nepřímo získá od společnosti IFS, a veškeré informace, které společnost IFS jednoznačně označí za důvěrné příslušným popiskem/vodoznakem, nebo, jedná-li se o ústně předávané informace, budou společností IFS označeny za důvěrné v okamžiku jejich sdělení.

VÝJIMKY

Pojem „Informace“ nezahrnuje:

  1. informace, jako jsou marketingové či prodejní materiály od společnosti IFS;
  2. informace od společnosti IFS, které byly Uživateli známé ještě před tím, než mu byly předány na základě této Dohody;
  3. informace, které jsou nebo se stanou známými v obchodních kruzích nebo veřejně, a to jinak než v důsledku porušení této Dohody.

NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI

Uživatel se zavazuje, že bude nakládat se všemi Informacemi, které mu byly přímo či nepřímo poskytnuty, jako s přísně důvěrnými a bez předchozího písemného souhlasu společnosti IFS neposkytne žádnou jejich část třetí osobě.

Uživatel je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření, aby soubory nahrávané na server společnosti IFS neobsahovaly žádné viry. 

Komponentu pro správu dokumentů (IFS Document Management) lze použít pouze pro dokumenty, které souvisí s konkrétním případem podpory společnosti IFS. Nelze ji použít k ukládání jiných dokumentů zákazníků.

VRÁCENÍ INFORMACÍ

Uživatel je povinen na žádost společnosti IFS neprodleně vrátit veškeré Informace, které od společnosti IFS obdržel, a to zároveň s veškerými jejich kopiemi a rozmnoženinami a poznámkami nebo záznamy, které si udělal a které z Informací zčásti či úplně vycházejí. Uživatel je povinen na žádost neprodleně přestat používat veškeré Informace, které obdržel od společnosti IFS.

Pokud Uživatel přestane pracovat u společnosti spolupracující se společností IFS, je povinen přestat využívat veškeré webové stránky společnosti IFS a informovat webmastera společnosti IFS.

VLASTNICTVÍ INFORMACÍ

Veškerá práva, vlastnické právo a zájem na Informacích náleží společnosti IFS. Uživatel nemá k Informacím žádná jiná práva, kromě práv sjednaných v této Dohodě.

NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ INFORMACÍ

Uživatel je povinen společnost IFS neprodleně informovat v případě, že se dozví nebo mu vznikne podezření, že Informace nebo některá jejich část byly poskytnuty neoprávněné osobě nebo že je má osoba, která nebyla na základě této Dohody oprávněna tyto Informace přijímat, nebo pokud se jiným způsobem dozví nebo mu vznikne podezření, že byla tato Dohoda porušena.

PORUŠENÍ DOHODY

Uživatel si je vědom, že porušení této Dohody způsobí společnosti IFS bezprostřední a nenapravitelnou újmu. Pokuta a příslušná pravidla se řídí Dohodou o mlčenlivosti podepsanou mezi společností IFS a Zaměstnavatelem Uživatele. Žádné ustanovení tohoto odstavce nevylučuje použití ostatních nápravných prostředků společnosti IFS v důsledku porušení této Dohody.

DOBA PLATNOSTI

Závazky a zákazy stanovené v této Dohodě platí po dobu trvání spolupráce Smluvních stran a ještě dalších pět (5) let poté.

KOMPLETNOST DOHODY

Tato Dohoda, Dohoda o mlčenlivosti a další smlouvy/dohody podepsané mezi společností IFS a Zaměstnavatelem Uživatele představují kompletní dohodu smluvních stran ohledně zachování tajnosti a lze je měnit výhradně formou písemné dohody řádně podepsané smluvními stranami.

ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu se švédským právem.

Veškeré spory, neshody či nároky vyplývající z této Dohody nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo jejím porušením, vypovězením či neplatností budou s konečnou platností rozhodnuty v rámci rozhodčího řízení dle Rozhodčího řádu Rozhodčího institutu Stockholmské obchodní komory. Rozhodčí soud sestává z jednoho rozhodce.

V případě, že v rámci sporu, včetně případných protinároků, bude požadován zápočet a úrok tvoří částka nižší než 250 000 SEK bez DPH, použijí se Pravidla zrychleného rozhodčího řízení Rozhodčího institutu Stockholmské obchodní komory.

Místem rozhodčího řízení bude Stockholm. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.

Tato Dohoda nabývá platnosti a považuje se za akceptovanou poté, co Uživatel zaškrtne akceptační políčko pod registrací.