Definície

Priemerný počet akcií Priemer počtu akcií v obehu počas roku.

Vložený kapitál Celkové aktíva mínus neúročené záväzky a odložené daňové záväzky.

Cash flow na akciu Cash flow po vykonaní investícií vo vzťahu k priemernému počtu akcií.

Marža z poradenstva Výnosy z poradenstva mínus výdavky na poradenstvo vo vzťahu k výnosom z poradenstva.

Lehota splatnosti pohľadávok (DSO) Pohľadávky očistené o DPH vo vzťahu k čistým výnosom.

Zadlženosť vlastného kapitálu Úročené rezervy a záväzky, vrátane konvertibilných dlhopisov/obligácií, na konci roku vo vzťahu k vlastnému kapitálu.

Príjmy na akciu Čistý zisk/strata v danom roku vo vzťahu k priemernému počtu akcií.

Hrubá marža Hrubé príjmy vo vzťahu k čistým výnosom.

Ukazovateľ úrokového krytia Zisk/strata pred úrokmi a zdanením vo vzťahu k nákladovým úrokom.

Marža z licencií Výnosy z licencií mínus výdavky na licencie vo vzťahu k výnosom z licencií.

Marža z údržby a podpory Výnosy z údržby a podpory mínus výdavky na údržbu a podporu vo vzťahu k výnosom z údržby a podpory.

Trhová cena Trhová cena akcií bola vytvorená vo vzťahu k počtu akcií radu A, resp. radu B v obehu a cene týchto akcií na konci roku.

Trhová cena / čistý výnos na akciu Trhová cena vo vzťahu k čistému výnosu na akciu.

Trhová cena / vlastný kapitál na akciu Trhová cena vo vzťahu k vlastnému kapitálu na akciu.

Čistý dlh Úročené rezervy a záväzky, vrátane konvertibilných dlhopisov/obligácií, na konci roku mínus likvidné aktíva.

Čistá likvidita Likvidné aktíva mínus záväzky voči úverovým inštitúciám na konci roku.

Rast čistých výnosov Čisté výnosy za tento rok mínus čisté výnosy za predchádzajúci rok vo vzťahu k čistým výnosom za predchádzajúci rok.

Čisté výnosy mimo Švédska Čisté výnosy mínus čisté výnosy vo Švédsku vo vzťahu k čistým výnosom.

Čistý výnos na akciu Čisté výnosy vo vzťahu k priemernému počtu akcií.

Čistý výnos na zamestnanca Čisté výnosy vo vzťahu k priemernému počtu zamestnancov.

Prevádzková marža EBIT vo vzťahu k čistým výnosom.

Marža Zisk/strata pred zdanením vo vzťahu k čistým výnosom.

Návratnosť priemerného prevádzkového kapitálu EBIT vo vzťahu k priemernému prevádzkovému kapitálu.

Návratnosť vloženého kapitálu Zisk pred zdanením plus finančné výdavky vo vzťahu k priemernému vloženému kapitálu. Vložený kapitál predstavuje celkové aktíva mínus neúročené záväzky a odložené daňové záväzky.

Návratnosť vlastného kapitálu Zisk/strata v danom roku vo vzťahu k priemernému vlastnému kapitálu.

Vlastný kapitál na akciu Vlastný kapitál, vrátane menšinového podielu, vo vzťahu k počtu akcií v obehu na konci roku.

Pracovný kapitál Účty dlžníkov a ostatné krátkodobé pohľadávky, s výnimkou likvidných aktív, mínus účty veriteľov a ostatné krátkodobé neúročené záväzky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE INVESTOROV

Chiara Lattuada

Telefón: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada