Spoločenská zodpovednosť

Globálna spoločnosť, ktorá je zo svojej definície kolektívom mnohých jednotlivcov, má vďaka svojej veľkosti možnosť ovplyvňovať svet, v dobrom aj zlom. Ak máte potenciál vytvárať taký dopad, máte aj povinnosť konať zodpovedným spôsobom.

Musíte si uvedomovať dopad svojich rozhodnutí a musíte si byť istí, že komunity, ktorých sa vaše rozhodnutie dotkne – či je to životné prostredie, alebo ľudia, – budú mať prospech zo spôsobu, akým realizujete svoje podnikanie. V spoločnosti IFS máme aktívny prístup k spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility, CSR) prostredníctvom:

  • Udržateľnosti
  • Vzdelania
  • Našich ľudí

Ak máte kancelárie po celom svete, už obyčajná veľkosť vašej spoločnosti môže znamenať rozsiahle využívanie zdrojov, akými sú napríklad elektrina a papier. Taktiež to znamená veľké vzdialenosti medzi kolegami a kanceláriami. S cieľom obmedziť cestovanie a plytvanie zdrojov boli v celej spoločnosti implementované inteligentné technológie, ako sú nástroje pre on-line rokovania a technické vybavenie šetriace energiu. Naša IT infraštruktúra bola konsolidovaná pomocou dodávateľov, ktorí spĺňajú najprísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia, a zamestnanci sú motivovaní k tomu, aby pracovali z domu s využitím nástrojov na spoluprácu prostredníctvom informačných technológií.

Na vzdelaní skutočne veľmi záleží. Ako veľký zamestnávateľ uznávame výhody, ktoré vzdelanie prináša jednotlivcom, rodinám a komunitám. Spoločnosť IFS je hrdá na to, že spolupracuje so školami a univerzitami a poskytuje im vybavenie pre informačné technológie, čas a odborné znalosti svojich pracovníkov a taktiež štipendiá a pracovné skúsenosti nielen pre rozšírenie ich skúseností, ale taktiež preto, aby si uvedomili, aké dôležité je úspešné dokončenie štúdia. Prevádzka spoločnosti IFS na Srí Lanke je skvelým príkladom toho, ako môže byť tento prístup realizovaný s veľkým efektom.

Naši zamestnanci tvoria komunitu s úzkym vzťahom k nášmu podnikaniu. V skutočnosti sú to naši zamestnanci, kto tvorí našu spoločnosť. Vytvorili sme diverzifikovanú pracovnú silu, ktorá podporuje rovnoprávnosť a kde ľudia radi pracujú. Našou filozofiou je, že šťastní zamestnanci umožňujú zdravé a úspešné podnikanie. Vzhľadom na to, že sme sa šesťkrát za sebou umiestili v prvej desiatke najlepších zamestnávateľov vo Švédsku, domnievame sa, že sme na dobrej ceste.

Our Global CSR commitment

Spoločenská zodpovednosť IFS

A global company, which by its definition is a collective of many individuals, has by its sheer size the opportunity to affect the world, be it in a good or bad way. If you have the power to make such an impact, you also have an obligation to act in a responsible way.

You have to be aware of the impact of the decisions you make and be sure that the communities affected by them – be they environmental or people related –improve by the way you do business. At IFS, we are taking a proactive approach to corporate social responsibility (CSR) through:

  • Sustainability
  • Education
  • Our people

When you have offices all around the world, the sheer size of your company can mean heavy use of resources such as electricity and paper. It also means long distances between colleagues and offices. In order to reduce travelling and waste of resources, smart technologies like online meeting tools and power saving utilities have been implemented throughout the company. Our IT infrastructure has been consolidated with suppliers that conform to high environmental demands and employees are encouraged to work from home by using collaborative computer tools.

Education is something that can make a real difference. As a large employer, we recognize the benefits that education can provide individuals, families and communities. IFS is proud to be collaborating with schools and universities to provide them IT equipment, time and expertise from staff as well as scholarships and work experience not only to enhance students’ learning experiences, but also to make sure that they can make a material difference when graduating. IFS’s operation in Sri Lanka is a great example of how this approach can be implemented to great effect.

Our employees comprise the community closest to our business. In fact, employees are the company. We have created a diverse workforce, where equality is promoted and people like coming to work. Our philosophy is that happy employees will run a healthy and successful business. Given our sixth consecutive placement as one of the top ten Great Places to Work in Sweden, we figure that we are on the right track.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás