Priemyselné skratky

A&D

Letectvo a obrana (Aerospace and Defense)
Toto priemyselné odvetvie tvoria spoločnosti, ktoré vyvíjajú a realizujú špeciálnu výrobu, ako sú napríklad vozidlové a zbraňové systémy, pre armádny trh pozostávajúci primárne z ministerstiev obrany a ozbrojených síl (národných či iných), pre sektor civilného letectva, ktorý zahŕňa letecké spoločnosti, prevádzku letísk a služby MRO, a pre trh servisnej podpory a prevádzkových prostriedkov, kde sú spoločnosti podnikajúce podľa zmlúv o logistike založenej na výkonoch, správe vozového/leteckého parku a generálnych zmlúv logistickej podpore.

AIM

Správa informácií o prostriedkoch (Asset Information Management)

Správa hlavných údajov spočívajúca v uchovávaní dát týkajúcich sa prostriedkov v centralizovanom registri objektov, ktorý združuje dáta pri návrhu, výrobe a údržbe. Tým je umožnená náležitá správa životného cyklu zariadení, správa prevádzkových prostriedkov, preventívna údržba a zhoda s normami vrátane ISO 55000.

AIMS

Systémy na správu integrity zariadení (Asset Integrity Management Systems)
Systémy na správu integrity zariadení (AIMS) ukazujú schopnosť prevádzkového prostriedku vykonávať jeho požadovanú funkciu efektívne a účinne, zároveň chrániť zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a prostriedky, ktoré zaisťujú, že ľudia, systémy, procesy a zdroje poskytujúce integritu sú na svojom mieste, prevádzke a v prípade potreby funkčné v priebehu celého životného cyklu zariadenia.

ALM

Správa źivotného cyklu aplikácie (Application Lifecycle Management)
Správa źivotného cyklu produktu (riadenie, vývoj a údržba) softvérovej aplikácie.

ALM

Správa životného cyklu zariadení (Asset Lifecycle Management)

Správa životného cyklu zariadení (ALM) je proces optimalizácie príjmov generovaných vašimi prevádzkovými prostriedkami v priebehu ich používania. Správa komplexného portfólia prevádzkových prostriedkov, dôsledná realizácia projektov, efektívna a účinná správa zariadení pomáhajú dosiahnuť požadované výsledky.

API

Programovacie rozhranie aplikácie (Application Programming Interface)
V počítačovom programovaní rozhranie API špecifikuje, ako majú určité softvérové komponenty komunikovať medzi sebou. Jednoducho povedané, jednotlivé aplikácie spolu navzájom komunikujú bez toho, aby o tom používateľ vedel alebo do toho zasahoval. Ak si napríklad kupujete lístky do kina online a zadáte údaje o svojej kreditnej karte, webová stránka s lístkami do kina použije rozhranie API na bezpečné odoslanie údajov o vašej kreditnej karte do vzdialenej aplikácie, ktorá overí, či sú vaše údaje správne. Hneď ako je platba overená, vzdialená aplikácia odošle webovej stránke s lístkami do kina späť odpoveď, že môže vstupenky vydať. Podobne sa softvérový produkt ERP (Plánovanie podnikových zdrojov) môže spoliehať na preddefinované rozhranie API pri zdieľaní informácií so systémom na správu skladu alebo iným rozšírením.

BI

Business Intelligence
Prevod surových dát na zmysluplné a užitočné informácie na účely obchodnej analýzy. Nástroje BI dokážu zvládať ohromné množstvo štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných dát, aby pomáhali identifikovať, vyvíjať a inak vytvárať nové strategické obchodné príležitosti. Riešenie BI umožňuje jednoduchú interpretáciu objemov dát takými spôsobmi, ktoré by pre transakčnejšie systémy, ako je napríklad ERP softvér (Plánovanie podnikových zdrojov), predstavovali prekážku.

CAPA

Nápravné a preventívne opatrenia (Corrective and Preventive Actions)
Vylepšenie procesov organizácie s cieľom eliminovať zdroje nezhôd či iné nežiaduce situácie. CAPA je konceptom v rámci dobrej výrobnej praxe a mnohých obchodných noriem ISO. Zameriava sa na systematické preskúmanie hlavných príčin identifikovaných problémov či rizík s cieľom zamedziť ich aktuálnemu výskytu (nápravné opatrenia) a predísť ich opätovnému výskytu (preventívne opatrenia).

CfA

Uzatváranie zmlúv na dostupnosť (Contracting for Availability)
Uzatváranie zmlúv na dostupnosť (CfA) je proces, ktorým sú poskytovatelia obrany platení za objem času, po ktorý je majetok k dispozícii podľa merateľných cieľov výkonnosti. Kľúčovým faktorom pri tejto forme uzatvárania zmlúv je potreba obranných organizácií dosahovať strategické ciele znižovania prevádzkových nákladov.

CLM

Správa prevádzkového cyklu zmlúv (Contract Lifecycle Management)
Proaktívna metodická správa zmluvy od prípravy cez víťazstvo vo výberovom konaní, dodržiavanie podmienok a obnovenie jej účinnosti. Implementácia CLM môže viesť k značnému zvýšeniu úspor nákladov a efektivity. Porozumenie a automatizácia CLM môže zároveň obmedziť záväzky spoločnosti a zvýšiť mieru zhody so zákonnými požiadavkami.

CMMS

Systém počítačového riadenia údržby (Computerized Maintenance Management System)
Softvérový balíček CMMS udržuje počítačovú databázu informácií o operáciách údržby organizácie, vďaka ktorej môžu pracovníci údržby vykonávať svoju prácu efektívnejšie a vedenie môže vykonávať informované rozhodnutia. Dáta CMMS takisto možno použiť na overenie zhody s nariadeniami.

COTS

Komerčný bežne dostupný produkt (Commercial Off-The-Shelf)
V Spojených štátoch amerických je COTS termín Federálnej regulácie akvizícií pre komerčné položky – vrátane služieb, dostupných na komerčnom trhu, ktoré je možné kúpiť a používať na základe vládnej zmluvy.

CPM

Riadenie výkonnosti podniku (Corporate Performance Management)
Zastrešujúci termín, ktorý popisuje metodológie, metriky, procesy a systémy používané na sledovanie a správu obchodnej výkonnosti podniku.

CRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management)
Systém na správu interakcií spoločnosti s aktuálnymi a budúcimi zákazníkmi pomocou technológie, ktorá organizuje, automatizuje a synchronizuje predaj, marketing, zákaznícky servis a technickú podporu. Pozrite si aj SCRM.

CSR    

Spoločenská zodpovednosť podniku (Corporate Social Responsibility)
Podniková iniciatíva súvisiaca s vyhodnocovaním a preberaním zodpovednosti za pôsobenie spoločnosti na životné prostredie a za jej dopad na verejné záujmy. Termín sa všeobecne vzťahuje na snahy spoločnosti robiť viac, než požadujú regulačné orgány, normy ako ISO 26000 alebo skupiny ochrancov životného prostredia Spoločenská zodpovednosť podniku sa môže nazývať aj „firemné občianstvo“ a môže zahŕňať vynakladanie krátkodobých nákladov, ktoré spoločnosti neposkytujú okamžité finančné výhody, avšak miesto toho podporujú pozitívne zmeny u verejnosti a životného prostredia.

CTO

Konfigurácia na objednávku (Configure-To-Order)
CTO predstavuje schopnosť definovať pre používateľa usporiadanie (konfiguráciu) produktu v okamihu jeho objednania – s tým, že dodávateľ následne túto konfiguráciu dynamicky zostaví po prijatí objednávky.

DOA 

Delegovanie autorizácie (Delegation Of Authority)
Postup, kedy je podriadeným poskytnutá možnosť konať alebo rozhodovať nezávisle od dohľadu alebo predchádzajúceho schválenia. Môže ovplyvniť viacero oblastí v podnikovom softvéri, od možnosti poskytnúť úverové limity zákazníkom cez schválenie zmien špecifikácie v konštrukčnom dokumente až po povolenie používateľského prístupu v samotnom softvéri.

EAM

Správa prevádzkových prostriedkov (Enterprise Asset Management)
Optimálna správa fyzických prostriedkov organizácie po celý čas ich životného cyklu tak, aby sa maximalizovala hodnota zahŕňajúca záležistosti jako je výstavba, sprevádzkovanie, prevádzka, údržba a vyradenie z prevádzky / zmena závodu, vybavenia a zariadenia. „Prevádzkové prostriedky“ označujú správu prostriedkov naprieč oddeleniami, umiestneniami, prevádzkami a v niektorých prípadoch aj miestami podnikania. Správou zariadení naprieč prevádzkou môžu organizácie zlepšiť využitie a výkonnosť, znížiť kapitálové náklady, znížiť prevádzkové náklady týkajúce sa zariadení, predĺžiť prevádzkový cyklus zariadení a následne zlepšiť návratnosť investícií.

EDI

Výmena elektronických dát (Electronic Data Interchange)
Systém elektronickej komunikácie, ktorý poskytuje štandardy pre výmenu dát pomocou akýchkoľvek elektronických prostriedkov: vďaka dodržiavaniu rovnakých štandardov si môžu dve rôzne spoločnosti dokonca z dvoch rôznych krajín vymieňať elektronické dokumenty (ako sú nákupné objednávky, faktúry, oznámenia o dodávke a mnohé ďalšie). EDI sa používa viac než 30 rokov a existuje mnoho štandardov EDI, z ktorých niektoré riešia požiadavky konkrétnych priemyselných odvetví alebo regiónov. EDI je obvykle zavedená veľkými výrobcami prvého stupňa alebo vládami ako metóda, ktorou ich dodávatelia a obchodníci komunikujú a vymieňajú si preddefinované transakčné dáta – vrátane objednávok, platieb, schvaľovacích postupov, registrácií produktov, oznámení o dodávkach faktúrach.

EPC

Konštrukčný návrh, obstarávanie a výstavba (Engineering, Procurement and Construction)
Významná forma uzatvárania zmlúv v stavebnom priemysle. Dodávateľ konštrukčného návrhu a výstavby vykoná podrobný konštrukčný návrh projektu, nakúpi všetko potrebné vybavenie a materiál a potom vybuduje a dodá svojim klientom funkčné zariadenie alebo majetok.

EPM

Riadenie podnikových projektov (Enterprise Project Management)
Spôsob premýšľania, komunikácie a práce podporovaný informačným systémom, ktorý organizuje podnikové prostriedky v priamom vzťahu k vízii a poslaniu vedenia, stratégii a cieľom, ktoré posúvajú organizáciu vpred. Jednoducho povedané, EPM poskytuje 360-stupňový pohľad na kolektívne snahy organizácie.

ERP 

Plánovanie podnikových zdrojov (Enterprise Resource Planning)
Softvér na správu podnikania – obvykle balík integrovaných aplikácií – ktorý môže spoločnosť využiť na zber, ukladanie, správu a interpretáciu dát z mnohých obchodných činností. Nástroje ERP zdieľajú spoločný model procesov a dát pokrývajúci široké a hlboké priebežné prevádzkové procesy, aké sa vyskytujú napríklad v oblasti financií, ľudských zdrojov, distribúcie, výroby, služieb a dodávateľského reťazca.

ETO 

Konštrukcia na objednávku (Engineer-To-Order)
Výrobný proces určený dopytom, pri ktorom sa komponent navrhuje, konštruuje a vyrába podľa špecifikácií až po prijatie objednávky. Ide o dramatickejší vývoj dodávateľskom reťazci výroby na objednávku. Tento prístup je vhodný iba v prípade špecifických alebo osobitných dodávok, ako sú napríklad rozsiahle projekty investičnej výstavby.

EVM

Riadenie získanej hodnoty (Earned Value Management)

Technika riadenia projektov na meranie výkonnosti a postupu projektu. V jednotnom integrovanom systéme môže EVM poskytovať presné predpovede problémov s výkonnosťou projektu, čo predstavuje dôležitý prínos pre riadenie projektov. EVM sa obvykle zavádza pri vládnych projektoch, najmä v odbore letectva a obrany.

FIAR

Zlepšenie finančných tokov a pripravenosť na audit (Financial Improvement and Audit Readiness)
Ministerstvo obrany sa za roky svojej existencie niekoľkokrát snažilo vyriešiť slabé stránky svojej správy finančných tokov a dosiahnuť pripravenosť na audit. V roku 2005 Ministerstvo obrany vydalo plán FIAR (Zlepšenie finančných tokov a pripravenosť na audit), v ktorom definovalo stratégiu a metodológiu zlepšenia operácií a kontrol správy finančných tokov a oznamovalo svoj postup.

FMEA

Poruchový režim a analýza následkov (Failure Mode Effect Analysis)
Postupný prístup k zberu poznatkov o možných chybách v návrhu, procese výroby, produkte alebo službe.

FSM

Riadenie služieb v teréne (Field Service Management)
FSM zahŕňa zisťovanie potreby servisu u zákazníka prostredníctvom vzdialeného monitoringu alebo iných prostriedkov, kontrolu alebo hlásenie od zákazníka o poruche, zostavovanie harmonogramu technikov a jeho optimalizáciu, výjazdy, informácie o dodávkách náhradných dielov v teréne a podporu procesov komunikácie s technikmi v teréne.

ISO

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardization)
ISO (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) je nezávislá nevládna členská organizácia a najväčší svetový vydavateľ nezáväzných medzinárodných noriem.

ITAR

Predpisy týkajúce sa medzinárodného obchodu so zbraňami (International Traffic in Arms Regulation)
Súbor predpisov vlády USA, ktoré regulujú vývoz a dovoz obranných prostriedkov a služieb na Muničnom zozname Spojených štátov amerických. Predpisy ITAR určujú, že informácie a materiály týkajúce sa obranných a armádnych technológií (položiek na Muničnom zozname Spojených štátov amerických) je možné zdieľať iba s občanmi USA, ak tak nedovolilo Ministerstvo vnútra alebo nebola použitá zvláštna výnimka.

JIT  

Just In Time
Skladová stratégia, ktorú spoločnosti používajú, aby zvýšili účinnosť a znížili straty tým, že budú dostávať iba tovar, ktorý potrebujú v procese výroby, čím znížia náklady na zásoby.

KPI 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicators)
KPI (známe aj ako KSI, Kľúčové ukazovatele úspechu) pomáhajú organizácii definovať a merať postup k cieľom organizácie. Hneď ako organizácia analyzuje svoju misiu, identifikuje všetky zainteresované strany a definuje svoje ciele, potrebuje spôsob, ktorým bude merať postup k týmto cieľom. Vhodným meradlom sú práve kľúčové ukazovatele výkonnosti.

MMOG/LE 

Vyhodnotenie logistiky smerníc operácií správy materiálu (Materials Management Operations Guideline Logistics Evaluation)

Globálny štandard pre procesy riadenia dodávateľského reťazca, ktorý znižuje náklady na chyby, odpad a pracovnú záťaž dodávateľov a zákazníkov.

MRB

Analýza kontroly materiálu (Materials Review Board)
MRB sa skladá zo zástupcov každého oddelenia, ktorí vstupujú do komunikácie o probléch so zásobami – účtovnými, konštrukčnými, logistickými a výrobnými.  
Napríklad zamestnanci konštrukčného oddelenia budú potrebovať ponechať niektoré súčasti, ktoré plánujú zakomponovať do nového návrhu, zatiaľ čo zamestnanci logistického oddelenia budú vedieť, že nie je možné získať špecifickú položku, takže ich radšej nechajú niekoľko v zásobe ako náhradné diely.

MRO 

Údržba, opravy a generálne opravy (Maintenance Repair and Overhaul)
MRO zahŕňa opravu akéhokoľvek druhu mechanického, inštalatérskeho alebo elektrického zariadenia, ak by bolo mimo prevádzky alebo by sa rozbilo (označuje sa ako oprava, neplánovaná, prípadne náhodná údržba). Zahŕňa aj vykonávanie rutinných činností, ktoré udržujú zariadenie v prevádzkyschopnom stave (označuje sa ako plánovaná údržba) alebo zabraňujú vzniku ťažkostí (preventívna údržba).

MRP II

Plánovanie výrobných prostriedkov (Manufacturing Resource Planning)
Ako nástupca Plánovania požiadaviek na materiál (MRP) integruje Plánovanie výrobných prostriedkov (MRP II) plánovanie všetkých aspektov činnosti výrobnej spoločnosti, nielen výrobu. MRP II zahŕňa funkcie, ako je podnikové plánovanie, plánovanie výroby, harmonogram výroby, plánovanie požiadaviek na kapacitu, náklady na operácie, správu a predpovede finančných tokov a mnohé ďalšie. Oboje je predchodcom ERP, stále sa hojne používa nezávisle aj ako moduly rozsiahlejšich systémov ERP.

MTS

Výroba na sklad (Make To Stock)
Výroba na sklad je režim výroby, kedy sa produkty vyrábajú pred objednávkou zo strany zákazníka alebo distribučného kanálu a skladujú sa s cieľom [AD1] plniť následné objednávky.

NCR

Hlásenie o nezhode (Non-Conformance Report)
NCR dokumentuje podrobnosti nezhody odhalenej auditom kvality alebo kontrolou iného procesu. Cieľom hlásenia je vytvoriť jednoznačnú obhájiteľnú jasnú a stručnú definíciu problému tak, aby vedenie mohlo prijať a prijalo nápravné opatrenie.

OEE

Celková efektivita zariadenia (Overall Equipment Effectiveness)
Hierarchia meraní, ktoré vyhodnocujú, ako účinne sa využíva výrobná operácia. Výsledky sú uvedené v generickej forme umožňujúcej porovnanie medzi výrobnými jednotkami rôznych priemyselných odvetví. Meranie OEE sa takisto bežne používa ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) v spojení so snahou o zoštíhlenie výroby, kde funguje ako ukazovateľ úspešnosti.

OEM  

Výrobca pôvodných zariadení (Original Equipment Manufacturer)
Výrobca úplného koncového produktu (ako je napríklad automobilový motor, chladiaca jednotka alebo tlačený spoj) alebo podzostavy (napríklad karburátora, kompresora alebo čipu) použitej v koncovom produkte.

PBL

Logistika založená na výkonnosti (Performance-Based Logistics)
Stratégia podpory ekonomického zbraňového systému používaného v priemyselnom odvetví obrany. Než aby uzavrel zmluvu na akvizíciu tovaru a služieb, identifikuje manažér podpory produktu integrátory podpory produktu, ktoré dodajú výkonnostné výsledky systému alebo produktu určené metrikami výkonnosti.

PBS

Riešenie založené na projektoch (Project-Based Solution)
Celopodnikové obchodné riešenie na správu a koordináciu všetkých prostriedkov, informácií a funkcií organizácie z jedného zdieľaného zdroja dát, kde je možné dáta priraďovať jednotlivým projektom a spravovať ich v rámci týchto projektov. Systém PBS má SOA (architektúru orientovanú na služby) s modulárnymi hardvérovými a softvérovými jednotkami, nazývanými „služby“, ktoré komunikujú v lokálnej sieti.  Toto modulárne vyhotovenie umožňuje podniku pridávať alebo rekonfigurovať moduly (pravdepodobne od iných dodávateľov), pričom zostane zachovaná integrita dát v jedinej zdieľanej databáze, ktorá môže byť centralizovaná alebo distribuovaná.

PEM

Projektovo riadená výroba (Project-Enabled Manufacturing)
Výrobný proces, ktorý je závislý od detailného riadenia projektov v reálnom čase s viacerými závislosťami. Vyžaduje podnikový softvér poskytujúci projektovú štruktúru činností (WBS). To umožňuje, aby boli všetky aktivity týkajúce sa určitého projektu, vrátane nákupov, nákladov, výroby, dokumentov a dodávok, zviazané s daným projektom. Integrácia s financiami umožňuje identifikovať problémy v priebehu projektu, aby ste mohli reagovať na zmeny podmienok.

PM 

Preventívna údržba (Preventive Maintenance)
Starostlivosť a servisovanie personálom s cieľom údržby vybavenia a zariadenia v uspokojivom prevádzkyschopnom stave prostredníctvom systematických kontrol, detekcií a opráv začínajúcich porúch buď predtým, ako sa prejavia, alebo než prejdú do vážnejšej poruchy. Údržba vrátane skúšok, meraní, úprav a výmeny súčastí vykonaná konkrétne s cieľom predchádzať poruchám.

PPM

Správa projektového portfólia (Project Portfolio Management)
Centralizovaná správa procesov, metód a technológií používaná projektovými manažérmi a kanceláriami projektového riadenia na analýzu a kolektívnu správu aktuálnych alebo navrhovaných projektov na základe mnohých kľúčových charakteristík. Cieľom PPM je určiť optimálnu kombináciu prostriedkov pre dodávku a pripraviť harmonogram činností tak, aby sa čo najlepšie dosiahli prevádzkové a finančné ciele organizácie pri zachovaní obmedzení daných zákazníkmi, strategickými cieľmi alebo vonkajšími reálnymi faktormi.

RCM

Údržba zameraná na spoľahlivosť (Reliability-Centered Maintenance)
Preverená metóda vývoja odolných a kontrolovateľných harmonogramov údržby, ktoré pomáhajú podniku dosiahnuť ciele a minimalizovať náklady v priebehu prevádzkového cyklu.

RFID

Rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification)
Technológia automatizovaného zberu dát, ktorá na prenos dát medzi čítačkou a visačkou využíva rádiofrekvenčné vlny na identifikáciu, sledovanie a lokalizáciu predmetu vybaveného visačkou. RFID visačky sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. RFID visačku pripojenú v priebehu výroby k automobilu je možné využiť na sledovanie jeho postupu na montážnej linke. Lieky je možné sledovať v rámci skladov. Hospodárskym zvieratám a domácim maznáčikom je možné čip vpraviť injekčne a umožniť tak úspešnú identifikáciu zvieraťa.

AVM

Autorizácia vrátenia materiálu (Return Material Authorizations)
Termín z oblasti elektronického obchodovania, ktorý popisuje dohodu, podľa ktorej dodávateľ tovaru či produktu súhlasí, že zákazník alebo klient môže poslať daný tovar späť výmenou za refundáciu alebo kredit. Tento druh dohody, nazývaný tiež autorizácia vrátenia tovaru alebo autorizácia vráteného tovaru, umožňuje vyšší stupeň zaručovanej kvality. V IT odvetví tento typ transakcie môže zahŕňať skôr softvérovú licenciu než fyzický produkt. V týchto prípadoch si dodávateľ a zákazník môžu vyjednať autorizáciu licencovania v budúcnosti, či už to zahŕňa dodatočné licencovanie operačných systémov či oblastí IT infraštruktúry, alebo použitie licenčného kreditu na nákup iných produktov alebo dodatočných verzií softvérového balíčka.

ROHS 

Obmedzenie rizikových látok (Restriction of Hazardous Substances)
Nariadenie o obmedzení rizikových látok 2002/95/ES, skrátene RoHS, je nariadenie o obmedzení použitia určitých rizikových látok v elektrickom a elektronickom vybavení, ktoré bolo prijaté Európskou úniou vo februári 2003. Nariadenie RoHS začalo platiť k 1. júlu 2006 a je povinne presadzované a prijaté ako zákon vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie obmedzuje (až na výnimky) použitie šiestich rizikových materiálov pri výrobe rôznych typov elektrického a elektronického vybavenia.

ROI 

Návratnosť investícií (Return on Investment)
Meranie výkonnosti používanej na vyhodnotenie účinnosti investície alebo na porovnanie účinnosti niekoľkých rôznych investícií. Pre výpočet ROI sa výnos investície delí nákladom investície, výsledok je vyjadrený percentuálne alebo ako pomer.

SaaS 

Softvér ako služba (Software as a Service)
Softvér, ktorý je vo vlastníctve, dodávaný a spravovaný vzdialene jedným alebo viacerými dodávateľmi. Dodávateľ dodáva softvér na základe balíka spoločného kódu a definícií dát, ktoré sa spotrebovávajú v modeli one-to-many všetkými zmluvnými zákazníkmi kedykoľvek alebo na základe platby za použitie, prípadne podľa predplatného a použitia metrík.

SCM 

Riadenie dodávateľského reťazca (Supply Chain Management)
Riadenie toku tovaru, ktoré zahŕňa pohyb a skladovanie surovín, rozpracované zásoby a dokončený tovar od počiatku do okamihu spotreby.

SCRM

Strategické CRM (Strategic CRM)
Strategické CRM je kľúčovou obchodnou stratégiou zameranou na zákazníka, ktorá sa sústredí na získanie a udržanie výnosných zákazníkov.

SLA

Zmluva o úrovni služieb (Service Level Agreement)
Dohoda, ktorá stanovuje očakávania medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom a popisuje produkty alebo služby, ktoré sa majú dodať, jednotnú kontaktnú osobu pre riešenie problémov koncového používateľa a metriky, ktorými sa sleduje a schvaľuje účinnosť procesu.

SOA

Architektúra orientovaná na služby (Service-Oriented Architecture)
Návrh softvéru a vzorce softvérovej architektúry založené na odlíšiteľných častiach funkcie aplikácie poskytujúce softvér ako služby iným aplikáciám. Nazýva sa orientácia na služby. Je nezávislá od akéhokoľvek dodávateľa, produktu či technológie.

SPC 

Štatistická kontrola procesu (Statistics Process Control)
Metóda kontroly kvality, ktorá využíva štatistické metódy. SPC sa používa s cieľom sledovať a kontrolovať proces, aby sa zaistilo, že tento proces pracuje naplno. Proces potom dokáže vytvárať čo najzhodnejší možný produkt s minimálnym alebo žiadnym odpadom. SPC je možné použiť v akomkoľvek procese, kde je možné merať výstup „zhodného produktu“ (produktu spĺňajúceho špecifikácie).

SPM

Správa náhradných dielov (Spare Parts Management)
Hlavná súčasť úplného procesu strategického riadenia služieb, ktorú spoločnosti využívajú na zaistenie toho, že správny náhradný diel a prostriedky budú v správnom čase na správnom mieste.

TCO

Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership)
Meranie nákladov aktív, ktoré zahŕňajú náklady vynaložené na prevádzku a údržbu aj náklady na obstaranie.

WBS

Rozklad štruktúry činností (Work Breakdown Structure)
Pri riadení projektov a konštrukcii systémov je dodávka projektu rozložená pomocou WBS orientovanej na jednotlivé menšie dodávky projektu. Prvkom štruktúry činností môže byť produkt, dáta, služba alebo akákoľvek ich kombinácia. WBS zároveň poskytuje priestor pre podrobnejší odhad nákladov a riadenie s poskytnutím nástroja pre plánovanie vývoja projektu a jeho kontrolu.

WEEE

Odpadové elektrické a elektronické zariadenia, OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Nariadenie Európskeho parlamentu o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ), ktoré sa vo februári 2003 spolu s nariadením RoHS 2002/95/ES stalo európskym zákonom. Nariadenie OEEZ 2002/96/ES určuje ciele pre zber, recykláciu a obnovu všetkých typov elektrických zariadení, minimálne 4 kilogramy na osobu ročne, ktoré boli dosiahnuté recykláciou v roku 2009. Preštudujte si aj RoHS.


 

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k IFS Aplikáciám

Zdroje

Ako vám ERP systém môže pomôcť dodržiavať štandardy kvality a legislatívu

Manufacturing Software blog post image

Výrobcovia sú pod neustálym tlakom zo strany príslušných úradov a zákazníkov, aby spĺňali určité štandardy alebo právne predpisy…

Zobraziť všetky najnovšie príspevky na blogu