Konzultanti IFS

Spoločnosť IFS ponúka svojim zákazníkom množstvo konzultačných služieb prostredníctvom expertov pôsobiacich na všetkých kontinentoch. Personál našich celosvetových služieb zahŕňa projektových manažérov, architektov riešení, obchodných konzultantov, konzultantov systémov a technickej aplikácie. Snažíme sa poskytovať konzultantov, ktorí ponúkajú zodpovedajúcu odbornosť v priemyselnom odvetví a riešenia a ktorí vám budú vyhovovať taktiež osobnostne. Ak chcete zistiť viac informácií o tom, ako vám môže náš tím konzultantov pomôcť vyťažiť z vašej investície do softvéru od spoločnosti IFS čo najviac, kontaktujte nás.

Projektoví manažéri

Projektoví manažéri spoločnosti IFS zodpovedajú za to, aby bolo zaistené dokončenie implementácie alebo dohody o konzultácii v súlade so zmluvou s vami ako zákazníkom. Zaisťujú taktiež, že projektový tím tvorí správny personál so správnymi schopnosťami. V priebehu projektu projektový manažér zaisťuje, že je práca vykonávaná v súlade s našou metodológiou, podľa harmonogramu a rozpočtu.

Architekti riešení

Náš architekt riešenia navrhne riešenie pre zákazníka na základe dohody medzi vami ako zákazníkom a spoločnosťou IFS. Je primárnou kontaktnou osobou v prípade, že sa v priebehu procesu navrhovania testovacieho riešenia pred samotným spustením stretávate s problémami alebo vyberáte z viacerých možností. Jeho zodpovednosťou je taktiež oznamovať konzultantom zapojeným do implementácie, aké sú vaše požiadavky na fungovanie daného riešenia.

Obchodní konzultanti

Pri projektoch implementácie sa obchodní konzultanti sústredia na zaistenie toho, že procesy, na ktorých ste sa dohodli, budú v systéme úspešne implementované. Pri projektoch aktualizácie vám obchodný konzultant pomôže rozvinúť vaše riešenie zavedením novo pridaných funkcií do vašej inštancie softvéru od spoločnosti IFS. Cieľom konzultanta spoločnosti IFS je maximalizovať výhody vašej investície. Má hlboké znalosti o konkrétnych obchodných procesoch aj ich funkciách, dokáže analyzovať vaše špecifické potreby a dať vám také odporúčania, aby ste z funkcií IFS získali čo najviac.

Konzultanti aplikácie

Konzultant aplikácie pracuje pod vedením architekta riešenia na nastavení systému. Konzultanti aplikácie sú odborníkmi vo svojom odbore a pomôžu vám pri príprave písomných postupov na správu systému. Majú taktiež zodpovednosť za rozvoj plánu na konverziu dát z vášho súčasného systému. Konzultanti aplikácie budú taktiež školiť vašich kľúčových zamestnancov a/alebo koncových používateľov. Pomôžu vám priebežnou konzultáciou v prípade potreby a prispejú svojimi skúsenosťami a názorom k prípadným zmenám vašich postupov.

Technickí konzultanti

Naši technickí konzultanti vás prevedú záležitosťami týkajúcimi sa toho, čo infraštruktúra softvéru od spoločnosti IFS vyžaduje, aby fungovala optimálne podľa vašich potrieb. Zároveň zaisťujú, že v prípade potreby bude možné obnoviť vaše prostredie zo záložnej kópie a vykonávajú „kontroly stavu“ databázy, pričom navrhujú dodatočné práce podľa potreby. Technický konzultant taktiež inštaluje dodávky programov a kódu, ktoré od nás dostanete.

Vývojári softvéru

Vývojári softvéru obvykle spolupracujú s našimi ďalšími konzultantmi pri návrhu úprav softvérových produktov IFS. Dobre vedia, ako je náš systém štruktúrovaný, a preto s vami môžu konzultovať, keď dôjde na hodnotenie zložitosti požadovanej úpravy kódu. Vývojári softvéru taktiež pomáhajú prevádzať dáta zo starého systému pri migrácii dát a vytvárať integrácie medzi rôznymi systémami. Vytvárajú kód pre akúkoľvek požadovanú funkciu, ktorá nie je súčasťou našej štandardnej verzie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zmluva o mlčanlivosti

S ohľadom na skutočnosť, že zamestnávateľ používateľa spolupracuje so spoločnosťou IFS, tieto strany spolu podpíšu Zmluvu o mlčanlivosti.

Zmluva o mlčanlivosti

KOMUNITA POUŽÍVATEĽOV OPENIFS

OpenIFS je trvalo prístupná on-line komunita a platforma pre spoluprácu s cieľom využiť kolektívne znalosti zákazníkov, partnerov a zamestnancov spoločnosti IFS. Prostredníctvom on-line komunity môžu jej členovia nadväzovať kontakty s inými členmi napríklad s cieľom zdieľať nápady, osvedčené postupy alebo ak chcú klásť otázky.

Prihlásenie do portálu IFS