โซลูชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการภาคสนามและการบำรุงรักษา

การมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์เมื่อถึงเวลาต้องซ่อมและบำรุงรักษา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของช่างเทคนิคได้ ประสิทธิภาพของระบบเคลื่อนที่ (โมบิลิตี้) ทำให้วิศวกรสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการได้แบบเรียลไทม์  พวกเขาสามารถตรวจสอบประวัติสินทรัพย์ที่ต้องการ บันทึกชิ้นส่วนที่ใช้งาน หรือชิ้นส่วนที่ต้องซ่อมแซม บันทึกชั่วโมงทำงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงบันทึกผลการซ่อมแซมทุกประเภท  เมื่อรวมการทำงานเข้ากับเครื่องมือบริหารจัดการแรงงาน คุณก็สามารถใช้บริการ ภาคสนามเคลื่อนที่และซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงของไอเอฟเอสเพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคของคุณสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Benefits for the user

  • Improved customer satisfaction
  • Single point of entry at its origin
  • Increased perceived professionalism of the technician and service provider

Benefits for the business

  • Ability to monitor each job’s progress real-time against customer commitments
  • Reduce administration costs and improve data integrity
  • Reduced time to invoice and cost accrual
  • Improved field productivity
  • Faster access to critical information for  informed  decision making
  • Flexible configuration and customizable fields

Mobile work order on Android

With IFS Mobile Work Order, technicians are able to access vital information on-line or off-line as they need it, and when they need it. Mobile Work Order is built on best practices IFS has acquired; for a range of service and maintenance intensive industries. Built on the native Android operating platform, Mobile WorkOrder takes advantage of native device controls and features like GPS, signature capture and camera. It looks, feels, and behaves like other native Android based applications.

By streamlining the field service and maintenance process, you eliminate paperwork, communication delays and unbilled time, resulting in improved productivity, service profitability and customer satisfaction.

Mobile Work Order on Android

Full Suite on a Laptop

First thing in the morning flip open your laptop and get your routes for the day. Documents, work instructions and progress reports are intuitively visualized for added ease.

With the productive user interface, a large screen and keyboard, the service engineer knows that information is never more than a single click away. It’s the better of two worlds – the main application process to access and report the job is designed to be intuitive and fast, but still, you have access to unlimited information in the business application, if you wish.

Mobile Workforce Enterprise Explorer

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS APPLICATIONS FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Asset management—where it all began. It’s our legacy, and for more than 25 years, we have refined our skills and technology in this area we are proud to call our backyard.

Download your copy now