Softvér Enterprise Operational Intelligence (EOI)

IFS Aplikácie ponúkajú zákazníkom rad nástrojov na získanie vizuálneho prehľadu, pochopenie výkonnosti podniku a pomoc s lepším rozhodovaním. Riešenie Enterprise Operational Intelligence (EOI) predstavuje súčasť stratégie získania vizuálneho prehľadu spoločnosti IFS a umožňuje kompletné celopodnikové zobrazenie procesov a výkonnosti v perspektíve zhora nadol, ktoré je v súlade s obchodnou stratégiou

Informácie o riešení EOI od spoločnosti IFS

Riešenie EOI od spoločnosti IFS umožňuje vrcholovým manažérom prezerať a pripravovať procesy, ktoré zapadajú do ich obchodnej stratégie. Manažéri tak budú môcť zaručiť, že realizácia procesov zaistí dosiahnutie tejto stratégie – softvér EOI zavádza tieto procesy ako základné funkcie pre koncových používateľov. Zásluhou riešenia EOI koncoví používatelia zároveň získajú dokonalý prehľad o tom, ktorá funkcia poskytuje skutočnú hodnotu pre zákazníka, ktorá je menej účinná a ktorá z hľadiska plnenia cieľov organizácie mrhá časom aj prostriedkami. V konečnom dôsledku riešenie EOI od spoločnosti IFS umožňuje podnikom urýchliť realizáciu ich obchodnej stratégie, pretože sa môžu lepšie a rýchlejšie rozhodovať. To je dosiahnuté hodnotením výkonnosti podniku v reálnom čase v kontexte toho, ako táto výkonnosť ovplyvňuje kľúčové podnikové procesy a ciele. Manažéri tak majú k dispozícii prevádzkové informácie a nástroje, ktoré im umožňujú riešiť ťažkosti v reálnom čase ešte predtým, než sa z nich stanú vážnejšie problémy. Riešenie spočíva v urýchlení a realizácii stratégie, nie v tom mať najlepšiu naplánovanú stratégiu.

Výhody softvéru pre EOI

 • Urýchľuje dosiahnutie vašich obchodných cieľov – pomocou presadzovania stratégie organizácie v štruktúre zhora dole.
 • Poskytuje ucelený a pravdivý obraz naprieč mnohými zdrojmi – mapujte, monitorujte a riaďte svoj podnik.
 • Umožňuje účinnejšiu činnosť riadenia – vyššiu kvalitu, rýchlosť a lepšie zameranie zdrojov.
 • Účinne optimalizuje procesy – miesto toho, aby len znázorňoval divízie, organizácie či funkcie.
 • Zvyšuje organizačnú efektivitu – zlepšuje flexibilitu a predvídateľnosť vášho podniku zásluhou kompletných a podrobných informácií.
 • Vzhľadom na to, že skracuje čas, za ktorý sa prejavia prínosy – je rýchlejšie než tradičné riešenia BI v štruktúre zdola nahor – riešenie EOI od spoločnosti IFS podnikom umožňuje lepšie a rýchlejšie rozhodovanie vďaka hodnoteniu výkonnosti podniku v reálnom čase v kontexte toho, ako táto výkonnosť ovplyvňuje kľúčové podnikové procesy a ciele.

Riešenie EOI od spoločnosti IFS podnikom umožňuje dynamicky zvyšovať hodnotu aktívnym riadením výkonnosti, podporou zmeny podnikových procesov rádovo v dňoch a nie mesiacoch a odstránením obmedzenia tradičných riešení BI v štruktúre zdola nahor tým, že poskytuje prístup viazaný na konkrétny obchodný model.

Pomocou riešenia EOI od spoločnosti IFS môžete vytvoriť holistické, dynamické a grafické zobrazenie svojho jedinečného hodnotového reťazca a definovať svoje obchodné priority. Tento komplexný prístup zaisťuje, že je výkonnosť podniku riadená s ohľadom na hlavné obchodné strategické ciele a procesy, čím je možné predchádzať akýmkoľvek prekvapeniam vo výkonnosti.

Mapovanie procesov je kľúčom k zlepšeniu výkonnosti a správe informácií. Riešenie EOI od spoločnosti IFS porovnáva výkonnosť vášho podniku s vašimi obchodnými cieľmi a pomocou kokpitov založených na rolách monitoruje výkonnosť v reálnom čase. Môžete v reálnom čase vypočítať dopad zmien ceny alebo kvality surovín na vaše finančné výsledky podnikania. Riešenie EOI od spoločnosti IFS vám pomôže sústrediť sa na úlohy, ktoré sú vzhľadom na dosiahnutie vašich strategických cieľov najdôležitejšie.

Riešenie EOI od spoločnosti IFS sa zameriava na riadenie podniku a podnikové informácie zaisťujúce „vizuálny prehľad o celom podniku“. Ide o schopnosť robiť rozhodnutia podporené preventívnymi analýzami v reálnom čase, ktoré sú hnacou silou vášho podnikania a odlišujú vás od ostatných, čím vám prinášajú konkurenčnú výhodu. Môžete okamžite vypočítať dopad navrhovaných zmien v predajnej cene energie na ziskovosť a bod zvratu výroby elektrickej energie.

Kompletný prehľad

Kľúčom k dosiahnutiu prevádzkovej dokonalosti je uplatnenie strategického prístupu. Plán transformácie musí vychádzať zo strategických priorít vyznačujúcich sa jasne merateľnými metrikami. Skôr než sa pustíte do vykonávania zmien, je dôležité pozrieť sa na celú organizáciu ako na celok a nie ako na samostatné časti. Holistický pohľad vám umožní rozpoznať a vyriešiť štrukturálne problémy. Dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti vyžaduje vykonávanie činností naprieč celou organizáciou. Preto je nutné zapojenie a účasť všetkých zainteresovaných subjektov.

Všetky kľúčové aspekty a vzájomné závislosti potrebné na správu vášho podnikania integrovaným spôsobom sú uvedené v riešení BizMap™ (pozrite nižšie). Využitie riešenia BizMap zaistí prepojenie všetkých oblastí vašej organizácie – strategickej, taktickej a prevádzkovej – prostredníctvom jedinej platformy. Existuje priame prepojenie medzi strategickými cieľmi, výsledkami a prevádzkovými činnosťami. To zvyšuje agilnosť podnikania umožňujúcu lepšie reagovať na meniace sa podmienky a poskytuje prehľad, dáta a nástroje potrebné na získanie prevádzkových informácií v rámci celého podniku.

Agilné podnikanie

Jadrom nášho prístupu je zachytenie vášho hodnotového reťazca priamo v softvéri. Zahrnuté sú všetky kľúčové aspekty a vzájomné závislosti potrebné na správu vašej organizácie integrovaným spôsobom. Hodnotový reťazec poskytuje základ uceleného a pravdivého obrazu o organizácii.

 • Plán na definovanie vašej stratégie, procesov a KPI
 • Odstránenie zložitostí a zameranie sa na to, čo je naozaj dôležité
 • Analýza hlavných príčin jedným kliknutím
 • Modul poskytujúci rôzne modely ponúka agilné podnikové operácie založené na modeloch
 • Hodnotový reťazec slúži na určenie informačnej architektúry: aké dáta sú potrebné z akého zdrojového systému alebo toku udalostí, pričom výsledkom je riadené IT na základe potrieb podnikania.

Propagačný materiál na prevzatie

Výhody softvéru na EOI od spoločnosti IFS

 • Urýchľuje dosiahnutie vašich obchodných cieľov – pomocou presadzovania stratégie organizácie v štruktúre zhora dole
 • Poskytuje ucelený a pravdivý obraz naprieč mnohými zdrojmi – mapujte, monitorujte a riaďte svoj podnik
 • Umožňuje účinnejšiu činnosť riadenia – zvýšenú kvalitu, rýchlosť a lepšie zameranie
 • Účinne optimalizuje procesy – miesto toho, aby len vytváral čiastkové riešenia v rámci organizácií či funkcií
 • Zvyšuje organizačnú efektivitu – zlepšuje flexibilitu a predvídateľnosť vášho podniku vďaka kompletným a podrobným informáciám
 • Skracuje čas, za ktorý sa prejavia prínosy – riešenie EOI od spoločnosti IFS podnikom umožňuje lepšie a rýchlejšie sa rozhodovať vďaka hodnoteniu výkonnosti podniku v reálnom čase v kontexte toho, ako táto výkonnosť ovplyvňuje kľúčové podnikové procesy a ciele

ING

 • Hlavný nástroj na získanie prevádzkových informácií dôležitých pri plánovaní stratégie spoločnosti ING Retail Banking
 • 83% všetkých procesov COO je transparentných
 • Poskytnutie prehľadu o 16 mil. požiadavkách zákazníkov
 • 95% požiadaviek zákazníkov splnených podľa ich priania
 • Zníženie plytvania zo 16 % na 1 %
 • Optimalizované plánovanie pracovných síl prostredníctvom predpovedí

Dodsal

 • Dosiahnutie prvých výsledkov v tejto miliardovej EPC spoločnosti za 6 týždňov
 • Poskytnutie meradla ziskovosti projektu
 • Zaistenie spoločného chápania toho, čo sa meria v rámci jediného zdroja pravdy
 • Premena z tradičnej papierovo orientovanej organizácie na digitálnu organizáciu
 • Posun procesu od „dátumu prijatia na mieste“ smerom k „nákupu“

Fach

 • Zvýšenie dostupnosti lietadiel o 20 %
 • Premena z tradičnej papierovo orientovanej organizácie na digitálnu organizáciu
 • Chilské letectvo rozširuje svoje aktivity o oblasť prevádzkových operácií, financií, obranných systémov a HR
 • Zaistenie kompletného prehľadu a integrovanej správy
 • Zrýchlenie dodávok – z niekoľkých rokov na niekoľko mesiacov

Capgemini

 • Jedna platforma na správu zmlúv a programov na outsourcing aplikácií
 • Možnosť dodania do rôznych krajín
 • Zobrazenie skutočných údajov o výkonnosti vrátane informácií o stave a hlavných príčinách
 • Vyše 200 spravovaných zmlúv
 • Menej hodín strávených vytváraním správ: výrazné ročné úspory v rámci hospodárskeho výsledku

Serco adopted IFS EOI as its global standard for Enterprise Operational Intelligence. As a result, Serco provides its customers with much higher levels of service. Using IFS EOI has also enabled Serco to win new customers and focus its investments more accurately on areas that need improvement.

Serco Testimonial video

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje podnikového softvéru

Download

Zdroje

Stručný úvod do riešenia eoi pre odvetvie výroby elektrickej energie

Stručný úvod do riešenia EOI od spoločnosti IFS pre priemyselné odvetvie výroby elektrickej energie predstavuje platformu zameranú na obchodný model, ktorá organizáciám poskytuje kompletné celopodnikové zobrazenie všetkých prevádzkových podnikových procesov a hodnotových reťazcov výkonnosti, pričom ponúka prehľad ich vzájomnej interakcie a funkcie v rámci vášho podniku.

Prevziať informačný list

Zvýšenie výkonnosti podnikových operácií

Väčšina spoločností využíva komplexnú vrstvenú kombináciu podnikových aplikácií, nástrojov pre výkazníctvo a analýzy a metódy spolupráce. Technológia prevádzkových informácií prepája túto vrstvenú kombináciu v reálnom čase, aby bolo možné robiť lepšie informované rozhodnutia.

Prevziať leták

ČO HOVORÍ SPOLOČNOSŤ GARTNER

Spoločnosť IFS bola už tretí rok po sebe zaradená do Sprievodcu trhom spoločnosti Gartner pre analýzu podnikových procesov (EBPA) ako príkladný dodávateľ. EBPA pomáha lídrom prostredníctvom modelovania procesov a obchodných činností pri transformácii a zlepšovaní výsledkov a výkonnosti podniku. Riešenie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) sa dostalo tiež do rebríčka Sprievodcu trhom s platformami pre optimalizáciu prevádzky. Zásluhu na tom má skutočnosť, že tento produkt je vhodný na implementáciu monitorovacích systémov naprieč heterogénnymi prevádzkami, procesmi a systémami pokrývajúcimi niekoľko obchodných jednotiek alebo nesúrodých aplikácií.

Spoločnosť Gartner nepropaguje žiadneho predajcu, produkt ani službu figurujúcu v jej výskumných publikáciách ani neodporúča žiadnemu používateľovi technológií, aby volil iba medzi predajcami s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie Gartner a nemali by sa chápať ako konštatovanie skutočnosti. Spoločnosť Gartner vylučuje všetky záruky, priamo či nepriamo vyjadrené, súvisiace s týmto výskumom, vrátane akýchkoľvek záruk predajnosti alebo vhodnosti riešenia na konkrétny účel.

Prevziať informačný list