Riziko a neistoty

Spoločnosť IFS je vo svojich operáciách vystavená určitým rizikovým faktorom, ktoré môžu mať vo väčšej či menšej miere dopad na prevádzkový výsledok. Jedným z týchto rizík je rýchly technologický vývoj v danom priemyselnom odvetví, čo môže vytvárať potrebu zásadných technologických zmien. Ďalšia príčina neistoty je schopnosť prilákať a udržať dôležité personálne zdroje, a to najmä na trhu práce, kde sa dopyt po atraktívnych zamestnancoch a náklady na nich zvyšujú. Okrem vyššie uvedených rizík je spoločnosť IFS vo svojej obchodnej činnosti vystavená ďalším prevádzkovým a právnym rizikám a neistotám, a to vrátane zákazníckych projektov, závislosti od určitých dodávateľov a partnerov, výsledku skutočných a možných sporov a vplyvov mien.

Spoločnosť IFS sa domnieva, že svojím využitím technológie komponentov a zavedením interných procesov a postupov také riziká vyriešila a prijala opatrenia, aby ich znížila a mala ich pod kontrolou. Vzhľadom na to, že materská spoločnosť sa v prevádzkových činnostiach neangažuje, jej riziko je obmedzené na financovanie, cudziu menu a likviditu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE INVESTOROV

Chiara Lattuada

Telefón: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada