Technológia EOI

Jadrom našej adaptívnej platformy EOI je robustná a škálovateľná architektúra navrhnutá okolo prístupu založeného na modeli, ktorý zahŕňa osoby, procesy a technológie s cieľom poskytnúť jedinú verziu pravdy.

Zjednotený dizajn

Základná architektúra má zjednotený dizajn.  Spoločnosť IFS je jediným poskytovateľom, ktorý má plne integrovaný prístup umožňujúci prepojiť stratégie s operáciami, pričom vzájomne spája jednotlivé disciplíny. Zároveň prináša kompletný prehľad o celom podniku v rámci jednej platformy. Riešenie IFS EOI ponúka tieto funkcie zásluhou troch našich modulov, ktoré sú schopné spolupracovať so súčasnými IT aplikáciami a systémami.

Prezentačná vrstva

Ide o najvyššiu úroveň riešenia IFS EOI. Podnikové kokpity predstavujú používateľské rozhranie. Zjednocujú všetky podnikové informácie pre špecifickú rolu. Aplikácie sú založené na webovom rozhraní, takže je možné ich jednoducho nasadiť pomocou jediného webového servera. Zásluhou webovej technológie je možné aplikácie používať na stolovom počítači alebo akomkoľvek mobilnom zariadení.  Zároveň sú podporované rôzne prehľadávače.

Doménová vrstva

Riešenie IFS EOI využíva dizajn založený na doménach. Ide o prístup k vývoju softvéru pre komplexné potreby prostredníctvom prepojenia implementácie s vývojovým modelom. Technológia IFS EOI integruje niekoľko podnikových a technických domén. Napríklad obchodnú doménu by mohli predstavovať financie, riadenie rizík alebo HR a technickou doménou môže byť integrácia s informačným systémom zákazníkov. V rámci toho je kladený dôraz na kľúčovú doménu a jej logiku.  Zároveň je podnecovaná tvorivá spolupráca medzi technickými a obchodnými odborníkmi s cieľom interaktívne vylepšiť doménový model, ktorý rieši konkrétne problémy domén.

Bezchybné moduly

Modelový modul

Tento modul prináša funkcie založené na modeloch pre adaptívnu podnikovú platformu IFS EOI. Spravuje niekoľko integrovaných modelov, vrátane meta modelu, ktorý špecifikuje informačné štruktúry a vzťahy. Definuje rôzne subjekty, objekty a skupiny a zároveň uvádza ich vlastnosti, atribúty a vzťahy.

Dátový modul

Dátový modul v zásade spravuje model Business Intelligence a funkcia OLAP (Online Analytical Processing) adaptívne podnikové platformy. Model Business Intelligence určuje štruktúry, ako sú rozmery, fakty, výpočty a ukazovatele. Spojením funkcií modelu a dátových modulov môžu používatelia využívať výhody funkcií prediktívnej analýzy založené na modeloch, ktoré zlučujú algoritmické modely pre dolovanie dát a výhľadové scenáre „čo keby“.

Vykonávací modul

Vykonávací modul spracováva udalosti a pridáva k prevádzkovým informáciám rozmer v reálnom čase namiesto iba správy dát, ktoré sú dávkovo spracovávané denne, týždenne alebo mesačne. Spojením svetov dát a udalostí prináša adaptívna podniková platforma IFS EOI manažérom integrovaný prehľad o prevádzkových činnostiach v reálnom čase. Vykonávací modul je určený na spracovanie veľkého objemu a sledu udalostí – až niekoľko miliónov udalostí za sekundu.

Kompilátor modulu runtime a správca pamäte

IFS EOI integruje technológiu kompilátora do adaptívnej podnikovej platformy tak pre kompilátor modulu runtime, ako aj pre správcu pamäte. To nám umožňuje jednoducho kompletne prepojiť stratégiu s jednotlivými operáciami v rámci všetkých disciplín podniku.

Zvýšenie výkonnosti podnikových operácií

Väčšina spoločností využíva komplexnú vrstvenú kombináciu podnikových aplikácií, nástrojov pre výkazníctvo a analýzy a metódy spolupráce. Technológia prevádzkových informácií prepája túto vrstvenú kombináciu v reálnom čase, aby bolo možné robiť lepšie informované rozhodnutia.

Prevziať leták