IFS Whitepaper: การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวันนี้ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่พบได้ตลอดและสำคัญยิ่งในแวดวงการค้า เป็นความท้าทายที่ต้องรับมืออย่างฉับไวหากธุรกิจต้อง “ก้าวให้ทัน”และรักษาแนวทางในขณะที่โลกมักเปลี่ยนแปลงในแบบที่คาดไม่ถึง

ใน IFS Whitepaper ฉบับนี้จะช่วยตอบคำถามต่างๆเหล่านี้:

  • อะไรคือความท้าทายทั่วไปทางธุรกิจทุกวันนี้ที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญ
  • ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยคุณระบุความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร
  • อะไรคือปัจจัยสำคัญ 10 ประการที่ต้องพิจารณาขณะเลือกซอฟต์แวร์ ERP และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

File Information: Whitepaper,   pdf   4.7 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Your Details