Právne oznámenie

Autorské práva 

© Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.), 1995–2017. Všetky práva vyhradené. Ktokoľvek môže používať, kopírovať a šíriť akýkoľvek dokument, ak bude tento dokument slúžiť iba na informačné a nekomerčné účely.

Ochranné známky

IFS a názvy produktov IFS sú ochranné známky spoločnosti IFS. Všetky ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie uverejnené na tejto webovej stránke môžu byť neaktuálne alebo môžu obsahovať opomenutia, nepresnosti či iné chyby. Spoločnosť IFS si vyhradzuje právo túto webovú stránku kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť či dopĺňať, a to vrátane popisu akéhokoľvek produktu alebo programu.

Všetky informácie na tejto webovej stránke sa poskytujú tak, ako sú, bez akýchkoľvek vyhlásení či záruk, výslovných či odvodených, vrátane najmä konkludentných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny spôsob využitia či záruky neporušovania práv tretích osôb.