Stanovy

Identifikačné číslo spoločnosti Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) je 556122 0996. Stanovy spoločnosti boli prijaté na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 25. marca 2011. 

ČLÁNOK 1 
Názov spoločnosti je Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.). 

ČLÁNOK 2 
Sídlo spoločnosti bude v meste Linköping vo Švédsku. 

ČLÁNOK 3 
Obchodnou činnosťou spoločnosti je vývoj, prevádzka a predaj informačných systémov pre bankové a finančné inštitúcie a výrobné spoločnosti a vykonávanie operácií spojených s uvedenou obchodnou činnosťou. 

ČLÁNOK 4 
Kapitálový podiel spoločnosti je minimálne štyristo miliónov švédskych korún (400 000 000 SKr) a maximálne jedna miliarda šesťsto miliónov švédskych korún (1 600 000 000 SKr). 

ČLÁNOK 5 
Počet akcií v spoločnosti bude minimálne dvadsať miliónov (20 000 000) a maximálne osemdesiat miliónov (80 000 000). 

ČLÁNOK 6 
Predstavenstvo sa skladá minimálne z troch a maximálne z dvanástich členov s maximálne tromi zastupujúcimi členmi. 

ČLÁNOK 7 
Na výročnom valnom zhromaždení bude menovaný minimálne jeden a maximálne dvaja audítori, so zástupcami alebo bez nich, resp. minimálne jedna a maximálne dve registrované verejné účtovnícke firmy s cieľom preskúmať ročné vyúčtovanie spoločnosti, jej účtovnú uzávierku a správu spoločnosti vykonávanú predstavenstvom a prezidentom. 

ČLÁNOK 8 
Fiškálnym rokom spoločnosti bude obdobie od 1. januára do 31. decembra. 

ČLÁNOK 9 

Výročné valné zhromaždenie:

 1. volí svojho predsedu,
 2. zostavuje a schvaľuje hlasovací zoznam,
 3. posudzuje program na schválenie,
 4. volí jednu alebo dve osoby, ktoré overia zápis z valného zhromaždenia,
 5. zisťuje, či bolo valné zhromaždenie riadne zvolané,
 6. predkladá výročnú správu, správu audítorov, konsolidovanú výročnú správu a konsolidovanú správu audítorov,
 7. zvažuje riešenia, ktoré sa týkajú:
  a. prijatia výsledovky a súvahy a ďalej konsolidovanej výsledovky a konsolidovanej súvahy,
  b. položky zisku alebo straty spoločnosti podľa prijatej súvahy,
  c. odpustenia záväzkov členom predstavenstva a prezidentovi,
 8. určuje odmeny predstavenstva a honorár audítorov,
 9. volí členov predstavenstva, zástupcov členov a prípadne audítorov,
 10. posudzuje všetky ďalšie záležitosti, o ktorých musí výročné valné zhromaždenie rozhodovať v súlade so švédskym Zákonom o spoločnostiach alebo stanovami.
ČLÁNOK 10
Valné zhromaždenie akcionárov sa koná v meste Linköping alebo Štokholm vo Švédsku. 
Oznámenie o valnom zhromaždení bude publikované vo švédskom Úradnom vestníku a na webových stránkach spoločnosti. Súčasne s oznámením bude vo švédskom časopise Svenska Dagbladet publikovaná informácia, že oznámenie bolo zverejnené. 
Akcionári, ktorí sa chcú zúčastniť valného zhromaždenia 1) budú do piatich (5) dní pred konaním valného zhromaždenia zapísaní v kompletnom výtlačku registra akcionárov, kde sú uvedené podmienky, a 2) najneskôr do 12. hodiny v deň, ktorý bol stanovený v oznámení, informujú spoločnosť o svojom zámere zúčastniť sa valného zhromaždenia. Týmto dňom nesmie byť nedeľa, iný štátny sviatok, sobota, letný slnovrat, Štedrý deň, Silvester a nesmie byť skôr než piaty (5.) deň v týždni pred konaním valného zhromaždenia. 
Akcionári môžu byť na valnom zhromaždení sprevádzaní jedným (1) alebo dvoma (2) zástupcami, ak o tomto svojom úmysle informujú v súlade s podmienkami stanovenými vyššie. 

ČLÁNOK 11 
Akcie sa môžu vydávať v dvoch (2) sériách: séria A a séria B. Akcie v každej sérii sa môžu vydávať v maximálnom počte 100 000 000 akcií. 
Každá akcia série A oprávňuje držiteľa na 1,0 hlasu na akciu. Každá akcia série B oprávňuje držiteľa na 0,1 hlasu na akciu. 
Akcie série A môžu byť prevedené na akcie série B v nasledujúcom poradí. Žiadosť o prevod musí akcionár podať spoločnosti písomne s uvedením počtu akcií série A, ktoré majú byť prevedené. Tento prevod sa potom okamžite oznámi švédskemu obchodnému registru kvôli registrácii a nadobudne účinnosť v čase registrácie. 

ČLÁNOK 12 
Ak sa spoločnosť rozhodne vydať nové akcie série A a série B za peniaze alebo na vyrovnanie záväzkov, držitelia akcií série A a série B budú mať predkupné právo na upísanie akcií rovnakej série úmerne k počtu predtým vlastnených akcií (primárne predkupné právo). Akcie neupísané počas uplatňovania primárneho predkupného práva sa ponúknu na upísanie všetkým akcionárom (sekundárne predkupné právo). Ak počet takto ponúknutých akcií nebude dostatočný na upisovanie akcií vychádzajúce z uplatnenia sekundárneho predkupného práva, ponúkané akcie sa rozdelia medzi príjemcov úmerne k počtu predtým vlastnených akcií. V prípade, že to nie je možné, akcie sa rozdelia prostredníctvom losovania. 
Ak sa spoločnosť rozhodne vydať za peniaze alebo na vyrovnanie záväzkov iba jednu z vyššie uvedených sérií akcií, budú mať všetci akcionári, bez ohľadu na to, či sú ich akcie zo série A alebo série B, predkupné právo na upísanie nových akcií úmerne k počtu už vlastnených akcií. 
Ak sa spoločnosť rozhodne vydať opčné obligácie alebo zmeniteľné obligácie za peniaze alebo na vyrovnanie záväzkov, budú mať akcionári predkupné právo na upísanie opčných obligácií rovnako, ako keby sa vydanie týkalo akcií, ktoré môžu byť upisované na základe opčnej obligácie, alebo predkupné právo na upísanie zmeniteľných obligácií rovnako, ako keby sa vydanie týkalo akcií, za ktoré môžu byť zmeniteľné obligácie vymenené. 
Vyššie uvedené ustanovenia nepredstavujú obmedzenie možnosti spoločnosti vydávať akcie za peniaze bez predkupného práva pre akcionárov. 
Ak vydaním prémiových akcií došlo k navýšeniu kapitálového podielu, nové akcie každej série sa budú vydávať úmerne k počtu akcií rovnakého typu, ktoré sú už nevybavené. Za týchto okolností ponesú staré akcie určitej série práva voči novým akciám rovnakej série. Tieto ustanovenia nepredstavujú obmedzenie možnosti vydávať akcie nových sérií vo forme prémiového vydania po požadovanej zmene stanov spoločnosti. 

ČLÁNOK 13 
Predstavenstvo má právo rozhodnúť, či osobám, ktoré nie sú akcionármi spoločnosti, bude povolené zúčastniť sa rokovania výročného valného zhromaždenia alebo ho inými prostriedkami sledovať za podmienok stanovených predstavenstvom. 

ČLÁNOK 14 
Akcie spoločnosti budú registrované v centrálnom depozitári cenných papierov podľa zákona Financial Instruments Account Act o finančných prostriedkoch (1998:1479).

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE INVESTOROV

Chiara Lattuada

Telefón: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada