Slovník pojmov

Navštívte náš slovník pojmov, kde sú vysvetlené pojmy používané v odvetví. Jednoduché vysvetlenie všetkých trojpísmenových skratiek (three-letter-acronyms, TLA) používaných v našom segmente trhu.

Aplikácia Program, ktorý pomáha používateľovi riešiť konkrétny problém, napr. nákup, rozvoj zamestnancov alebo účtovníctvo.

Architektúra Popisuje spôsob, akým sú integrované hardvér, systémový softvér a aplikačný softvér s cieľom dosiahnuť požadovaný výsledok.

Podnikové aplikácie Súbor aplikácií, ktorý zahŕňa interné aj externé podnikové procesy týkajúce sa spoločnosti.

Komponentová architektúra Znamená návrh akéhokoľvek systému zloženého z jednotlivých komponentov, ktoré môžu byť spojené dokopy. Výhodou komponentovej architektúry je, že môžete vymeniť alebo pridať akýkoľvek jednotlivý komponent bez toho, aby to malo dopad na zvyšok systému. Opakom komponentovej architektúry je integrovaná architektúra, v ktorej neexistujú jasné hranice medzi jednotlivými komponentmi.

Správa prevádzkových prostriedkov (Enterprise Asset Management, EAM) Koncept používaný v softvérovom odvetví na popis jednej alebo niekoľkých aplikácií určených na zlepšenie/optimalizáciu spôsobu, akým spoločnosť využíva svoje podnikové procesy a zariadenia. Toto označenie je bežné v odvetví s vysokými nárokmi na objem aktív.

Plánovanie podnikových zdrojov (Enterprise Resource Planning, ERP) Spôsob plánovania, ktorý pôvodne zahŕňal všetky interné podnikové procesy, ako napríklad finančné transakcie, výrobu a distribúciu, ktorý bol ale rozšírený a dnes zahŕňa širokú škálu ďalších funkcií vrátane komunikácie s dodávateľmi a údržby dodaných produktov.

Údržba, opravy a generálne opravy (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) Koncept používaný v softvérovom odvetví na popis softvéru používaného na údržbu vybavenia a zariadenia spoločnosti s cieľom maximalizovať dostupnosť a efektívnosť.

Outsourcing Nákup služieb alebo produktov od externého dodávateľa alebo výrobcu.

Platforma Komponentové produkty alebo služby vyžadujú platformu, ktorá definuje platné rozhrania a spoločné služby na zaistenie maximálnej flexibility a konfigurovateľnosti produktu/služby bez straty úspor z rozsahu alebo recyklačných funkcií. Platforma je potrebná na riadenie interných závislostí a zložitosti vývoja produktu v prípade komponentových produktov/služieb.

Spoločnosť poskytujúca verejné služby Organizácia, ktorá poskytuje spoločnosti určitý druh infraštruktúry, napríklad teplo, elektrinu alebo vodu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE INVESTOROV

Chiara Lattuada

Telefón: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada