Definice průmyslových zkratek

A&D

Letectví a obrana (Aerospace and Defense)
Toto průmyslové odvětví tvoří společnosti, které vyvíjejí a vyrábějí obranné vybavení, jako jsou například vozidlové a zbraňové systémy, pro armádní trh sestávající primárně z vládních ministerstev obrany a ozbrojených sil (národních či jiných), pro sektor civilního letectví, který zahrnuje letecké společnosti, provoz letišť a služby MRO, a pro trh servisní podpory a aktiv, kde jsou společnosti podnikající podle smluv o logistice založené na výkonu, správě vozového/leteckého parku a logistice dodavatelů.

AIM

Správa informací o majetku (Asset Information Management)

Hlavní praktika správy dat spočívající v uchovávání dat týkajících se aktiv v centralizovaném registru aktiv, který sdružuje data při návrhu, výrobě a údržbě. Tím je umožněna náležitá správa provozního cyklu aktiv, správa provozních prostředků, preventivní údržba a shoda s normami, včetně ISO 55000.

AIMS

Systémy pro správu integrity aktiv (Asset Integrity Management Systems)
Systémy pro správu integrity aktiv (AIMS) ukazují schopnost majetku provádět jeho požadovanou funkci efektivně a účinně a zároveň chránit zdraví, bezpečnost a životní prostředí a prostředky, které zajišťují, že lidé, systémy, procesy a zdroje zajišťující integritu jsou na svém místě, používané a v případě potřeby funkční v průběhu celého životního cyklu aktiva.

ALM

Správa provozního cyklu aplikace (Application Lifecycle Management)
Správa provozního cyklu produktu (řízení, vývoj a údržba) softwarové aplikace.

ALM

Správa provozního cyklu aktiv (Asset Lifecycle Management)
Správa provozního cyklu aktiv (ALM) je proces optimalizace příjmů generovaných vašimi aktivy po dobu jejich provozního cyklu. Správa komplexního portfolia aktiv, důsledná realizace projektů a efektivní a účinná správa aktiv pomáhají dosáhnout požadovaných výsledků.

API

Programovací rozhraní aplikace (Application Programming Interface)
V počítačovém programování rozhraní API specifikuje, jak mají určité softwarové komponenty komunikovat mezi sebou. Jednoduše řečeno, jednotlivé aplikace spolu navzájem komunikují, aniž by o tom uživatel věděl nebo do toho zasahoval. Pokud si například kupujete lístky do kina online a zadáte údaje o své kreditní kartě, webová stránka s lístky do kina použije rozhraní API k bezpečnému odeslání údajů o vaší kreditní kartě do vzdálené aplikace, která ověří, zda jsou vaše údaje správné. Jakmile je platba ověřena, vzdálená aplikace odešle webové stránce s lístky do kina zpátky odpověď, že může vstupenky vydat. Podobně se softwarový produkt ERP (Plánování podnikových zdrojů) může spoléhat na předdefinované rozhraní API při sdílení informací se systémem pro správu skladu nebo jiným rozšířením.

BI

Business Intelligence
Převod surových dat na smysluplné a užitečné informace pro účely obchodní analýzy. Nástroje BI dokážou zvládat ohromné množství strukturovaných a/nebo nestrukturovaných dat, aby pomáhaly identifikovat, vyvíjet a jinak vytvářet nové strategické obchodní příležitosti. Řešení BI umožňuje snadnou interpretaci objemů dat takovými způsoby, které by pro transakčnější systémy, jako je například ERP software (Plánování podnikových zdrojů), představovaly překážku.

CAPA

Nápravná a preventivní opatření (Corrective and Preventive Actions)
Vylepšení procesů organizace za účelem eliminace zdrojů neshod či jiných nežádoucích situací. CAPA je konceptem v rámci dobré výrobní praxe a mnoha obchodních norem ISO. Zaměřuje se na systematické přezkoumání hlavních příčin identifikovaných problémů či rizik s cílem zamezit jejich aktuálnímu výskytu (nápravná opatření) a předejít jejich opětovnému výskytu (preventivní opatření).

CfA

Uzavírání smluv na dostupnost (Contracting for Availability)
Uzavírání smluv na dostupnost (CfA) je proces, kterým jsou poskytovatelé obrany placeni za objem času, po který je majetek k dispozici podle měřitelných cílů výkonnosti. Klíčovým faktorem u této formy uzavírání smluv je potřeba obranných organizací dosahovat strategických cílů snižování provozních nákladů.

CLM

Správa provozního cyklu smluv (Contract Lifecycle Management)
Proaktivní metodická správa smlouvy od počátku po přidělení, shodu a obnovení. Implementace CLM může vést ke značnému zvýšení úspor nákladů a efektivity. Porozumění a automatizace CLM může také omezit závazky společnosti a zvýšit míru shody se zákonnými požadavky.

CMMS

Systém počítačového řízení údržby (Computerized Maintenance Management System)
Softwarový balíček CMMS udržuje počítačovou databázi informací o operacích údržby organizace, díky níž mohou pracovníci údržby vykonávat svou práci efektivněji a vedení může provádět informovaná rozhodnutí. Data CMMS lze také použít k ověření shody s nařízeními.

COTS

Komerční běžně dostupný produkt (Commercial Off-The-Shelf)
Ve Spojených státech je COTS termín Federální regulace akvizic pro komerční položky – včetně služeb, dostupných na komerčním trhu, které lze koupit a používat na základě vládní smlouvy.

CPM

Řízení výkonnosti podniku (Corporate Performance Management)
Zastřešující termín, který popisuje metodologie, metriky, procesy a systémy používané ke sledování a správě obchodní výkonnosti podniku.

CRM

Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management)
Systém pro správu interakcí společnosti s aktuálními a budoucími zákazníky za pomoci technologie, která organizuje, automatizuje a synchronizuje prodej, marketing, zákaznický servis a technickou podporu. Viz také SCRM.

CSR    

Společenská odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility)
Podniková iniciativa související s vyhodnocováním a přebíráním odpovědnosti za působení společnosti na životní prostředí a za její dopad na veřejné zájmy. Termín se obecně vztahuje na snahy společnosti dělat víc, než požadují regulační orgány, normy jako ISO 26000 nebo skupiny ochránců životního prostředí Společenská odpovědnost podniku se může také nazývat „firemní občanství“ a může zahrnovat vynakládání krátkodobých nákladů, které společnosti neposkytují okamžité finanční výhody, avšak místo toho podporují pozitivní změny u veřejnosti a životního prostředí.

CTO

Konfigurace na objednávku (Configure-To-Order)
CTO představuje schopnost definovat pro uživatele uspořádání (konfiguraci) produktu v okamžiku jeho objednání – s tím, že dodavatel následně tuto konfiguraci dynamicky sestaví po obdržení objednávky.

DOA 

Delegování autorizace (Delegation Of Authority)
Postup, kdy je podřízeným poskytnuta možnost jednat nebo rozhodovat nezávisle na dohledu nebo předchozím schválení. Může ovlivnit řadu oblastí v podnikovém softwaru, od možnosti poskytnout úvěrové limity zákazníkům přes schválení změn specifikace v konstrukčním dokumentu až po povolení uživatelského přístupu v samotném softwaru.

EAM

Správa provozních prostředků (Enterprise Asset Management)
Optimální správa fyzických prostředků organizace po celou dobu provozního cyklu tak, aby se maximalizovala krytí hodnoty takových věcí, jako je výstavba, zprovoznění, provoz, údržba a vyřazení z provozu / nahrazení závodu, vybavení a zařízení. „Provozní prostředky“ označují správu prostředků napříč odděleními, umístěními, zařízeními a v některých případech i obchodními jednotkami. Správou aktiv napříč zařízením mohou organizace zlepšit využití a výkonnost, snížit kapitálové náklady, snížit provozní náklady týkající se aktiv, prodloužit provozní cyklus aktiv a následně zlepšit návratnost investic.

EDI

Výměna elektronických dat (Electronic Data Interchange)
Systém elektronické komunikace, který poskytuje standardy pro výměnu dat pomocí jakýchkoli elektronických prostředků: díky dodržování stejných standardů si mohou dvě různé společnosti dokonce ze dvou různých zemí vyměňovat elektronické dokumenty (jako jsou nákupní objednávky, faktury, oznámení o dodávce a mnohé další). EDI se používá více než 30 let a existuje mnoho standardů EDI, z nichž některé řeší požadavky konkrétních průmyslových odvětví nebo regionů. EDI je obvykle zavedena velkými výrobci prvního stupně nebo vládami jako metoda, kterou jejich dodavatelé a obchodníci komunikují a vyměňují si předdefinovaná transakční data – včetně objednávek, plateb, pokynů technologických postupů, registrací produktů, oznámení o dodávce nebo oznámení o záloze na dodávku.

EPC

Konstrukční návrh, nákup a výstavba (Engineering, Procurement and Construction)
Významná forma uzavírání smluv ve stavebním průmyslu. Dodavatel konstrukčního návrhu a výstavby provede podrobný konstrukční návrh projektu, nakoupí veškeré potřebné vybavení a materiál a poté vybuduje a dodá svým klientům funkční zařízení nebo majetek.

EPM

Řízení podnikových projektů (Enterprise Project Management)
Způsob promýšlení, komunikace a práce podporovaný informačním systémem, který organizuje podnikové prostředky v přímém vztahu k vizi a poslání vedení, strategii a cílům, jež posouvají organizaci vpřed. Jednoduše řečeno, EPM poskytuje 360stupňový pohled na kolektivní snahy organizace.

ERP 

Plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning)
Software pro správu podnikání – obvykle sada integrovaných aplikací – který může společnost využít ke sběru, ukládání, správě a interpretaci dat z mnoha obchodních činností. Nástroje ERP sdílejí společný model procesů a dat pokrývající široké a hluboké průběžné provozní procesy, jaké se vyskytují například v oblasti financí, lidských zdrojů, distribuce, výroby, služeb a dodavatelského řetězce.

ETO 

Konstrukce na zakázku (Engineer-To-Order)
Výrobní proces určený poptávkou, při kterém se komponenta navrhuje, konstruuje a vyrábí podle specifikací až po obdržení objednávky. Jedná se o dramatičtější vývoj dodavatelského řetězce výroby na zakázku. Tento přístup je vhodný pouze u specifických nebo vzácných položek, jako jsou například rozsáhlé projekty výstavby.

EVM

Správa spotřebované hodnoty (Earned Value Management)
Technika řízení projektů pro měření výkonnosti a postupu projektu. V jednotném integrovaném systému může EVM poskytovat přesné předpovědi problémů s výkonností projektu, což představuje důležitý přínos pro řízení projektů. EVM se obvykle zavádí u vládních projektů, zejména v oboru letectví a obrany.

FIAR

Zlepšení finančních toků a připravenost na audit (Financial Improvement and Audit Readiness)
Ministerstvo obrany se za roky své existence několikrát snažilo vyřešit slabé stránky své správy finančních toků a dosáhnout připravenosti na audit. V roce 2005 Ministerstvo obrany vydalo plán FIAR (Zlepšení finančních toků a připravenost na audit), v němž definovalo strategii a metodologii zlepšení operací a kontrol správy finančních toků a oznamovalo svůj postup.

FMEA

Poruchový režim a analýza následků (Failure Mode Effect Analysis)
Postupný přístup ke sběru znalostí o možných chybách v návrhu, procesu výroby, produktu nebo službě.

FSM

Řízení servisu u zákazníka (Field Service Management)
FSM zahrnuje odhalování potřeby servisu u zákazníka prostřednictvím vzdáleného sledování nebo jiných prostředků, kontrolu nebo hlášení o chybě od zákazníka, sestavování harmonogramu a optimalizaci techniků v terénu, vysílání, informace o dodávce součástí k zákazníkovi a podporu procesů interakce mezi techniky v terénu.

ISO

Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci) je nezávislá nevládní členská organizace a největší světový vydavatel nezávazných mezinárodních norem.

ITAR

Předpisy týkající se mezinárodního obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulation)
Soubor předpisů vlády USA, které regulují vývoz a dovoz obranných prostředků a služeb na Muničním seznamu Spojených států. Předpisy ITAR určují, že informace a materiály týkající se obranných a armádních technologií (položek na Muničním seznamu Spojených států) lze sdílet pouze s občany USA, pokud tak nedovolilo Ministerstvo vnitra nebo nebyla použita zvláštní výjimka.

JIT  

Just In Time
Skladová strategie, kterou společnosti používají, aby zvýšily účinnost a snížily odpad tím, že budou dostávat pouze zboží, které potřebují v procesu výroby, čímž sníží náklady na zásoby.

KPI 

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators)
KPI (známé také jako KSI, Klíčové ukazatele úspěchu) pomáhají organizaci definovat a měřit postup k cílům organizace. Jakmile organizace analyzuje svou misi, identifikuje všechny zainteresované strany a definuje své cíle, potřebuje způsob, kterým bude měřit postup k těmto cílům. Vhodným měřítkem jsou právě klíčové ukazatele výkonnosti.

MMOG/LE 

Vyhodnocení logistiky směrnic operací správy materiálu (Materials Management Operations Guideline Logistics Evaluation)

Globální standard pro procesy řízení dodavatelského řetězce, který snižuje náklady na chyby, odpad a pracovní zátěž dodavatelů a zákazníků.

MRB

Analýza kontroly materiálu (Materials Review Board)
MRB se skládá ze zástupců každého oddělení, které vstupuje do interakce se záležitostmi skladů – účetního, konstrukčního, logistického a výrobního.  Například zaměstnanci konstrukčního oddělení budou potřebovat schovat některé součásti, které plánují zakomponovat do nového návrhu, zatímco zaměstnanci logistického oddělení budou vědět, že není možné získat vzácnou součást, takže jich raději nechají několik v zásobě jako náhradní díly.

MRO 

Údržba, opravy a renovace (Maintenance Repair and Overhaul)
MRO zahrnuje opravu jakéhokoli druhu mechanického, instalatérského nebo elektrického zařízení, pokud by bylo mimo provoz nebo by se rozbilo (označuje se jako oprava, neplánovaná, případně nahodilá údržba). Zahrnuje také provádění rutinních činností, které udržují zařízení v provozuschopném stavu (označuje se jako plánovaná údržba) nebo zabraňují vzniku potíží (preventivní údržba).

MRP II

Plánování výrobních prostředků (Manufacturing Resource Planning)
Jako nástupce Plánování požadavků na materiál (MRP) integruje Plánování výrobních prostředků (MRP II) plánování všech aspektů činnosti výrobní společnosti, nejen výrobu. MRP II zahrnuje funkce, jako je obchodní plánování, plánování a harmonogram výroby, plánování požadavků na kapacitu, náklady na práci, správu a předpovědi finančních toků a mnohé další. Obojí je předchůdcem ERP, stále se hojně používá nezávisle i jako moduly složitějších systémů ERP.

MTS

Výroba na sklad (Make To Stock)
Výroba na sklad je režim výroby, kdy se produkty vyrábějí před objednávkou ze strany zákazníka nebo distribučního kanálu a skladují se za účelem [AD1] plnění následných objednávek.

NCR

Sestava neshody (Non-Conformance Report)
NCR dokumentuje podrobnosti neshody odhalené auditem kvality nebo kontrolou jiného procesu. Cílem sestavy je vytvořit jednoznačnou obhajitelnou jasnou a stručnou definici problému tak, aby vedení mohlo přijmout a přijalo nápravné opatření.

OEE

Celková efektivita zařízení (Overall Equipment Effectiveness)
Hierarchie měření, která vyhodnocují, jak účinně se využívá výrobní operace. Výsledky jsou uvedeny v generické formě umožňující porovnání mezi výrobními jednotkami různých průmyslových odvětví. Měření OEE se také běžně používá jako klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) ve spojení se snahou o zeštíhlení výroby, kde funguje jako ukazatel úspěšnosti.

OEM  

Výrobce původních zařízení (Original Equipment Manufacturer)
Výrobce úplného koncového produktu (jako je například automobilový motor, chladicí jednotka nebo tištěný spoj) nebo podsestavy (například karburátoru, kompresoru nebo čipu) použité v koncovém produktu.

PBL

Logistika založená na výkonnosti (Performance-Based Logistics)
Strategie podpory ekonomického zbraňového systému používaného v průmyslovém odvětví obrany. Než aby uzavřel smlouvu na akvizici zboží a služeb, identifikuje manažer podpory produktu integrátory podpory produktu, kteří dodají výkonnostní výsledky systému nebo produktu určené metrikami výkonnosti.

PBS

Řešení založené na projektech (Project-Based Solution)
Celopodnikové obchodní řešení pro správu a koordinaci všech prostředků, informací a funkcí organizace z jednoho sdíleného zdroje dat, kde lze data přiřazovat jednotlivým projektům a spravovat je v rámci těchto projektů. Systém PBS má SOA (architekturu orientovanou na služby) s modulárními hardwarovými a softwarovými jednotkami, nazývanými „služby“, které komunikují v lokální síti.  Toto modulární provedení umožňuje podniku přidávat nebo rekonfigurovat moduly (pravděpodobně od jiných dodavatelů), přičemž zůstane zachována integrita dat v jediné sdílené databázi, která může být centralizovaná nebo distribuovaná.

PEM

Projektově řízená výroba (Project-Enabled Manufacturing)
Výrobní proces, který je závislý na podrobné správě projektů s více závislostmi v reálném čase. Vyžaduje podnikový software vybudovaný na struktuře přerušení práce (WBS). To umožňuje, aby byly veškeré aktivity týkající se určitého projektu, včetně nákupů, nákladů, výroby, dokumentů a zásilek, svázány s daným projektem. Integrace s financemi umožňuje identifikovat problémy v průběhu projektu, abyste mohli reagovat na změny podmínek.

PM 

Preventivní údržba (Preventive Maintenance)
Péče a servisování personálem za účelem údržby vybavení a zařízení v uspokojivém provozuschopném stavu prostřednictvím systematických kontrol, detekcí a oprav počínajících poruch buď předtím, než se projeví, nebo než přejdou ve vážnější závady. Údržba, včetně zkoušek, měření, úprav a výměny součástí, provedená konkrétně za účelem předcházení poruchám.

PPM

Správa projektového portfolia (Project Portfolio Management)
Centralizovaná správa procesů, metod a technologií používaná projektovými manažery a kancelářemi projektového řízení k analýze a kolektivní správě aktuálních nebo navrhovaných projektů na základě mnoha klíčových charakteristik. Cílem PPM je určit optimální kombinaci prostředků pro dodávku a připravit harmonogram činností tak, aby se co nejlépe dosáhlo provozních a finančních cílů organizace při zachování omezení daných zákazníky, strategickými cíli nebo vnějšími reálnými faktory.

RCM

Údržba zaměřená na spolehlivost (Reliability-Centered Maintenance)
Prověřená metoda vývoje odolných a kontrolovatelných harmonogramů údržby, které pomáhají podniku dosáhnout cílů a minimalizovat náklady v průběhu provozního cyklu.

RFID

Radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency Identification)
Technologie automatizovaného sběru dat, která k přenosu dat mezi čtečkou a visačkou využívá radiofrekvenční vlny k identifikaci, sledování a lokalizaci předmětu opatřeného visačkou. RFID visačky se používají v mnoha průmyslových odvětvích. RFID visačku připojenou v průběhu výroby k automobilu lze využít ke sledování jeho postupu na montážní lince. Léky lze sledovat v rámci skladů. Hospodářským zvířatům a domácím mazlíčkům lze čip vpravit injekčně a umožnit tak úspěšnou identifikaci zvířete.

AVM

Autorizace vrácení materiálu (Return Material Authorizations)
Termín z oblasti elektronického obchodování, který popisuje dohodu, podle níž dodavatel zboží či produktu souhlasí, že zákazník nebo klient může poslat dané zboží zpět výměnou za refundaci nebo kredit. Tento druh dohody, nazývaný též autorizace vrácení zboží nebo autorizace vráceného zboží, umožňuje vyšší stupeň zaručované kvality. V IT odvětví bude tento typ transakce zahrnovat spíše softwarovou licenci než fyzický produkt. V těchto případech si dodavatel a zákazník mohou vyjednat autorizaci licencování v budoucnu, ať už to zahrnuje dodatečné licencování operačních systémů či oblastí IT infrastruktury nebo použití licenčního kreditu na nákup jiných produktů nebo dodatečných verzí softwarového balíčku.

ROHS 

Omezení rizikových látek (Restriction of Hazardous Substances)
Nařízení o omezení rizikových látek 2002/95/ES, zkráceně RoHS, je nařízení o omezení použití určitých rizikových látek v elektrickém a elektronickém vybavení, které bylo přijato Evropskou unií v únoru 2003. Nařízení RoHS začalo platit k 1. červenci 2006 a je povinně prosazováno a přijato jako zákon ve všech členských státech. Toto nařízení omezuje (až na výjimky) použití šesti rizikových materiálů při výrobě různých typů elektrického a elektronického vybavení.

ROI 

Návratnost investic (Return on Investment)
Měření výkonnosti používané k vyhodnocení účinnosti investice nebo k porovnání účinnosti několika různých investic. Pro výpočet ROI se výnos investice dělí nákladem investice, výsledek je vyjádřen procentuálně nebo jako poměr.

SaaS 

Software jako služba (Software as a Service)
Software, který je vlastněn, dodáván a spravován vzdáleně jedním nebo více dodavateli. Dodavatel dodává software na základě sady společného kódu a definic dat, které se spotřebovávají v modelu one-to-many všemi smluvními zákazníky kdykoli nebo na základě platby za použití, případně podle předplatného a použití metrik.

SCM 

Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management)
Řízení toku zboží, které zahrnuje pohyb a skladování surovin, rozpracované zásoby a dokončené zboží od počátku do okamžiku spotřeby.

SCRM

Strategické CRM (Strategic CRM)
Strategické CRM je klíčovou obchodní strategií zaměřenou na zákazníka, která se soustředí na získání a udržení výnosných zákazníků.

SLA

Smlouva o úrovni služeb (Service Level Agreement)
Dohoda, která stanovuje očekávání mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem a popisuje produkty nebo služby, které se mají dodat, jednotnou kontaktní osobu pro řešení problémů koncového uživatele a metriky, kterými se sleduje a schvaluje účinnost procesu.

SOA

Architektura orientovaná na služby (Service-Oriented Architecture)
Návrh softwaru a vzorce softwarové architektury založené na odlišitelných částech funkce aplikace poskytující software jako služby jiným aplikacím. Nazývá se orientace na služby. Je nezávislá na jakémkoli dodavateli, produktu či technologii.

SPC 

Statistická kontrola procesu (Statistics Process Control)
Metoda kontroly kvality, která využívá statistické metody. SPC se používá za účelem sledování a kontroly procesu, aby se zajistilo, že tento proces pracuje naplno. Proces pak dokáže vytvářet co nejshodnější možný produkt s minimálním nebo žádným odpadem. SPC lze použít v jakémkoli procesu, kde lze měřit výstup „shodného produktu“ (produktu splňujícího specifikace).

SPM

Správa náhradních dílů (Spare Parts Management)
Hlavní součást úplného procesu strategického řízení služeb, kterou společnosti využívají k zajištění toho, že správný náhradní díl a prostředky budou ve správnou dobu na správném místě.

TCO

Celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership)
Měření nákladů aktiv, které zahrnují náklady vynaložené na provoz a údržbu i náklady na pořízení.

WBS

Struktura přerušení práce (Work Breakdown Structure)
Při řízení projektů a konstrukci systémů je WBS na plnění orientovaným rozkladem projektu na menší komponenty. Prvkem struktury přerušení práce může být produkt, data, služba nebo jakákoli jejich kombinace. WBS také poskytuje nezbytný rámec pro podrobný odhad nákladů a kontrolu společně s vedením pro tvorbu harmonogramu a kontrolu.

WEEE

Odpadní elektrická a elektronická zařízení, OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Nařízení Evropského parlamentu o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), které se v únoru 2003 spolu s nařízením RoHS 2002/95/ES stalo evropským zákonem. Nařízení OEEZ 2002/96/ES určuje cíle pro sběr, recyklaci a obnovu všech typů elektrických zařízení, minimálně 4 kilogramy na osobu ročně, kterých bylo dosaženo recyklací v roce 2009. Viz také RoHS.

 

 

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k IFS Aplikacím

Zdroje

Jak vám ERP systém může pomoci dodržovat standardy kvality a legislativu

Manufacturing Software blog post image

Výrobci jsou pod neustálým tlakem ze strany příslušných úřadů a zákazníků, aby splňovali určité standardy nebo právní předpisy…

Zobrazit všechny nejnovější příspěvky na blogu