3. March 2008

IFS går inn i en ny fase – planlegger dobling av produktinntektene og setter nye finansielle mål

IFS melder at selskapet går inn i en ny strategisk vekstfase etter at forbedrede finanser og en styrket markedsposisjon har gitt tre år med lønnsom vekst. Styret i IFS har således etablert langsiktige mål for vekst, lønnsomhet og finansiell kraft, samt policy for utdeling av utbytte og gjenkjøp av aksjer.

For den nærmeste femårsperioden (2008-2012) er IFS’ mål å:

  • Fordoble produktinntektene (lisenser, vedlikeholdsinntekter og support) innen slutten av perioden ved organisk vekst og oppkjøp. Produktinntektene ble SEK 1 134 millioner i 2007, en økning på 12%.   
  • Gradvis øke driftsmarginen (EBIT) til 15% og en gjennomsnittlig operativ kapital til 25% i slutten av perioden. Driftsmarginen var 6% i 2007.  
  • Over tid øke utbytte til 50% av resultat etter skatt. Styret foreslår et utbytte på 0,10 kr per aksje for 2008.
  • Ytterligere overskuddskapital, som ikke behøves til å gjennomføre investeringer, ekspansjon eller andre behov relatert til konsernets finansielle stilling, skal brukes til gjenkjøp av aksjer.

IFS har en sterk finansiell stilling med en positiv netto kasse. Fortsatte forbedringer i resultat og kontantstrøm muliggjør økt vekst også ved en kontrollert økning i selskapets gjeld. Oppkjøp skal imidlertid fortrinnsvis gjennomføres kontant. Målet er at netto gjeld i forhold til EBIT på lang sikt ikke skal overstige 3. Planlagte oppkjøp forventes å være begrenset i antall og størrelse på kort sikt.

Produktinntektene forventes å øke raskere enn konsulentinntektene og øvrige inntekter da IFS vil samarbeide mer med partnere for å øke leveransekapasiteten.

Bakgrunn og strategi for vekst

Fra 2001 til 2004 gjennomførte IFS tiltak for å minske kostnadene og øke lønnsomheten. Disse tiltak innebar større fokus på store kunder innenfor utvalgte bransjer. Kortsiktig medførte denne strategien reduserte inntekter. Deretter har inntektene økt. En økning i produktinntektene med 13% i 2006 og 12% i 2007, har sammen med moderat økning i kostnadene resultert i et forbedret resultat for IFS.  

Økningen i produktinntektene skyldes hovedsakelig en styrket posisjon innen kapitalintensive bransjer som forsvar, energi, samferdsel, prosjektorientert industri og prosessindustri. Felles for disse er at logistikk, service og vedlikehold samt visse former for prosjektorientert produksjon er sentrale prosesser. IFS har et moderne og konkurransedyktig produkt med dyp funksjonalitet, gode referanser og sterke partnere i disse bransjene.  

IFS’ overgripende plan for den kommende femårsperioden er å styrke nærværet innenfor bransjer og prosesser der selskapet allerede har en sterk posisjon. Dette vil skje ved at selskapet fokuserer sin markedsinnsats, investerer i produktutvikling, gjør oppkjøp og øker samarbeidet med partnere i nevnte bransjer. En stadig større kundebase innenfor disse bransjene vil også gi synergier og dermed i økende grad bidra til økt lønnsomhet.  

For å oppnå økte stordriftsfordeler, vil IFS erverve lønnsomme selskap med veldrevne kundebaser og faste inntekter i form av vedlikeholds- og supportavgifter. IFS har identifisert et større antall selskap innenfor selskapets markedsområder som kan bidra til verdiskapning ved oppkjøp. Disse selskapene finnes hovedsakelig i Vestlige områder, men er ofte lokale og for små til å drive langsiktig utvikling og nysalg på egen hånd. Oppkjøp muliggjør synergier ved at deler av utvikling, support og vedlikehold flyttes til lavkostland – IFS er allerede representert på Sri Lanka med sin største utviklingsenhet som teller 550 ansatte – samt gjennom bruk av IFS’ eksisterende ressurser innen salg, markedsføring og administrasjon rundt om i verden. Nåværende system hos de oppkjøpte selskapenes kunder vil på sikt bli integrert ved at funksjonaliteten legges inn i IFS’ produktportefølje, som er basert på en markedsledende, fremtidssikker teknologi.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ tjenesteorienterte (SOA) arkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Smith

Phone: 47 404 85 956

Contact Smith

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer