Riešenie na správu vozového/leteckého parku od IFS

Riešenie IFS Správa vozového/leteckého parku podporuje riadenie prevádzkových prostriedkov tak, aby sa využila optimálna životnosť (požadovaná životnosť vs. náklady), a správu vozového/leteckého parku na optimalizáciu využitia tejto životnosti pri súčasnom zameraní na bezpečnosť, optimalizáciu výnosov, minimalizáciu nákladov na zariadenia, zvyšovanie schopnosti prevádzky a zaistenie regulačného dohľadu.

IFS Správa vozového/leteckého parku podporuje programy riadenia údržby a modernizácii zariadení, ovládanie konfigurácie a prevádzkových činností aj definíciu štruktúry zariadení pre generálnu údržbu, a to všetko v prostredí COTS. Používatelia môžu zaistiť, aby bola údržba vykonaná v optimálnom čase, čo podporuje prevádzku s minimálnymi nákladmi, a dokumentovať, že sú zachované správne a prípustné konfigurácie. Je možné ho použiť ako samostatné riešenie alebo v kombinácii s funkciami IFS pre komplexnú montáž, riešeniami pre MRO (Údržba a generálne opravy), komponentov a údržby liniek.

Funkcie riešení

Príprava údržby vedení a rozvodov

IFS Aplikácie plne podporujú plánovanie a vytváranie harmonogramov plánovaných a neplánovaných činností údržby rozvodov vedení a zariadení. Obsluha zaznamenáva využitie prevádzkových prostredkov, čo aktualizuje zoznam úloh a plán údržby. Nové objednávky údržby sú naplánované a realizované a dokončená práca sa zaznamenáva do histórie zariadenia alebo protokolu.

Riadenie plánu údržby

Dôležitou súčasťou prevádzky zariadení je schopnosť riadiť plán údržby. IFS Applications zvládajú definíciu preventívnych plánov údržby (na základe intervalu) a údržby na základe podmienky. Pravidlá pre umožnenie odkladu riešena poruchy sa používajú na odklad nekritických porúch, pričom súbor pravidiel riadi, aký typ poruchy je možné pri špecifickom type materiálu odložiť na neskôr. Riešenie podporuje definíciu limitov životnosti súčiastok a postupov údržby. Pri definovaní úprav prostredníctvom smerníc o letovej spôsobilosti a podobne, je možné v riešení detailne definovať potrebné modifikácie. Šablón  štruktúr údržby prevádzkového prostriedku je udržiavať prostredníctvom zmien, s možnosťou vytvárania  ich alternatív.

Riadenie základných nastavení

Dôležitou súčasťou správy parku zariadení je zaistenie plnej kontroly nad konfiguráciou vašich prevádzkových prostriedkov. IFS Applications sa integrujú do konštrukčných systémov, aby riešenia správy vozového/leteckého parku poskytli informácie o sériových položkách priamo z revízií konštrukčných položiek. Odborník na opravu určuje šablóny štruktúr pre každú skupinu a podskupinu v prevádkovom prostriedku, ktoré sa následne použité používajú pre konkrétne zariadenia. Údržba šablónových štruktúr je kľúčová a IFS Applications zaisťujú integritu dát pomocou modulu na kontrolu prístupu.

Správa konfigurácie sériovými položkami

Definícia sériovej štruktúry obsahuje všetky činnosti potrebné na vytvorenie kompletnej sériovej štruktúry a jej sprístupnenie v riešení správy vozového/leteckého parku, ako sú napríklad lietadlá, lokomotívy a lode. V prípade dielov so sériovým číslom, ktoré sú k dispozícii v sklade a sú požadované ako nové alebo repasované, využíva systém funkcie priradenia najvhodnejšej položky tak, aby pomohol vybrať dielec a naplánoval jeho ďalšiu opravu v súladě s údržbou jeho skupinou v zariadení. Tým je zaistené vyvážené využitie vozidiel a bezproblémový výkon údržby v dielňach.

Prevádzka zariadení

Riešenie správy vozového/leteckého parku umožňuje obsluhe účinne využiť dostupný vozový/letecký park a naplňovať prevádzkové požiadavky koncového používateľa. Obsluha môže plánovať dennú prevádzku, priradiť zariadenie množine sektorov a vytvárať harmonogram prevádzky zariadení. Modul Záznamu letu v rámci riešenia umožňuje obsluhe počas prevádzky zariadenia prezerať a zaznamenávať prevádzkové informácie, a poskytovať tak prevádzkové dáta a analýzy ich histórie správy vozového/leteckého parku.

Konštrukcia údržby

Technici údržby požadujú možnosť udržiavať sériové štruktúry prostredníctvom šablón sériových štruktúr. Pomocou informácií z prevádzkových záznamov, historických dát o prevádzke zariadení, pracovných objednávok a dát o životnosti OEM je možné vykonávať analýzu spoľahlivosti a vytvárať prehľad o zariadení. V rámci riešenia je možné spravovať požiadavky z predpisov údržby a smerníc o leteckej spôsobilosti. Plánovacie dokumenty a správy o analýzach kontroly materiálu pomáhajú servisnej organizácii odvodzovať požiadavky na program údržby.

Stanovenie rozsahu opravy

Riešenie správy vozového/leteckého parku a podporuje kľúčové procesy výpočtov požadovaných dátumov zo stanoveného rozsahu opravy. Výpočty požadovaných termínov spracovávajú ich rôzne možné typy, a riešenie tak môže vypočítať priemerné historické a plánované hodnoty prevádzkových parametrov. Obsluha môže takisto vykonať výpočet dátumu pri položke s obmedzenou životnosťou, intervalu údržby a potřeby ich výmeny. Existuje možnosť zmeniť alebo obnoviť intervalový plán údržby od  výpočítaného dátumu a ďalej možnosť zmeny plánovaného dátumu alebo plánovanej hodnoty.

Predpovede vozového/leteckého parku

Na základe prevádzkových rozpočtov (t. j. letových hodín alebo míľ) pre použitie vozového/leteckého parku (napr. lietadlá alebo lokomotívy) na niekoľko rokov dopredu, histórie objednávok, histórie porúch a histórie prevádzkového denníka (napr. letových hodín alebo míľ), ktoré sa nachádzajú v aplikácii, môžete vypočítať predpoveď preventívnej a opravnej údržby na obdobie rozpočtu (napr. 5 rokov). Výsledky výpočtu predpovede materiálových nárokov na diely, komponenty a spotrebný materiál je možné po simulácii preniesť na sklad a poznížiť ich požiadavky oproti existujúcim požiadavkám z vygenerovaných pracovných objednávok. Predpoveď  tiež zobrazuje kapacitné potreby podľa pracovísk a zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Propagačný materiál: Holistická hodnota systému HUMS v podnikových riešeniach na podporu PBL

Spoznajte výhody vyplývajúce z možnosti synchronizácie informácií zo systémov na monitorovanie stavu a využitie (HUMS) s riešeniami na podporu podnikovej logistiky založenej na výkone (PBL) s cieľom ľahšie získavať kvalitnejšie dáta, optimalizovať údržbu, zvýšiť efektivitu podporného reťazca, znížiť kroky v oblasti procesov/zdrojov a vykonať podnikovú analýzu s cieľom poskytnúť informácie.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli