Vízia: ako sa pripraviť na neznáme

Keď nemôžete predvídať budúcnosť, ako môžu vaše investície do technológie podporiť vašu dlhodobú strategickú víziu bez toho, aby ju obmedzili? Vízia znamená prípravu na neznáme, pomocou agilného podnikového softvéru určeného na vykonanie zmeny.

Je váš softvér pripravený riešiť neočakávané?

Nové trhy, zákazníci, produkty, konkurencia a spôsoby práce. Podniky musia viac ako inokedy plánovať s ohľadom na veľmi odlišnú a viac premenlivú budúcnosť. Plánovanie neznámeho znamená byť otvorený možnostiam meniacich sa trhov a obchodnej kultúry, a tiež byť pripravený z týchto nových príležitostí čo najviac využiť.

To je dôvod, prečo veríme, že je vízia jedným zo základov agilnosti podnikania: vízia zvoliť a použiť adaptabilné softvérové nástroje, keď ich potrebujete bez toho, aby nastali problémy.

Vízia v 60 sekundách

Vízia: schopnosť pripraviť sa na neznáme a udržať vašu spoločnosť dostatočne agilnú na to, aby mohla reagovať na neočakávané hrozby a príležitosti, ktoré sa vyskytnú. Spoznajte hlavné problémy pri investíciách do podnikového softvéru v tomto šesťdesiatsekundovom videu.

Agilnosť podnikania spoločnosti IFS: Vízia v 60 sekundách

Vízia podrobne

Agilnosť začína víziou toho, v čom tkvejú v dlhodobom horizonte príležitosti. Nemenej dôležité je potom tiež vedieť, ako s nimi naložiť a ako sa na ne pripraviť.

Podnikový softvér až príliš často stojí tejto reakcii v ceste. Váš základný softvér by však mal podporovať dlhodobú strategickú zmenu, rýchle posuny na trhu, zmeny v dopyte zákazníka a nové spôsoby podnikania. V skutočnosti by toto puto medzi obchodnou stratégiou a investíciami do technológie malo byť jedným z najsilnejších vo vašej spoločnosti.

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým vaše dlhodobé investície do podnikovej technológie čelia?

Príprava na neznáme

Podnikanie v dnešnej dobe nie je len o tom, byť pripravený na zajtrajšok. Znamená to byť pripravený vyrovnať sa so stále viac nepredvídateľnou budúcnosťou. Pružná stratégia, procesy a investície do infraštruktúry sú nevyhnutné.

Podniková technológia by nemala určovať pevnú cestu k pevnému cieľu, ani by nemala zahŕňať platenie za nadbytočné schopnosti, ktoré riešia scenáre, ktoré sa nikdy nemusia stať. Bohužiaľ, to je často práve to, čo podniková technológia robí. Modulárna technológia – vytvorená tak, aby sa nové schopnosti alebo funkcie pridávali ľahko – tento problém obchádza. Modularita umožňuje organizáciám ľahko pridať nové funkcie, ktoré sa zaoberajú novými trhmi, novými produktmi a novými procesmi v okamihu, keď je to potrebné. To môže podnikaniu napomôcť rýchlo sa chopiť trhovej príležitosti, integrovať spoločnosť po akvizícii alebo sa prispôsobiť novým modelom výnosov či službám.

Rýchla realizácia hodnoty z investícií

Zdĺhavé implementácie podnikového softvéru bránia rastu a vedú k tomu, že sa technológia stáva skôr určujúcim faktorom v obchodnej vízii, než aby ju umožňovala.

Tu si opäť príde na svoje modulárna technológia. Pridaním určitých prvkov podľa potreby a v okamihu, keď sú potrebné, môže investícia do technológie držať krok s obchodnou víziou, beží paralelne, prispôsobuje sa novým potrebám a trendom, a prináša hodnotu.

Prevod schopností a znalostí

Príliš mnoho organizačných informácií sa nachádza mimo dosahu technológie. Súhrnne sú technické činnosti, znalosti odborných tímov a zamestnanci najväčším aktívom organizácie.

Kľúčovou výzvou je, ako previesť schopnosti, znalosti a nápady z kapitálu jednotlivca na štrukturálny kapitál, z ktorého ťaží celý podnik.

Tento druh prenosu znalostí môže uľahčiť technológia.  Bez ohľadu na to, či ide o poskytovanie prístupu k centrálne uloženým informáciám, ako sú technické informácie, a zobrazovanie údajov k objednávke, alebo o prístup k príručkám k majetku, scenárom opráv alebo jednotlivým systémom na sledovanie projektových závislostí, môže ten správny softvér zaistiť najväčšie aktívum organizácie – t. j. že nedôjde k strate znalostí v prípade, že zamestnanci ukončia svoj pracovný pomer alebo dôjde k štrukturálnym zmenám.

Vzťah zákazníka a dodávateľa

Rastúca digitalizácia každodenného života zmenila spôsob myslenia a konania zákazníkov a ich spoluprácu s organizáciami.  Činnosti založené na projektoch a majetku sú pod skutočným tlakom z hľadiska zmeny, ako zákazníkom, dodávateľom a partnerom slúžiť a ako s nimi pracovať.

Rýchly prístup k znalostiam o týchto vzťahoch je možný iba so systémami, ktoré vedia spravovať a ukázať pohľad na celý reťazec tejto interakcie od predaja po nákup a priebežnú podporu.

Nové pracovné kultúry a praktiky

K tomu, aby sa mohli organizácie priblížiť strategickej vízii, ktorá sa sama neustále mení, nutne potrebujú adaptabilných pracovníkov a kultúru.

Aby bolo možné využiť tieto zmeny a urobiť z nich obchodnú výhodu, musí mať organizácia systém, procesy a kultúru, ktoré im uľahčia transformáciu, hneď ako sa objaví. Môže ísť o malé transformácie, ako sú automatické úlohy pre prevádzkových pracovníkov, alebo väčšie zmeny, ako prijatie nových technologických pravidiel, napr. Bring Your Own Device (Príďte so svojím vlastným zariadením), ktoré popoháňa nová generácia zamestnancov.

Viac informácií o tom, ako realizovať vízie, keď čelíte týmto problémom v súvislosti s agilnosťou, nájdete v našom propagačnom materiáli: Plánovanie zmeny.

Imerys

Aby spoločnosť Imerys dokázala udržať náskok pred ostatnými a využiť rýchlo sa meniace trendy v priemyselnom odvetví, prešla nedávno na podnikové riešenie od spoločnosti IFS.

Agilnosť od spoločnosti IFS v praxi

Plánovanie zmeny: Päť výziev v súvislosti s agilnosťou pre investície do podnikového softvéru

Ako môže vaša spoločnosť v nestabilnom obchodnom prostredí zaistiť, aby vaše investície do technológie pomohli vašim súčasným potrebám rovnako, ako tým neznámym v budúcnosti?

Dokument na prevzatie: Plánovanie zmeny

Dokument na prevzatie: Ako softvér IFS pomáha organizáciám pripraviť sa na neznámu budúcnosť

IFS Aplikácie, od základov modulárne, sú navrhnuté tak, aby pridávanie nových funkcií bolo ľahké a rýchle. To znamená, že môžete vykonať hlbokú štrukturálnu zmenu, hneď ako ju vaša obchodná stratégia a trh budú vyžadovať, a to bez akéhokoľvek prerušenia alebo omeškania.

Dokument na prevzatie: Príprava na neznámu budúcnosť

Softvér a budúcnosť agilnosti podnikania

Zistite, ako vám môže flexibilný podnikový softvér zaistiť skutočnú agilnosť podnikania a podporiť váš rozvoj teraz aj v budúcnosti.

Prečítať propagačný materiál