IFS Applications – prehľad produktu

Funkcie určené pre konkrétne priemyselné odvetvie zaistia konkurenčnú výhodu

IFS Applications 10 sú kompletným riešením, ktoré podnikom pomôže spojiť sa s tým, čo bude nasledovať v ich odvetví, v ich podniku a pre ich zamestnancov. Na rozdiel od konkurenčných riešení, ktoré sú často príliš všeobecné, IFS Applications 10 poskytujú špecifické funkcie určené pre dané priemyselné odvetvie, vďaka ktorým získate konkurenčnú výhodu.

Preskúmajte náš produkt pomocou tejto interaktívnej grafiky:

IFS Foundation1™ — VRSTVENÁ APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA A TECHNOLÓGIA

IFS Financials™

Finančné komponenty IFS poskytujú ucelený pohľad na vašu firmu z rôznych perspektív. Hneď ako si všimnete trend, ktorý stojí za prešetrenie, môžete si vyhľadať všetky detaily o príslušných finančných transakciách. Tieto komponenty posilňujú kontrolu na všetkých úrovniach organizácie a zodpovedajú regulačným potrebám po celom svete.

Konsolidácia

IFS Konsolidácia vám umožňuje konsolidovať dáta z ľubovoľného množstva spoločností do jedného miesta. Môžete sledovať rôzne grafy týkajúce sa účtov, rozpočtov a mien od pobočiek až k materským spoločnostiam. Vďaka výpisom dát pobočiek vytvorených v určitom období môžu vedúci sledovať aktuálne konsolidované finančné informácie, kedykoľvek je to nutné.

Podnikové plánovanie

IFS Podnikové plánovanie podporuje proces vytvárania rozpočtov, prognóz a ďalších finančných plánov tak pre jednotlivé spoločnosti, ako na konsolidovanej úrovni. Podnikové plánovanie ponúka integrovaný a centrálne riadený plánovací nástroj, ktorý podporuje plánovanie riadené dopytom na základe zákaznícky definovaných modelov plánovania. Organizácie môžu mať účelové formáty plánovania na riešenie rozličných potrieb začínajúc plánovaním zamestnancov cez plánovanie príjmov a nákladov až po súvahu a peňažný tok. Rôzne scenáre je možné riadiť a porovnávať podľa rôznych predpokladov.

Cash Flow

IFS Cash Flow ponúka flexibilné analýzy likvidity založené na rôznych scenároch, ktoré si môžete zvoliť. Na premietnutie vašej finančnej pozície môžete použiť zákaznícke objednávky, nákupné objednávky, pohľadávky a záväzky. Pomocou týchto informácií môžete vykonať analýzu vašej spoločnosti a zaistiť tak lepšiu správu hotovosti a strategické rozhodovanie.

Projektové financovanie

IFS Projektové financovanie vám ponúka jasný prehľad o financiách projektu v reálnom čase – a to aj v čase, keď projekt prebieha. Ak potrebujete detailnejšiu analýzu, môžete tiež vykonať rozklad na dáta. Začlenené pravidlá účtovania projektu vám poskytujú podporu v súvislosti s rôznymi metódami kapitalizácie a požiadavky na uznanie výnosu.

eFaktúra

IFS eFaktúra vylepšuje a automatizuje postup práce pri fakturácii dodávateľom znížením počtu faktúr vyžadujúcich ručné spracovanie. K dispozícii je tiež skenovanie faktúr alebo ich elektronická podoba. Pokročilé pravidlá na autorizáciu a párovanie s nákupnými objednávkami výrazne urýchľujú spracovanie faktúr. Správy, udalosti a záznamy histórie tento proces ďalej vylepšujú a uľahčujú sledovanie.

Záväzky

IFS Záväzky zjednodušuje spracovanie vašich prijatých faktúr a platieb. Podpora samofakturácie navyše znižuje množstvo práce s faktúrami. Celý rad mien a možností úhrady navyše prispievajú k agilite tohto komponentu, zatiaľ čo funkcie na sledovanie a analýzu zaisťujú kompletnú kontrolu.

Pohľadávky

IFS Pohľadávky uľahčuje fakturáciu a platbu zákazníkom. Automaticky pracuje s kódmi bežných transakcií. Vďaka prepojeniu so zákazníckymi objednávkami a funkcií pravidiel účtovania pomáha minimalizovať chyby a zjednodušiť postupy.

Majetok

IFS Majetok uľahčuje strategické riadenie majetku vašej spoločnosti. Plne integrovaný nástroj na účtovanie, ktorý zahŕňa podporu odpisových metód niekoľkých krajín, čo z neho robí perfektný nástroj na riadenie majetku globálneho podniku.

Hlavná kniha

IFS Hlavná kniha zaistí, že budete mať vždy pevný základ na finančnú analýzu a výkazníctvo a takisto výkonné funkcie na simuláciu, vrátane niekoľkých hlavných účtovných kníh a pravidiel distribúcie. Pomáha vám získať a konsolidovať finančné udalosti zo všetkých systémov a pobočiek do podnikovej skupiny.

IFS Human Capital Management™

Komponenty IFS Human Capital Management™ šetria váš čas a peniaze, lebo vám pomôžu riadiť najcennejšie zdroje vášho podniku nákladovo efektívnym spôsobom. Získate rýchlu a presnú analýzu, ktorá spĺňa všetky kľúčové potreby z hľadiska ľudských zdrojov vašej spoločnosti, pokiaľ ide o rozvoj zamestnancov. Zároveň získate základné procesy pre riadenie zamestnancov a úspešné strategické riadenie ľudského kapitálu.

Portál pre zamestnancov & manažérov

IFS Portál pre zamestnancov & manažérov ponúka kompletný samoobslužný nástroj pre manažérov a zamestnancov, ktorý zaisťuje vysokú kvalitu dát a angažovanosť zamestnancov. Manažéri vykonávajú úlohy týkajúce sa ľudských zdrojov v súlade so svojimi potrebami, napr. schvaľujú vykazovanie dochádzky a výdavky, plánujú a sledujú hodnotenia. Zamestnanci si aktualizujú svoje vlastné zamestnanecké údaje, žiadajú o dovolenku, vykazujú dochádzku a výdavky, aktualizujú svoje kvalifikácie atď.

Čas a dochádzka

IFS Čas a dochádzka uľahčuje správu údajov o pracovnom čase zamestnancov, čo môže byť vykazovanie dochádzky na základe merania času alebo na základe odchýlky. Rozdelenie mzdovej zložky a výpočet flexibilnej pracovnej časti, nadčasov, prémií za zmeny atď. sú automatické a porovnávajú sa s centrálnymi pravidlami. To v kombinácii s riešením na plánovanie absencie a podávanie žiadostí o voľno ponúka lepšiu kontrolu nad časom absencie zamestnancov vrátane nutných opatrení.  Okrem toho ušetríte veľa času vo chvíli, keď vstup zamestnanca zahŕňa súčasne projekt, údržbu alebo výrobné systémy a mzdy. To v kombinácii s riešením na plánovanie absencie a podávanie žiadostí o voľno ponúka lepšiu kontrolu nad časom absencie zamestnancov vrátane nutných opatrení.

Riadenie výdajov

IFS Riadenie výdajov pomáha zefektívniť a zjednodušiť váš podnikový systém na riadenie výdavkov a vykazovanie pomocou automatizácie všetkých náležitostí od výpočtu daní po cestovné náhrady a import transakcií kreditnou kartou. Toto riešenie ponúka napojenie na funkcie projektov a pracovných objednávok.

Mzdy

IFS Mzdy vám umožňuje zjednodušiť a riadiť vaše procesy týkajúce sa miezd. Riešenia pre mzdy sú dostupné na vybraných trhoch. V prípade ostatných trhov je riešením rozhranie mzdových transakcií so všeobecným rámcom na podporu prenosu autorizovaných časových a výdavkových transakcií do mzdového systému tretej strany.

Zdravie & Bezpečnosť

IFS Zdravie & Bezpečnosť vám umožňuje zefektívniť procesy ochrany zdravia a bezpečnosti vo vašej organizácii v súlade s normami stanovenými regulačnými orgánmi. To zahŕňa širokú škálu funkcií od sledovania nehodovosti a chorobnosti až po prijímanie opatrení, riadenie bezpečnosti, hodnotenie rizík, lekárske prehliadky, informácie o nebezpečnosti materiálu, osvedčenie o prvej pomoci a distribučné zoznamy s cieľom upozorniť príslušné osoby v okamihu, keď bola nehoda ohlásená. 

Rozvoj zamestnancov & Kvalifikácia

IFS Rozvoj zamestnancov & Kvalifikácia pomáha vytvárať vo vašej spoločnosti strategické procesy a plány týkajúce sa ľudských zdrojov tým, že definuje požiadavky na kvalifikáciu vo vašej organizácii a spája ich s vašimi dostupnými zdrojmi. Hneď ako sú požiadavky stanovené a prepojené, môžete ich využiť pri rozvoji zamestnancov a ako vstupné informácie pre nábor, alebo na vytvorenie zoznamu zastaraných alebo nadbytočných kompetencií. Procesy pre kontroly, hodnotenie a výkon zamestnancov sú zaistené.

Riadenie školenia

IFS Riadenie školenia poskytuje komplexnú podporu pre podniky s činnosťami týkajúcimi sa interného školenia. Umožňuje zostavovať požiadavky na interné školenie a kvalifikáciu a používať ich ako vstup pre plánovanie akcií školenia. Zároveň automaticky aktualizuje zložky zamestnancov o histórii školení a kvalifikácie po absolvovaní školenia.

Nábor

IFS Nábor podporuje náborové procesy prostredníctvom všeobecného rámca, čo umožňuje výmenu náborových dát so systémami sledovania uchádzačov (ATS – Applicant Tracking System) tretích strán. Požiadavky v súvislosti s personálom je možné odosielať do systému sledovania uchádzačov s cieľom spracovať a vybrať kandidátov. Potom je možné informácie o vybranom kandidátovi poslať späť na ďalšie spracovanie a začatie činností spojených s prijatím.

Riadenie zamestnancov & Organizácie

IFS Riadenie zamestnancov & Organizácie pohodlne mapuje pozície a organizačné štruktúry v systéme a definuje pracovné požiadavky a zamestnanecké výhody. Poskytuje riadený prístup k informáciám zamestnancov, čím zjednodušuje správu informácií o zamestnancoch, a zároveň slúži ako základ pre komplexné fungovanie všetkých procesov, ktoré sa týkajú zamestnancov, a to aj v kontexte multipodnikových a maticových organizácií. Riešenie obsahuje taktiež procesy pre plánovanie počtu zamestnancov, dovolenky, disciplinárne procesy a procesy riešenia sťažností a tiež zamestnanecké prieskumy.

IFS Engineering™

Naše inžinierske komponenty uľahčujú špecifikáciu a konfiguráciu konštrukčných prvkov, výrobkov, zostáv a zariadení. Zaisťujú kvalitu zefektívnením správy všetkej súvisiacej dokumentácie vrátane revízií. Ktokoľvek v rámci organizácie získa potrebné informácie priebežne poskytujúce aktuálne dáta nevyhnutné pre technické, administratívne alebo finančné rozhodnutia. Integrácia procesov nákupu, inžinierskeho vývoja a výroby poskytuje skutočne ucelený obrázok o celej spoločnosti.

Projektové dodávky

IFS Projektové dodávky vám umožňujú koordinovať komplexné dodávky počas celého ich životného cyklu – od ponuky, detailného návrhu, nákupu, výroby a/alebo montáže až po inštaláciu, testovanie, dodanie, popredajnú podporu a údržbu.

Uvedenie do prevádzky

IFS Uvedenie do prevádzky vám umožňuje zaistiť, aby všetky časti zariadenia alebo priemyselného závodu boli navrhnuté, inštalované, testované, prevádzkované a spravované v súlade s prevádzkovými požiadavkami vlastníka alebo koncového klienta po bezpečné a riadne odovzdanie. To môžete vykonať v aplikácii napríklad prostredníctvom balíčkov mechanického dokončenia a zoznamov úloh (známych aj ako súpisy nedorobkov).

Kompatibilné jednotky

IFS Kompatibilné jednotky umožňuje spravovať súbor operácií, dielov, štandardných činností, nástrojov alebo zariadení atď. pre konkrétnu úlohu (napríklad inštalácia transformátora). Je taktiež možné vytvoriť projekt a odhad potrebného materiálu vo viacerých revíziách a pracovať s nimi počas celého životného cyklu, od plánu cez realizáciu po redizajn alebo vyradenie z prevádzky. Pomocou konfigurátora je navyše možné spravovať šablóny na vytvorenie kompatibilného produktu.

Konštrukcia majetku

IFS Konštrukcia majetku poskytuje výkonné nástroje pre konštrukčné procesy a podporu pre spoluprácu cez internet. Ide o multidisciplinárny konštrukčný rámec na tvorbu a spravovanie informácií o objektoch v podniku, rozvodných sieťach, optických sieťach a mnohých ďalších typoch budov a zariadení. Môžete priamo importovať informácie o projekte od dodávateľov a konzultantov. Je úzko spojený s IFS Projekt a IFS Nákup a efektívne podporuje projekty EPCI a riadenie materiálu. Spolu s IFS Údržba poskytuje kompletnú podporu životného cyklu majetku bez toho, aby došlo k narušeniu procesov údržby, a to dokonca aj pre rozsiahle inovačné projekty.

Zmenové konanie

IFS Zmenové konanie uľahčuje a urýchľuje vaše procesy konštrukčných zmien. Umožňuje vám prijímať, prezerať, kontrolovať a schvaľovať zmeny pred implementáciou objednávok konštrukčných zmien.

PDM Konfigurácia

IFS PDM Konfigurácia podporuje konštrukčný návrh, kontrolu konfigurácie a sledovanie položiek a výrobkov. Pokročilé funkcie na správu revízií vám pomôžu vyhovieť prísnym požiadavkám nariadení a smerníc. Účinné vyhľadávanie „best-fit“ (najvyhovujúcejšie) a funkcia kopírovania vám umožnia opakovane použiť položky a návrhy a uľahčiť tak štandardizáciu výrobkov a súčiastok.

IFS Projects™

Naše projektové komponenty ponúkajú spolu s ďalšími komponentmi IFS kompletne integrovaný balík nástrojov na riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu. Vďaka kompletnému spojeniu s ostatnými komponentmi IFS, ako sú Financials, Obstaranie, Sklad, Zákaznícke objednávky, Výroba, Konštrukcia, Human Resources, Správa dokumentácie alebo Riadenie majetku a služieb, sa toto riešenie používa v mnohých typoch podnikov, ktoré používajú projektové zásady na riadenie svojho podnikania, vrátane projektovo založenej výroby, konštrukcie, výstavby, zmluvnej činnosti a infraštruktúry, a v organizáciách zameraných na výskum a vývoj.

Projektové výkazníctvo

IFS Projektové výkazníctvo vám umožňuje spracovať prevod nákladov projektu voči konkrétnemu projektu vrátane času, výdavkov, materiálu a ďalších typov rôznych nákladov. Tento komponent môžete takisto použiť ako základ pre fakturácie klientov v prípadoch, kde sa vyžadujú zmluvy o náhradách a pripojenia cenníkov a stanovenie, ktoré sadzby sa majú použiť.

Riadenie rizika

IFS Riadenie rizika vám umožňuje definovať hodnotenie rizík projektu. Šablóny rizík môže definovať používateľ, a preto pomáhajú vytvoriť konzistentné pracovné postupy. Vzhľadom na to, že sú definované potenciálne problémy a ich následky, môžete riadiť činnosti a reakcie potrebné na zníženie rizika.

Rozpočet a prognóza projektu

IFS Rozpočet a prognóza projektu vám poskytuje komplexné funkcie na riadenie nákladov na projekt. Používateľom definovateľné typy predpovedí projektu vám umožňujú použiť viac odhadov projektu, rozpočtov, predpovedí, kontrol atď. Systém podporuje princípy Odhad na dokončenie a Odhad pri dokončení. Rozpočet možno kontrolovať pomocou štruktúry rozkladu nákladov (CBS) a štruktúry prerušenia práce (WBS). Dostupné sú takisto pravidlá rozdelenia, vrátane S kriviek a lineárne metódy.

Plánovanie a rozvrhovanie

IFS Plánovanie a rozvrhovanie vám umožňuje naplánovať harmonogram projektu v IFS. Ganttov graf ukazuje dostupné možnosti a logika plánovania podporuje zohľadnenie závislostí a obmedzení. Ďalej možno využiť plánovanie zdrojov a simuláciu. IFS Applications ponúkajú vzájomné prepojenie s nástrojmi ako Microsoft Project® alebo Primavera®.

Projektové riadenie

IFS Projektové riadenie vám umožňuje vytvárať projekty pomocou používateľom definovaných štruktúr prerušenia práce. Pomocou šablón možno zaistiť konzistentnosť obchodného procesu. Náklady, výnosy, hodiny a množstvo je možné spojiť s projektom WBS. Podporovaný je takisto priebeh a spotrebovaná hodnota. Všetky náklady sa sledujú na všetkých úrovniach WBS, vrátane odhadu, základne, aktuálnej predpovede, potvrdenia, spotrebovanej hodnoty a skutočnosti. Komponent projektov udržuje plán projektu, ktorý je následne použitý na vygenerovanie čiastkových plánov pre ďalšie oblasti, ako je obstaranie, návrh, výroba, inštalácia alebo výstavba.

Riadenie subdodávok

IFS Riadenie subdodávok vám uľahčuje riadenie jednoduchých aj zložitých aktivít subdodávateľov; napríklad tam, kde fázu výstavby zaisťujete prostredníctvom subdodávateľa, vám tento komponent umožňuje riadiť rozsah prác. Môžete sledovať postup a oceňovať na základe metód ocenenia, ako je napríklad progresívna metóda alebo inštalované množstvo. Toto riešenie ďalej ponúka účinné funkcie na správu zmien, takže môžete jednoduchšie riadiť odchýlky v danom rozsahu. Svojím subdodávateľom môžete posielať pracovné predpisy, prijímať od subdodávateľov faktúry a žiadosti a generovať oceňovacie certifikáty.

Riadenie kontraktov

Riadenie kontraktov vám umožňuje riadiť životný cyklus kúpnej zmluvy od ponuky a tendra cez jej dokončenie až po samotné odovzdanie. Získate aj funkciu žiadosti o platbe a môžete jednoduchšie kontrolovať definované pravidlá prirážok a zadržaní, certifikáty a platby. Môžete generovať faktúry a žiadosti o platbu na základe celého radu flexibilných možností vrátane priebehu, kvality, predajnej hodnoty, ceny s prirážkou a míľnikov. Podporovaná je aj fakturácia projektu formou náhrad. Tento komponent má účinné funkcie na správu zmien a riadenie odchýlok v danom rozsahu.

IFS Manufacturing™

Naše výrobné komponenty kombinujú jednoduchý, vysoko automatizovaný tok na správu opakujúcich sa úloh pomocou funkcie pokročilého riadenia na základe výnimiek, aby bolo možné výnimky vysledovať a vyriešiť. Toto výkonné a komplexné riešenie podporuje plánovanie, realizáciu, kontrolu a analýzu mnohých typov výroby vo všetkých fázach výrobného procesu a pre všetkých zamestnancov. Podporuje tiež zásady štíhlej organizácie a zmiešaný režim výroby, kde sa v jedinom výrobnom systéme súčasne používa viac rôznych typov spracovaní.

Plánovanie odbytu

IFS Plánovanie odbytu umožňuje spoločnostiam vytvárať a udržiavať mesačný súhrnný plán v rámci rôznych perspektív podniku vrátane predaja, financií, kapacity, zásobovania a skladovania.  Toto riešenie sa integruje s prevádzkovými modulmi s cieľom zhromažďovať a agregovať dáta a zároveň prognózy a otvorené požiadavky. Vypočítavajú sa požiadavky na kapacitu a je podporované plánovanie podľa scenárov.

Plánovanie materiálov & zdrojov

IFS Plánovanie materiálov & zdrojov zahŕňa hlavné plánovanie pre plánovanie hotového tovaru vrátane poistných zásob pre jednotlivé časové fázy, importu prognóz z IFS Plánovanie dopytu a simulácií scenárov. Požiadavky na kapacitu je možné vypočítať z hlavného plánu pomocou IFS Plánovanie požiadaviek na zdroje. Požiadavky na hotový tovar z hlavného plánu sú rozdelené na požiadavky na komponenty a polotovary prostredníctvom IFS Plánovanie požiadaviek na materiál. A konečne podrobnejší výpočet kapacity podľa skupiny zdrojov je možné vykonať pomocou IFS Plánovanie požiadaviek na kapacitu.

Vizuálne plánovanie

IFS Vizuálne plánovanie optimalizuje váš plán výroby s využitím nekonečnej alebo konečnej kapacity. Prostredníctvom grafickej prezentácie plánu je možné jednoducho zistiť možné problémy týkajúce sa kapacity alebo nedostatku materiálu. Interaktívny dizajn vám umožňuje priamo konať a okamžite riešiť nedostatky v súvislosti s kapacitou alebo materiálom. Toto riešenie zároveň zahŕňa podporu rozdeľovania, nastavovania optimalizácie a možnosť zoskupovať operácie, ktoré zdieľajú podobné charakteristiky, do blokov plánovaných ako jedna jednotka.

Konfigurácia & Výroba na objednávku

IFS  Konfigurácia & Výroba na objednávku vám pomáha riadiť a zefektívniť proces výroby na objednávku od pokročilej výroby na zákazku (MTO) až po jednoduchú montáž na zákazku (ATO) vrátane viacúrovňových viazaných (DOP) štruktúr. Toto riešenie podporuje jedinečný výrobný návrh na zákazku pre štandardné výrobky a konfiguráciu vychádzajúcu z charakteristík s integrovanými pravidlami pre výrobu. Logika predajných pravidiel bola dosiahnutá pomocou IFS Konfigurátora predaja.

Opravy

IFS Opravy vám poskytujú rozsiahlu podporu pre vykonávanie opráv na komponentoch v servisnom alebo výrobnom prostredí s úplnou kontrolou nákladov, rizík, výnosov a rozsahu. Dodávajú sa s možnosťou definovať dohody na výmenu dielov – pôžičku, jednorazovú a dvojitú výmenu – čo vaše dodávateľské reťazce robí agilnejšími a efektívnejšími.

Projektovo riadená výroba

IFS Projektovo riadená výroba vám umožňuje plánovať a vykonávať výrobu ako súčasť rozsahu projektu. Náklady na materiál, zamestnancov a operácie sú automaticky pridelené k danému projektu. Funkciu skladu možno realizovať v kontexte projektu a vy môžete materiál prevádzať medzi činnosťami projektu alebo medzi skladom projektu a štandardným skladom. Toto riešenie zahŕňa taktiež možnosť plánovať požiadavky na materiál v rámci celého projektu.

Diskrétna výroba

IFS Diskrétna výroba je komplexné riešenie na podporu výrobného procesu od požiadaviek výrobnej objednávky po príjem hotových výrobkov.   Toto riešenie zahŕňa kontrolu dostupnosti materiálu, plánovanie operácií, posúdenie nástrojov a pracovných síl, integrované riadenie akosti a analýzu. Hlásenie prevádzkových alebo materiálových transakcií je možné vykonať rôznymi spôsobmi pomocou rozhraní prispôsobených konkrétnej situácii, ako sú čítačky čiarových kódov alebo terminály operátorov.

Dávková procesná výroba

IFS Dávková procesná výroba podporuje výrobu založenú na receptúrach/vzorcoch, ktorá sa bežne vyskytuje v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle. Toto riešenie zahŕňa kompletnú sledovateľnosť od surovín cez medziprodukty až po hotový tovar. Vyrovnávanie šarží umožňuje jednoducho riešiť obmedzenia súvisiace s veľkosťou šarží na viacerých úrovniach. Rozdeľovanie na základe charakteristík výrobku minimalizuje náklady spojené s prechodom. IFS Dávková/procesná výroba sa dodáva s natívnou podporou riadenia akosti s kontrolnými plánmi a analýzami, hmotnosťou, zloženou MJ a kontrolou trvanlivosti.

Opakovaná výroba 

IFS Opakovaná výroba zvyšuje vašu efektivitu znížením alebo dokonca elimináciou transakcií vo výrobných procesoch. V kombinácii s IFS Plánovanie môžete pomocou plánovania požiadaviek na materiál (MRP) vytvoriť hybridný ponukový/dopytový systém s cieľom vygenerovania plánov výrobnej linky, vytvorenia plánov dodávateľa a dimenzovania okruhov Kanban.

Dielenské riadenie výroby 

IFS Dielenské riadenie výroby představuje efektivní a jednoduchý způsob, jak mohou vaši zaměstnanci rychle vykazovat informace o výrobě. Zpřístupní vám stav operací, množství vyrobených a vyřazených položek nebo počet akumulovaných hodin obsluhy.

IFS Supply Chain™

Naše komponenty na distribúciu spolu s výrobou tvoria základ nášho riešenia riadenia dodávateľského reťazca. Tieto komponenty ponúkajú jednoduché použitie, ktoré potrebujete na lepšiu vizualizáciu toku výrobkov a efektívne využitie systému, a dovoľujú vám aj ľahko sa prispôsobiť rôznym distribučným modelom a pracovným metódam. Poskytujú vám aj agilnosť, ktorú potrebujete na rast a podporu zmeny vášho podniku. Okrem toho môžete využiť komunikáciu v reálnom čase v rámci celého reťazca od objednávky až k dodávke.

Plánovanie dopytu
IFS Plánovanie dopytu vám umožní vizuálne plánovať pomocou grafických prezentácií. Tento vysoko kolaboratívny, grafický a interaktívny nástroj je v súčasnosti jedným z najprepracovanejších a najľahšie použiteľných nástrojov na tvorbu predpovedí na trhu.
Plánovanie dodávateľského reťazca

IFS Plánovanie dodávateľského reťazca podporuje integrované plánovanie v rámci dodávateľskej siete vrátane viacerých pracovísk a právnych subjektov. Prognózy a skutočný dopyt sú zhromažďované v koncovom bode dodávateľského reťazca, prevádzané na plány dodávok pre jednotlivé časové fázy a odovzdávané externým dodávateľom alebo interným výrobným miestam. Tým dochádza k zlepšeniu integrácie medzi pracoviskami, čo vedie k zníženiu zásob a zlepšeniu služieb zákazníkom.

Inventory Replenishment

IFS Inventory Replenishment™ allows you to execute differentiated, highly automated inventory planning integrated with the demand forecast. It also makes inventory replenishment more agile by providing a multitude of planning strategies such as economic order quantity, servicelevel- driven safety stocks and special models to handle slow-moving parts.

Zákaznicke objednávky

IFS Zákaznicke objednávky slúžia na riadenie spracovávania vašich predajných objednávok na jednom alebo viacerých pracoviskách a sú základnou súčasťou riešenia IFS Dodávateľského reťazca. Toto riešenie zahŕňa celý cyklus od predajnej ponuky po fakturácie zákazníkom a reklamácie. Sú podporované rôzne možnosti obstarania, ako sú zásoby, externý dodávateľ alebo výroba. Aby bolo možné zákazníkovi sľúbiť spoľahlivé dátumy dodania a zároveň poskytnúť presné informácie o plánovaní, zahŕňa toto riešenie zároveň zákaznícke trasy a maticu reťazca dodávok, ktoré zachovávajú priebežné časy medzi pracoviskami, zákazníkmi a dodávateľmi. IFS Predajné objednávky poskytujú nepreberné množstvo možností tvorby cien vrátane dohôd so zákazníkom, cenníkov, kampaní, propagácií predaja, rabatov a rôznych typov zliav a poplatkov. Plány zákazníkov je možné využiť na uľahčenie prognóz a odvolávok v opakujúcich sa podmienkach.

SRM & Nákup

IFS SRM & Nákup vám umožňuje sledovať vaše interakcie s dodávateľmi a vytvárať komponenty prostredníctvom procesu RFI/RFQ, čo vedie k rámcovým zmluvám alebo nákupným objednávkam. Toto riešenie zefektívni riadenie vášho nákupu. Od požiadaviek k objednávke cez sledovanie dodávky až po príjazd tovaru. Toto riešenie vám pomáha dosiahnuť lepšie ceny od dodávateľov vďaka centralizovanému nakupovaniu a je veľmi vhodné pre globálne spoločnosti operujúce na viacerých miestach. Nákup tak priamych, ako nepriamych materiálov je riadený vrátane podpory autorizácie. Plány dodávateľov je možné využiť na uľahčenie prognóz a odvolávok v opakujúcich sa podmienkach.

Riadenie zásilok

IFS Riadenie zásilok je riešenie na príjem prichádzajúcich zásielok aj odosielanie odchádzajúcich zásielok. Príjem prichádzajúcich materiálov vrátane kontroly, vrátenia a vyradenia. Príjem prichádzajúcich dodávok je možné vykonať na základe avíza o expedícii prijatého od dodávateľa alebo z interného pracoviska či nákupnej objednávky.  IFS Riadenie zásilok podporuje taktiež proces odchádzajúcich zásielok s rezerváciou, vyzdvihnutím a dodaním tovaru. Prepravné doklady, ako sú štítky na tovare, nákladný list, dodací list, sprievodka a proforma faktúra, sú vytvorené. Je taktiež podporované elektronické avízo o expedícii pre odchádzajúce zásielky. Funkcie zahŕňajú podporu pre štandardizovanú integráciu medzi obchodnými partnermi s použitím GS1 vrátane podpory pre GTIN (Global Trade Item Number – globálne číslo obchodnej položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistickej jednotky).

Riadenie prenájmov

IFS Riadenie prenájmov poskytuje zabudované funkcie na podporu rôznych druhov prenájmov a umožňuje riadiť požiadavky na prenájom v rámci projektov. Tie môžu byť uspokojené tak interne z vlastných rezerv či interným dodávateľom, alebo externe. Ako jednotné riešenie na zber všetkých dát ponúka tento komponent spracovanie bežných procesov nielen pre nájom a prenájom, ale aj pre dodávky, riadenie zásob a fakturáciu.

Riadenie skladov

IFS Riadenie skladov vám pomáha riadiť celý proces skladovania od prijatia tovaru do okamihu vydania. Toto riešenie zahŕňa podporu sledovania, riadenie lehoty použiteľnosti, konsignačných skladov, manipulačných jednotiek, odloženia a rad možností rezervácie. Skladové činnosti sú do značnej miery riadené úlohy a hlásené s využitím čiarových kódov a vreckových počítačov na efektívne a presné spracovanie v reálnom čase. Komponent zároveň zahŕňa základné riešenie na plánovanie vychádzajúce z doobjednania a automatické generovanie návrhov objednávok. Interné výdaje materiálu v sklade sú riadené prostredníctvom materiálových požiadaviek. Toto riešenie vám taktiež poskytuje podporu pre štandardizovanú integráciu medzi obchodnými partnermi s použitím GS1 vrátane podpory pre GTIN (Global Trade Item Number – globálne číslo obchodnej položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistickej jednotky). Zahŕňa zároveň možnosť plánovať a držať zásoby na vzdialených miestach, obvykle zásoby spotrebného materiálu alebo náhradných dielov.

IFS Sales & Service™

Naše komponenty pre predaj a servis ponúkajú podnikom procesy, ktoré sú nevyhnutné na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Riadi reťazec interakcie so zákazníkom od obchodného záujmu cez cyklus predaja až po následnú podporu a servis u zákazníka. Naša koncepcia predajov a servisu umožňuje podnikom zamerať sa na faktory, ktoré prostredníctvom výrobku, servisu a podpory prinášajú zákazníkom vyššiu hodnotu.

Integrácia s mapami

IFS Integrácia s mapami vám umožňuje zobraziť dopravné trasy, upozornenia na úlohy, ktoré sa majú vykonať, a efektívne plánovať úlohy na poslednú chvíľu. Poskytuje virtuálnu cestu a satelitné mapy s prekrývacími informáciami o prebiehajúcich alebo plánovaných úlohách, a je integrované so službou Microsoft Bing Maps pre podniky (softvér + služba). Akýkoľvek podnikový objekt, ako sú zákazníci alebo zákaznícke objednávky v IFS Applications, môže byť konfigurovaný tak, aby sa zobrazil na mape.

Riadenie ponuky služieb

IFS Riadenie ponuky služieb, integrovaná s IFS CRM™, umožňuje vašej organizácii poskytujúcej služby vytvoriť presnú ponuku pre servisnú zmluvy, balíčky práce a jednotlivé servisné požiadavky – s cieľom posilniť predaje prostredníctvom poskytovania služieb.  Informácie o zmluvách a pracovných maržiach sú kalkulované a prezentované bez problémov, čo vám umožňuje presne a rýchlo predvídať zmluvnú a pracovnú výnosnosť.

Riadenie servisných zmlúv

IFS Riadenie servisných zmlúv vám umožňuje presne stanoviť a kontrolovať úroveň servisu pre každého zákazníka a servisnej činnosti. Zvyšuje efektivitu vďaka automatickej kontrole a sledovaniu bodov dohodnutých v zmluve.

Prieskumník scénárov čo-ak

IFS Prieskumník scénárov čo-ak  (WISE) je nástroj na pokročilé modelovanie pre organizácie s mobilnou pracovnou silou. Keďže plánovanie zmien je neoddeliteľnou súčasťou úspešných služieb, WISE umožňuje vyhodnotiť alternatívne možnosti pre voľbu cesty s najmenším rizikom a najvyšším ziskom. Nástroj WISE zvyšuje prínos modulu na dynamické plánovanie a dovoľuje preskúmať rôzne scenáre rýchlejšie a presnejšie než kedykoľvek predtým.

 

Dynamické plánovanie

IFS Dynamické plánovanie vám umožňuje optimalizovať vašu mobilnú pracovnú silu dynamickým plánovaním väčšieho množstva používateľsky definovaných obmedzení, ako sú zručnosti a zmluvy SLA, s cieľom zlepšenia služieb zákazníkom a efektivity práce. Značne škálovateľné riešenie plánovania, ktoré zahŕňa modul na dynamické plánovanie (DSE – Dynamic Scheduling Engine) a intuitívnu pracovnú plochu na plánovanie s cieľom riadenia výnimiek. K dispozícii je ako na pracovisku, tak aj prostredníctvom cloudu (Softvér ako služba).

Služby v teréne & Mobilita

IFS Služby v teréne & Mobilita umožňuje vašim prevádzkam poskytujúcim služby dodávať špičkové služby zamerané na zákazníkov, od ponuky a prevzatia objednávky cez poskytovanie služieb v teréne pomocou IFS Mobile Work Order™ až po fakturáciu a analýzu. To zároveň podporuje dynamické plánovanie pracovníkov v teréne a taktiež presnú tvorbu cien pre práce na zmluvu aj bez zmluvy v rámci záručnej lehoty aj po jej vypršaní.

Riadenie prípadov a požiadaviek
IFS Riadenie prípadov a požiadaviek umožňuje efektívne poskytovať služby call centra pre služby mimo predajní alebo pre technickú podporu. Modul taktiež podporuje dôkladnú analýzu všetkých častí procesu pomocou skupiny predpripravených metrík.
Kalkulácia ponúk

IFS Kalkulácia ponúk pomáha výrobným spoločnostiam spracovávať zložité cenové odhady s cieľom stanoviť tú najlepšiu možnú cenovú ponuku výrobku pri predkladaní ponúk. Na zlepšenie spolupráce medzi technickou podporou predaja vo firemnom zázemí a obchodnými zástupcami využívame integrované riešenie CRM. Pomocou pokročilých funkcií na kalkuláciu nákladov a zistenie ich skladby môžu používatelia určiť, či je možné produkt vyrobiť alebo predávať so ziskom.

Predajný konfigurátor

IFS Predajný konfigurátor plynulo a pohodlne vedie vašich predajcov a zákazníkov výberom výrobkov, charakteristík a príslušenstva. Ide o jednoducho použiteľného „výrobkového poradcu“, ktorý vytvára konfigurácie na základe balíka otázok, ktoré presne definujú požiadavky.

Internetový obchod

IFS Internetový obchod vám ponúka kompletné riešenie na webovú správu objednávok a súčasne ideálny nástroj na predaj náhradných dielov. Prináša celý rad spôsobov vyhľadávania a výberu výrobkov, kontrolu ceny a dostupnosti, registráciu zákazníka a sledovanie objednávky.

CRM

IFS CRM vám umožňuje vytvárať jedinú firemnú pamäť s kompletne prehľadnými informáciami o zákazníkovi. Môžete s ním integrovať procesy firemného zázemia priamo s procesmi vedenia.

IFS Maintenance™

Naše komponenty údržby sú časťou kompletného systému správy prevádzkových prostriedkov (EAM), ktorý vám umožňuje predvídať náhle zmeny dopytu vo svete a prispôsobiť sa im. S riešením sa ľahko pracuje a ponúka komplexnú a hlbokú funkčnosť, akú potrebujete na každodennú údržbu aj priebežný rozvoj a zdokonaľovanie.

Celková efektívnosť zariadení

IFS Celková efektívnosť zariadení vám umožňuje zvýšiť výnosy tým, že zjednodušíte vyhodnocovanie navrhovaných vylepšení výkonnosti zariadenia a nájdete rovnováhu medzi KPI tak, aby fungovali čo možno najefektívnejšie. Spravuje všetky prevádzkové udalosti, ako sú napríklad dostupnosť, výkonnosť, kvalita a OEE. Toto riešenie má jednoducho použiteľné grafické rozhranie určené pre operátorov a procesných inžinierov.

B2B Contracting

IFS B2B Contracting vám umožňuje komunikovať so schválenými a zhodnotenými subdodávateľmi o spustení tendra na outsourcing služieb a údržby prostredníctvom portálu spolupráce. Tendre možno posudzovať omnoho jednoduchšie a môžete získať lepšie ceny a znížiť administratívne náklady. Dôjde aj k zlepšeniu kvality dát, pretože informácie sa budú zadávať iba raz. Víťazní dodávatelia získajú prostredníctvom portálu prístup k detailným pokynom a výkazom o vykonávaní práce. Všetky dáta o dokončenej práci budú dostupné z jedného miesta.

Generálne opravy

IFS Generálne opravy vám pomáha ponúknuť špičkové služby zákazníkom a znížiť náklady vďaka štíhlejším a efektívnejším MRO operáciám. Zladením požiadaviek na personál, materiál a ďalšie zdroje môžete spoľahlivo dodržiavať dátumy splatnosti a zlepšovať časy obratu.

Správa vozového parku

IFS Správa vozového parku uľahčuje a zefektívňuje integrovanú správu vozového parku a konfigurácie a takisto zaistenie zhody s nariadeniami. Podporuje kontrolu položiek s výrobným číslom, prevádzkové plánovanie, plánovanie preventívnej údržby a riadenie zmien.

Preventívna údržba

IFS Preventívna údržba vám pomáha spravovať plán pravidelnej preventívnej údržby. Môžete organizovať a pripravovať všetky druhy úloh v zariadení. Môžete aj plánovať úlohy podľa vlastných parametrov údržby, ako je stav stroja, konkrétne udalosti, kalendár alebo dokonca aj to, či danú úlohu má vykonať zamestnanec alebo dodávateľ.

Plánovanie údržby

IFS Plánovanie údržby vám umožňuje plánovať zdroje efektívnejšie zjednodušením plánovania pracovných objednávok a plánovania činností, pričom poskytuje obvyklý spôsob plánovania preventívnej údržby a začatia opravnej údržby. Grafické rozhranie s funkciou presunutia (drag-and-drop) vám umožňuje vykonávať zmeny rýchlo a jednoducho. Vďaka integrácii s IFS Human Resources™ môžete automaticky porovnávať potreby zamestnancov s dostupnosťou rôznych kompetencií. Navyše je pri náročnejších činnostiach údržby podporované plánovanie s obmedzenými zdrojmi pre pracovné objednávky.

Pracovná objednávka

IFS Pracovná objednávka zefektívňuje vaše operácie údržby, znižuje priame a nepriame náklady a redukuje stratu výnosov spôsobenú prestojmi. Spravuje všetky úlohy ovplyvňujúce organizáciu údržby – hlásenie chýb, prípravu, plánovanie, plnenie a konečné vykazovanie.

Líniové zariadenie

IFS Líniové zariadenie je modul určený na popis a správu lineárnych aktív aj ich segmentáciu na prvky (čo slúži na pridruženie lineárnych aktív s nelineárnymi) a na vykonávanie údržby lineárnych aktív. Riešenie podporuje taktiež riadenie revízií pre lineárne aktíva, ktoré používateľom umožňuje prezerať historické a plánované konfigurácie.

Zariadenia

IFS Zariadenia spravuje a člení informácie o strojoch, budovách, ventilačných systémoch, systémoch prepravy alebo o majetku, ktorý je nutné udržiavať. Vďaka plnej integrácii do komponentu IFS Asset Design ponúka riešenie kompletného riadenia životných cyklov majetku pre nové zariadenia, operácie aj prestavby zariadenia.

IFS Business Enablers™

Komponenty nášho nástroja Business Enabler vám umožnia nadviazať a zlepšiť vzťahy a využiť výhody najnovších webových technológií. Zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším partnerom môžete sprístupniť personalizované, presné a úplne aktuálne informácie prostredníctvom jednoducho použiteľných, na rolách založených portálov a účelovo postavených mobilných riešení. Podporné komponenty IFS prostredníctvom webových služieb poskytujú integráciu s internými a externými systémami a zároveň zaisťujú bezpečnosť, výkon a škálovateľnosť.

API & Prístupy

IFS API & Prístupy vám umožňuje prístup k API rozhraniam RESTful oData v rámci IFS Applications, napríklad s cieľom rozšíriť funkcie o kancelárske doplnky, doplnkové aplikácie, platformy na rýchly vývoj aplikácií atď. Podpora overenia OpenID Connect uľahčuje vytváranie scenárov, ktoré spájajú dáta a procesy v IFS Applications s dátami a procesmi v iných aplikáciách a službách.

Konfigurácia & Rozšíriteľnosť

IFS Konfigurácia & Rozšíriteľnosť umožňuje organizáciám prispôsobiť IFS Applications tak, aby ešte lepšie vyhovovali ich podniku, a to rozšírením dátového modelu, prispôsobením alebo pridaním skúseností používateľov a doplnením logiky behu aplikácií.

B2B

IFS B2B vám umožňuje vyzvať vašich zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov, aby sa zapojili do vášho obchodného procesu prostredníctvom intuitívneho a ľahko použiteľného používateľského prostredia IFS Aurena na báze prehľadávača. Procesy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, zahŕňajú výrobu zaisťovanú subdodávateľmi, spoluprácu so subdodávateľmi, správu dokumentov, call centrum, služby, pracovnú objednávku u subdodávateľa, predaj a nákup.

Lobby

IFS Lobby poskytuje ľuďom stručný prehľad o situácii v podniku v súvislosti s ich osobou, rolami, ktoré zastávajú, alebo konkrétnymi procesmi. Ukazuje im, čo na nich čaká a čo musia urobiť, a pomáha im v tejto súvislosti konať. IFS Lobby sa ľahko prispôsobí jedinečným potrebám vášho podniku. IFS Lobby je kľúčovou súčasťou používateľského prostredia IFS Aurena.

Mobilné riešenie

IFS Mobilné riešenie umožňuje vašim zamestnancom plniť úlohy ako vykazovanie dochádzky a výdavkov, autorizácia a schvaľovanie a mnoho ďalšieho z akéhokoľvek zariadenia a akéhokoľvek miesta, dokonca aj v režime offline. Aplikácia je dostupná pre iOS a Android a umožňuje vašim zamestnancom pracovať kedykoľvek a kdekoľvek chcú vrátane ich vlastných zariadení (BYOD).

Správa dát

IFS Správa dát  poskytuje integračné funkcie, ktoré potrebujete na pripojenie IFS Applications k vašim ostatným aplikáciám alebo podnikovým servisným zberniciam – či už s webovými službami, softvérom na zasielanie správ alebo starým dobrým prenosom súborov. Migrácia a synchronizácia dát založená na integračných funkciách s cieľom poskytovať podporu počas implementácie alebo priebežnej správy hlavných dát.

Notifikácie

IFS Notifikácie ponúka ľuďom proaktívne upozorňovanie nielen na kľúčové udalosti súvisiace s aplikáciami a úlohami, ktoré im boli pridelené, ale taktiež na zmeny akéhokoľvek predmetu, ku ktorému sa sami rozhodli prihlásiť. Funkciu predplatného je možné využiť na sledovanie, kedy dôjde k zmene stavu transakcie, kedy dôjde k zmene predmetu záujmu, a na mnohé ďalšie činnosti.

Cross-Functional Components

Naše multifunkčné komponenty sú balíkom výkonných nástrojov navrhnutých na usmernenie, zjednodušenie a realizáciu najdôležitejších procesov väčšiny odvetvia a podnikania.

Pravidlá účtovania

IFS Pravidlá účtovania vám ponúkajú bežný balík pravidiel na ručné aj automatické zaúčtovanie v rámci IFS Aplikácií. Získate výborný prehľad, ktorý zaistí účtovací model vašej spoločnosti. Štandardizované rozhrania vám uľahčujú realizáciu transakcií odoslaných a prijatých z IFS Aplikácií a podnikových riešení iných výrobcov.

Riadenie udržateĺného rozvoja

IFS Riadenie udržateĺného rozvoja vám poskytuje komplexnú podporu na všetkých úrovniach životného cyklu výrobku, v rámci celého dodávateľského reťazca, cez fázu používania až po ukončenie životnosti. Zlepšuje využiteľnosť existujúcich dát, umožňuje vytvárať deklarácie o materiáli a deklarácie o vplyve produktu na životné prostredie a slúži aj ako základ na tvorbu ekologických správ, ako je napríklad GRI. Vďaka flexibilnej povahe môžete tento nástroj použiť pre všetky procesy zhody, napr. REACh, RoHS alebo OEEZ, rovnako ako na overovanie ekologickej značky.

Riadenie životného cyklu

S IFS Riadenie životného cyklu puts you firmly in control of whatever lifecycle you handle, be it asset, product, project, customer, service, or any other crucial business or operational flow. From design to disposal and beyond, all information and feedback are documented in the same system and easily available to anyone authorized to access them—today and well into the future. This means you can learn from the past, reduce errors and continuously improve your business processes.

Správa dokumentov

IFS Správa dokumentov vám ponúka úplnú kontrolu nad dokumentáciou spoločnosti. Rieši proces tvorby a vývoja dokumentov a obsahuje jednoducho použiteľné nástroje na vyhľadávanie. Medzi ďalšie funkcie patrí správa priebehu prác, šablón, verzií a vydaní, podpora skenovania faktúr (OCR) a označovania zmien. IFS Správa dokumentov uspokojí nielen všetkých zdatných používateľov – jej webové rozhranie je natoľko používateľsky príjemné, že dokonca aj noví používatelia ju budú schopní dobre ovládať za niekoľko minút.

Reporty & Analýzy

IFS Reporty & Analýzy vám pomôže porozumieť vášmu podnikaniu a analyzovať ho pomocou dopredu pripravených modelov analýzy pre všetko od financií a ľudských zdrojov po predaj a nákup. Modely analýzy sú dostupné z Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ a najobľúbenejších nástrojov na vykazovanie a vytváranie analýz. IFS Business Reporter je obchodný nástroj na vykazovanie a plánovanie založený na aplikácii Excel. Je možné ho použiť ako samostatný nástroj na vykazovanie alebo ako integrovanú súčasť tvorby rozpočtov a obchodného plánovania.

Enterprise Operational Intelligence

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI™) prináša integrované komplexné riadenie výkonnosti. To spoločnostiam umožňuje opravovať a riadiť nefunkčné alebo zložité obchodné procesy rovnako ako riadiť podnik ako celok. Prediktívna a normatívna analýza prispieva k lepším a rýchlejším rozhodnutiam na všetkých úrovniach podniku, od prevádzkových častí po predstaviteľov vrcholového manažmentu. Kľúčovým odlišujúcim faktorom je naša architektúra zameraná na modely skôr než architektúra zameraná na dáta.

Riadenie kvality

IFS Riadenie kvality umožňuje definovať kontrolné plány, preverovať a kontrolovať inštrukcie, normy pre súčiastky, dodávateľov alebo výrobné procesy a všetky ich kombinácie. Vzorky sú spojené s výrobnými objednávkami, nákupnými objednávkami, výrobnými číslami, číslami dávok a procesmi s časovou pečiatkou. To vám poskytuje podporu pre najbežnejšie SPC grafy pre premenné a atribúty, pričom ukazovatele spôsobilosti možno vypočítať pre akýkoľvek proces. Môžete použiť formuláre prehľadu so štandardnými rozhraniami na zadanie produktov tretej strany na pokročilejšie štatistické výpočty.

Procesné modely

IFS Procesné modely umožňuje zaviesť riadenie požiadaviek založené na výrobnom toku s možnosťou kompletného sledovania a okamžitej expedície. Vaši zamestnanci a partneri môžu registrovať výdavky, spájať ich so zodpovedajúcimi podnikovými objektmi a sledovať ich prostredníctvom frontu alebo priamej expedície. IFS Riadenie požiadaviek vám takisto umožňuje vykonávať podrobné analýzy, pretože obsahuje balík pripravených meraní pre všetky úrovne procesu.

IoT Business Connector

IFS IoT Business Connector minimalizuje riziká a urýchľuje vaše IoT projekty tým, že vám pomáha prevádzať surové dáta na informácie, na ktoré treba reagovať a ktoré sú plánované a optimalizované v IFS Applications. IFS IoT Business Connector poskytuje referenčnú architektúru, všetky nástroje nutné na správne fungovanie činností, IoT Discovery Manager na riadenie získavania informácií prostredníctvom Microsoft Azure IoT Suite a IoT Controller používaný na konfiguráciu správneho postupu, ktorý má prebehnúť v reakcii na pozorovanie IoT.