Špeciálna údržba a generálne opravy od IFS

Riešenie IFS Špeciálna údržba zahŕňa hlavné činnosti údržby a generálnych oprav napríklad na lietadlách a vrtuľníkoch, lodiach, ponorkách a špeciálnych pozemných vozidlách.

IFS IFS Špeciálna údržba je vzorových riešením, ktoré podporuje najvyššiu úroveň údržby vďaka možnostiam demontáže, defektácie, opravy, repasovania, generálnej opravy a renovácie, to všetko v prostredí komerčne dostupného produktu (COTS). Opravárenský priestor býva často certifikovaný podľa časti 145, kde možno vykonávať bežné aj generálne opravy jednotlivých komponentov. IFS Aplikácie podporujúce správu zariadenia a vybavenia pomôžu vašej organizácii

udržiavať úroveň  riadenia v priestoroch, kde sa práca vykonáva tak, aby bola zaistená zhoda s požiadavkami na údržbu vyžadovanými príslušnými orgánmi.

Možnosti riešení

Obhliadka a stanovenie rozsahu údržby

Poskytovatelia služieb, aj technici sa musia podľa obhliadky zhodnúť na rozsah údržby vrátane optimálneho plánovania obhliadok, rozsahu práce a všetkých požiadaviek zahrnutých do údržby a opravy. Štruktúru pracovného rozsahu objednávky je možné prepojiť so štruktúrou projektu, čo umožňuje využiť projektové riadenie na agregovanie a správu nákladových zložiek z obhliadky. Rozsah práce z obhliadky zároveň poskytuje transparentnosť a kontrolu nad prebiehajúcou prácou počas celého procesu. Funkcia Rozsah údržby používa štandardnú logiku riadenia projektu na zoskupovanie, usporiadanie a zoradenie rozsahu práce podľa obhliadky, aby bol dosiahnutý optimálny výkon a realizácia.

Plánovanie rozsahu údržby

Plánovanie rozsahu údržby umožňuje manažérom / vedúcim tímov naplánovať harmonogram rozsahu údržby na základe aktuálne dostupných informácií týkajúcich sa zdrojov, kapacity prevádzky a dostupnosti materiálu. Podrobná príprava harmonogramu využíva vzťah nastavený v priebehu fázy plánovania tak, aby sa zaistilo, že bude realizácia vykonaná efektívne. Zobrazenie štruktúry v GANTTOVOM grafe umožňuje dobrú viditeľnosť priebehu práce aj podporu pre záznamenanie zmien rozsahu činností identifikovaných v priebehu realizácie údržby. V priebehu procesu je možné materiál pripojiť a rezervovať, aby sa zaistila jeho dostupnosť vo chvíli, keď bude potrebný. Priebeh prác sa zaznamenáva oproti rôznym typom objednávok alebo ich operácií je zobrazený vo forme liniek v GANTTOVOM grafe, čo manažérom umožňuje graficky sledovať skutočný postup práce.

Vykonanie údržby

V rámci tohto procesu sa plánujú pracovné objednávky, priraďujú zdroje, alokujú operácie úloh, rezervuje, odoberá a vydáva sa materiál a dokončujú úlohy. Pri dokončovaní operácií úlohy je možné zistené dodatočné neobvyklé alebo bežné práce buď vykonať zahrnutím do existujúceho rozsahu údržby, alebo odložiť zaradením do ďalšieho pracovného balíčka. Po dokončení práce sa aktualizuje priebežný stav operácie úloh a prípadne nastavia ako pripravené na kontrolu.

Uzavretie údržby

Toto je proces, v ktorom sú overované kódy a karty úloh, aby sa zaistilo, že všetky náležitosti údržby boli úspešne dokončené.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

BROŽÚRA: IFS APLIKÁCIE PRE MRO

Prečítajte si, ako vám IFS Aplikácie pre MRO môžu pomôcť zaistiť včasné dodávky, zhodu s regulačnými požiadavkami a kratšie časy obratu tak, aby ste mohli poskytovať zákazníkom najlepšiu možnú hodnotu a maximalizovať svoje zisky.

Prečítať ďalšie informácie v tejto brožúre