คำนิยามของคำย่อในแวดวงอุตสาหกรรม

A&D

Aerospace and Defense (อากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ)
อุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยบริษัทที่พัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์การรบ เช่น ยานพาหนะและระบบอาวุธสำหรับตลาดทางการทหาร ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานฝ่ายการป้องกันของรัฐบาลและกองทัพ (ระดับชาติหรืออื่นๆ) และภาคการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงสายการบิน การดำเนินงานสนามบิน และบริการ MRO และการสนับสนุนด้านบริการและตลาดสินทรัพย์กับบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้การทำงานที่มีระบบโลจิสติกส์เป็นฐานการทำงาน การบริหารจัดการฝูงบิน และผู้รับเหมาในด้านโลจิสติกส์

AIM

Asset Information Management (การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์)

แนวทางการจัดการข้อมูลหลักที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ซึ่งลงทะเบียนเป็นสินทรัพย์ส่วนกลาง ข้อมูลส่วนกลางตามที่ออกแบบ ตามที่สร้าง และตามที่เก็บรักษาไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึง ISO 55000

AIMS

Asset Integrity Management Systems (ระบบการจัดการบูรณภาพของสินทรัพย์)
Asset Integrity Management Systems (AIMS) เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสินทรัพย์ ควบคู่ไปกับการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการสร้างความมั่นใจว่าบุคคลากร ระบบ กระบวนการ และทรัพยากรต่างๆ ที่จะทำให้เกิดบูรณภาพอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน และดำเนินการได้ตลอดวงจรชีวิตของทรัพย์สิน

ALM

Application Lifecycle Management
(การจัดการวงจรสินทรัพย์)
การจัดการวงจรผลิตภัณฑ์ (ระบบการจัดการ การพัฒนา และการบำรุงรักษา)ของซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

ALM

Asset Lifecycle Management (การจัดการวงจรสินทรัพย์)
Asset Lifecycle Management (ALM) เป็นกระบวนการของการเพิ่มประสิทธิภาพผลกำไรที่สร้างโดยสินทรัพย์ของคุณตลอดอายุการใช้งาน การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างครอบคลุม การดำเนินโครงการอย่างเข้มงวด และการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

API

Application Programming Interface (ส่วนเชื่อมต่อในการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชัน)
ในการเขียนโปรแกรม API จะระบุว่าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บางอย่างที่ควรมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวแบบง่ายๆ ก็คือแอพพลิเคชันสามารถสื่อสารระหว่างกันโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้หรือไม่ได้แทรกแซง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์และป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ เว็บไซต์ขายตั๋วภาพยนตร์จะใช้ API เพื่อส่งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณอย่างปลอดภัยไปยังแอพพลิเคชันระยะไกลเพื่อยืนยันว่าข้อมูลของคุณถูกต้องหรือไม่ ทันทีที่มีการยืนยันการชำระเงิน แอพพลิเคชันระยะไกลจะส่งข้อความตอบกลับไปยังเว็บไซต์ขายตั๋วภาพยนตร์เพื่อบอกให้ออกตั๋วได้ ในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) อาจต้องพึ่งพา API ที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับระบบการจัดการคลังสินค้าหรือส่วนขยายอื่นๆ

BI

Business Intelligence (ระบบธุริจอัจฉริยะ)
การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่มีความหมายและเป็นประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ BI สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากที่มีโครงสร้างและ/หรือไม่มีโครงสร้างเพื่อช่วยในการระบุ พัฒนา และอีกนัยหนึ่งคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ BI ช่วยให้การแปลความหมายของข้อมูลจำนวนมหาศาลสามารถทำได้โดยง่ายด้วยวิธีที่อาจสร้างความท้าทายให้กับระบบการทำธุรกรรมอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากร (ERP)

BIM

Building Information Modeling (การสร้างรูปแบบข้อมูล)
เกี่ยวข้องกับการสร้างและการบริหารจัดการในด้านการนำเสนอข้อมูลดิจิทัลทางกายภาพและลักษณะการทำงานของสินทรัพย์ ไฟล์ BIM สามารถแลกเปลี่ยนหรือทำเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิต (เช่น การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การสร้าง การดำเนินงาน และการดูแลรักษา)

CAPA

Corrective and Preventive Actions (การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน)
การปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อขจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ CAPA เป็นแนวคิดในการดำเนินการด้านการผลิตที่ดีและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ทางธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสาเหตุหลักของปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (สำหรับการดำเนินการแก้ไข) หรือเพื่อป้องกันการเกิดขึ้น (สำหรับการดำเนินการป้องกัน)

CfA

Contracting for Availability (การทำสัญญาตามความพร้อมของพันธมิตร)
Contracting for Availability (CfA) เป็นกระบวนการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาด้านการป้องกันตามระยะเวลาที่สินทรัพย์มีอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการดำเนินงานที่สามารถตรวจวัดได้ แรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการทำสัญญาในรูปแบบนี้คือความจำเป็นในการปกป้ององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการลดต้นทุนการดำเนินงาน

CLM

Contract Lifecycle Management (การจัดการวงจรสัญญา)
การบริหารจัดการสัญญาในเชิงรุกตั้งแต่แรกผ่านการให้รางวัล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการต่ออายุ การใช้งาน CLM สามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก การทำความเข้าใจและดำเนินการ CLM แบบอัตโนมัติยังสามารถจำกัดความรับผิดขององค์กรและเพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

CMMS

Computerized Maintenance Management System (ระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์)
ชุดซอฟต์แวร์ CMMS จะดูแลรักษาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พนักงานซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีถูกต้อง นอกจากนี้ยังอาจนำข้อมูล CMMS มาใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อีกด้วย

COTS

Commercial Off-The-Shelf (มีจำหน่ายในท้องตลาด)
ในสหรัฐอเมริกา COTS เป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของการควบรวมกิจการรัฐบาลกลางสำหรับสินค้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงบริการที่มีอยู่ในตลาดพาณิชย์ที่สามารถซื้อและใช้งานได้ภายใต้สัญญารัฐบาล

CPM

Corporate Performance Management
(การบริหารจัดการประสิทธิภาพขององค์กร)
หมายรวมถึงระเบียบวิธี การวัด กระบวนการ และระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการผลการดำเนินงานของธุรกิจ

CRM

Customer Relationship Management (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์)   
ระบบสำหรับบริหารจัดการด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดระเบียบ ดำเนินการโดยอัตโนมัติ และประสานการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการสนับสนุนด้านเทคนิคให้สอดคล้องต้องกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCRM

CSR    

Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร)   
ความริเริ่มขององค์กรในการประเมินและรับผิดชอบต่อผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสวัสดิการสังคม โดยทั่วไปแล้ววิธีการนี้มักนำไปใช้กับความพยายามของบริษัทที่อาจไปไกลกว่าข้อบังคับของเจ้าหน้าที่คุมกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 26000 หรือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อาจเรียกว่า "การเป็นพลเมืองขององค์กร" และอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นที่ไม่ได้ให้ผลประโยชน์ทางการเงินแก่บริษัทในทันที แต่เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก

CTO

Configure-To-Order (ปรับแต่งตามสั่ง)
CTO เป็นความสามารถของผู้ใช้ในการกำหนดส่วนประกอบ (การกำหนดค่า) ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในขณะที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขายจะสร้างการกำหนดค่าดังกล่าวในแบบไดนามิกเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ

DOA 

Delegation Of Authority (การมอบหมายอำนาจหน้าที่)
โดยสาระสำคัญจะหมายถึงแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการหรือตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยที่ไม่มีการตรวจสอบหรือก่อนการอนุมัติ สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์องค์กรหลายส่วน ครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถในการจำกัดวงเงินสินเชื่อลูกค้าจนถึงการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ได้

EAM

Enterprise Asset Management (การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร)
การบริหารจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพขององค์กรทั้งหมดเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ การก่อสร้าง การว่าจ้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และการรื้อถอน/แทนที่โรงงาน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ "Enterprise" หมายถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั่วทั้งแผนก สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและในบางกรณีหมายรวมถึงหน่วยงานธุรกิจด้วย การจัดการสินทรัพย์ทั่วทั้งองค์กรสามารถปรับปรุงการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนด้านเงินลงทุน ลดต้นทุนด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้

EDI

Electronic Data Interchange (การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีรูปแบบมาตรฐานผ่านคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร)
ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดมั่นตามมาตรฐานเดียวกันระหว่างสองบริษัทหรือแม้กระทั่งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย) EDI มีมานานกว่า 30 ปีแล้ว และมีมาตรฐาน EDI เกิดขึ้นมากมาย โดยบางมาตรฐานจะใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง EDI มักใช้งานโดยผู้ผลิตชั้นนำขนาดใหญ่หรือรัฐบาล เป็นวิธีการที่ซัพพลายเออร์และผู้จำหน่ายใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งคำสั่งซื้อ การชำระเงิน คำแนะนำในการกำหนดเส้นทาง การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เอกสารแจ้งกำหนดส่งสินค้า/การสำแดงสินค้า หรือแจ้งกำหนดส่งสินค้าล่วงหน้า

EPC

Engineering, Procurement and Construction (วิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง )
รูปแบบที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำข้อตกลงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมจะดำเนินการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการโดยละเอียด จัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นทั้งหมด จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างเพื่อส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสินทรัพย์ให้กับลูกค้า

EPM

Enterprise Project Management (การบริหารจัดการโครงการระดับองค์กร)
วิธีการคิด การสื่อสาร และการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบสารสนเทศสำหรับใช้บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรในทิศทางที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำโดยตรง รวมถึงการดำเนินภารกิจ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่จะทำให้องค์กรมุ่งไปข้างหน้า แค่เพียงป้อนข้อมูล EPM ก็จะนำเสนอมุมมองภาพรวมขององค์กรในแบบ 360 องศา

ERP 

Enterprise Resource Planning (การวางแผนทรัพยากรขององค์กร)
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจมักจะเป็นชุดแอพพลิเคชันแบบรวมที่บริษัทสามารถใช้เก็บรวบรวม จัดเก็บ บริหารจัดการ และแปลความหมายข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก เครื่องมือ ERP จะแบ่งปันการใช้กระบวนการและแบบจำลองข้อมูลร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในวงกว้างและลึกแบบครบวงจรอย่างที่พบได้ในด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดจำหน่าย การผลิต การบริการ และซัพพลายเชน

ETO 

Engineer-To-Order (การออกแบบตามสั่ง)
กระบวนการผลิตตามความต้องการ โดยจะมีการออกแบบ ผลิต และสร้างส่วนประกอบที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว นับว่าเป็นวิวัฒนาการของซัพพลายเชนแบบผลิตตามคำสั่งที่น่าทึ่งอย่างมาก แนวทางนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายการที่เฉพาะเจาะจงหรือหายากเท่านั้น เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

EVM

Earned Value Management (การประมาณการมูลค่าของงานที่ได้ทำ)
เทคนิคบริหารจัดการโครงการสำหรับการวัดผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ ในระบบแบบครบวงจร EVM จะสามารถจัดหาการคาดการณ์ที่เหมาะสมต่อปัญหาการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการบริหารจัดการโครงการ EVM มักจะถูกนำไปใช้ในโครงการของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ

FIAR

Financial Improvement and Audit Readiness (การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและการปรับปรุงทางการเงิน)
DOD ได้ริเริ่มความพยายามหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการทางการเงินและบรรลุเป้าหมายความพร้อมในการตรวจสอบ ในปี 2005 DOD ได้ออกแผนการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบและการปรับปรุงทางการเงิน (FIAR) เพื่อกำหนดกลยุทธ์และวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานและการควบคุมในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของกระทรวง พร้อมการจัดทำรายงานความคืบหน้า

FMEA

Failure Mode Effect Analysis (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
แนวทางอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับจุดที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวในการออกแบบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

FSM

Field Service Management (การบริหารจัดการบริการภาคสนาม)
FSM ประกอบด้วยการตรวจสอบความต้องการบริการภาคสนามผ่านการติดตามระยะไกลหรือวิธีการอื่นๆ การตรวจสอบหรือการตรวจพบความผิดพลาดของลูกค้า การจัดตารางเวลาด้านเทคนิคภาคสนามและการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดส่งข้อมูลการส่งข้อมูลชิ้นส่วนไปยังภาคสนาม และการสนับสนุนกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของช่างเทคนิคในภาคสนาม

IoT

Internet of Things (อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง)
เครือข่ายของวัตถุทางกายภาพที่รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) “สิ่งเหล่านี้” จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งไหลไปมาระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบอัตโนมัติภายใต้ความช่วยเหลือของเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยแต่ละสิ่งจะสามารถระบุตัวตนเฉพาะได้ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกันกับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิมได้ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า IoT (พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1999 โดยผู้ประกอบการชาวอังกฤษ เควิน แอชตัน) น่าจะประกอบไปด้วยวัตถุหรือออบเจ็กต์ต่างๆ เกือบ 50,000 ล้านรายการภายในปี 2020

ISO

International Organization for Standardization (องค์การมาตรฐานสากล)
ISO (International Organization for Standardization) คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์กรภาครัฐใดๆ และเป็นผู้อาสาสมัครพัฒนามาตรฐานสากลรายใหญ่ที่สุดในโลก

ITAR

International Traffic in Arms Regulation (ระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ)
ข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐในการควบคุมการส่งออกและนำเข้า สิ่งของ และบริการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัมภาระทหารของสหรัฐฯ ITAR จะกำหนดว่าข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยุทโธปกรณ์การรบและการทหาร (สำหรับรายการที่ระบุในบัญชีรายชื่อสัมภาระทหารของสหรัฐฯ) อาจมีการแบ่งปันให้กับบุคคลในสหรัฐฯ เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศหรือได้รับการยกเว้นพิเศษ

JIT  

Just In Time (ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี)
กลยุทธ์ด้านสินค้าคงคลังที่บริษัทนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียด้วยการรับสินค้าเฉพาะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้

KPI 

Key Performance Indicators (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก)
KPI (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Key Success Indicators (ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก) หรือ KSI) ช่วยองค์กรกำหนดและวัดความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายขององค์กร เมื่อองค์กรได้วิเคราะห์ภารกิจ ระบุตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอยู่ทั้งหมดและกำหนดเป้าหมายของตัวเองแล้ว ก็จำเป็นต้องมีวิธีวัดความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักคือเกณฑ์การวัดสิ่งดังกล่าว

MMOG/LE 

Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (แนวทางการบริหารจัดการวัสดุ/การประเมินระบบโลจิสติกส์)

มาตรฐานสากลสำหรับกระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนจากข้อผิดพลาด ของเสีย และปริมาณงานสำหรับซัพพลายเออร์และลูกค้า

MRB

Materials Review Board (คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ)
MRB ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกแผนกที่ต้องรับมือกับปัญหาสินค้าคงคลัง เช่น การบัญชี วิศวกรรม โลจิสติกส์ และการผลิต ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมอาจต้องเก็บวัสดุบางอย่างที่พวกเขากำลังวางแผนที่จะรวมเข้ากับการออกแบบใหม่ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านโลจิสติกส์อาจรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับชิ้นส่วนที่หายาก ดังนั้นจึงต้องการเก็บวัสดุที่เหลืออยู่ในสต็อกเอาไว้สำหรับใช้ในการให้การบริการชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง

MRO 

Maintenance Repair and Overhaul (การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง)
MRO เกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุปกรณ์กลไก ระบบท่อ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่อาจใช้งานไม่ได้หรือชำรุด (เรียกว่าการซ่อมแซม การบำรุงรักษานอกตาราง หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำเนินการตามกิจวัตรเพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างปกติ (เรียกว่าการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา) หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

MRP II

Manufacturing Resource Planning (การวางแผนทรัพยากรการผลิต)
ตัวตายตัวแทนของการวางแผนข้อกำหนดด้านวัสดุ ( Material Requirements Planning: MRP) ซึ่งการวางแผนทรัพยากรการผลิต  (MRP II) จะผสานรวมการวางแผนกิจกรรมการผลิตของบริษัทในทุกด้าน ไม่ใช่แค่การผลิตเท่านั้น MRP II รวมถึงระบบต่างๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิต ต้นทุนแรงงาน การบริหารจัดการและการคาดการณ์ทางการเงิน และอื่นๆ ทั้งสองระบบนี้เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ของ ERP โดยทั้งสองระบบยังมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เป็นอิสระ และเป็นโมดูลของระบบ ERP ที่มีความครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม

MTS

Make To Stock (การผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง)
เป็นรูปแบบการผลิตที่จะมีการผลิตสินค้าก่อนที่จะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือช่องทางจัดจำหน่าย จากนั้นจะนำไปจัดเก็บไว้ในสต็อกเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา

NCR

Non-Conformance Report (รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)
NCR จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกำหนดในการตรวจสอบคุณภาพหรือการตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ วัตถุประสงค์ของรายงานคือการกำหนดนิยามของปัญหาอย่างชัดเจน โปร่งใส และกระชับ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร

OEE

Overall Equipment Effectiveness (ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องมือ)
ลำดับชั้นของการวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการผลิตที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกระบุในรูปแบบทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบหน่วยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้ การวัดแบบ OEE มักใช้เป็นตัวบ่งชี้ผลการทำงานหลัก (KPI) ร่วมกับความพยายามในการผลิตแบบลีนเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

OEM  

Original Equipment Manufacturer (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม)
ผู้ผลิตสินค้า (เช่น เครื่องยนต์รถ ชุดทำความเย็น หรือแผงวงจร) หรือผู้ประกอบรายย่อย (เช่น คาร์บูเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ หรือชิพ) ที่ได้รับการนำใช้ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

PBL

Performance-Based Logistics (ระบบโลจิสติกส์ตามประสิทธิภาพ)
กลยุทธ์สำหรับการสนับสนุนระบบยุทโธปกรณ์ต้นทุนต่ำในอุตสาหกรรมทางการทหาร แทนที่จะจำกัดอยู่เฉพาะการเป็นผู้จัดซื้อสินค้าและบริการ ผู้จัดการด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จะระบุกลุ่มผู้จัดหาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยมาตรวัดผลการดำเนินงานสำหรับระบบหรือผลิตภัณฑ์

PBS

Project-Based Solution (โซลูชันตามโครงการ)
โซลูชันทางธุรกิจสำหรับทั้งองค์กรเพื่อการจัดการและประสานทรัพยากร ข้อมูล และการทำงานต่างๆ ขององค์กรทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายใต้การสนับสนุนของข้อมูลและการบริหารจัดการผ่านแต่ละโครงการ ระบบ PBS มีสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ (SOA) รวมถึงชุดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบโมดูลหรือ “บริการต่างๆ” ที่สื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่าย LAN การออกแบบในลักษณะโมดูลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มหรือกำหนดค่าโมดูล (อาจจะมาจากผู้ขายรายอื่น) ได้ใหม่ ทั้งยังช่วยรักษาบูรณภาพของข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย

PEM

Project-Enabled Manufacturing (การผลิตแบบโครงการ)
กระบวนการผลิตที่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการบริหารจัดการโครงการตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีการพึ่งพากันในหลายๆ ด้าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (WBS) สิ่งนี้จะช่วยให้กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งโครงการใด รวมถึงการซื้อ ต้นทุน การผลิต การจัดทำเอกสาร และการจัดส่ง สามารถเชื่อมโยงเข้ากับโครงการที่เหมาะสมได้ การผสานรวมเข้ากับข้อมูลทางการเงินช่วยให้คุณสามารถระบุประเด็นต่างๆ ในขณะที่โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานได้ คุณจึงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

PM 

Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)
การดูแลรักษาและการให้บริการโดยบุคลากรเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่น่าพอใจสำหรับการดำเนินงาน ด้วยการจัดหาระบบการตรวจสอบ ตรวจหา และแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น การบำรุงรักษา (รวมถึงการทดสอบ การวัด การปรับปรุง และการเปลี่ยนชิ้นส่วน) เป็นการดำเนินงานเฉพาะทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

PPM

Project Portfolio Management (การบริหารจัดการกลุ่มโครงการ)
การบริหารจัดการกระบวนการ วิธีการ และเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ของผู้จัดการโครงการและสำนักงานจัดการโครงการ เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการร่วมกันในโครงการปัจจุบันหรือโครงการที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยยึดตามลักษณะสำคัญหลายอย่าง เป้าหมายของ PPM คือการกำหนดแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอและกำหนดตารางทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและการเงินขององค์กรได้ดีที่สุด  ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดที่กำหนดโดยลูกค้า เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หรือปัจจัยจากโลกภายนอก

RCM

Reliability-Centered Maintenance (การบำรุงรักษาแบบเน้นความน่าเชื่อถือ)
เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบตารางเวลาการบำรุงรักษาที่แข็งแกร่งและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุเป้าหมายและลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

RFID

Radio Frequency Identification (การระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ)
เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านกับแท็กเพื่อระบุ ติดตาม และค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุที่ติดแท็กไว้ แท็ก RFID ได้รับการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม แท็ก RFID ที่ติดไว้กับรถยนต์ระหว่างการผลิต จะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของสายการผลิตได้ทั้งกระบวนการ อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อติดตามคลังสินค้าได้ทั้งหมด นอกจากนี้อาจมีการนำแท็กไปใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเพื่อให้สามารถระบุตัวสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

RMA

Return Material Authorizations (การอนุมัติคืนวัสดุ)
คำศัพท์ด้านอีคอมเมิร์ซที่อธิบายถึงข้อตกลงที่ซัพพลายเออร์ของสินค้าหรือบริการตกลงที่ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนให้กับพวกเขาเพื่อแลกกับการคืนเงินหรือเครดิตได้ ข้อตกลงในรูปแบบนี้ ซึ่งเรียกว่าการอนุมัติการคืนผลิตภัณฑ์ หรือการอนุมัติคืนสินค้า จะช่วยยกระดับการรับประกันคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมไอที การทำธุรกรรมประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตซอฟต์แวร์มากกว่าผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ สำหรับในกรณีดังกล่าว ซัพพลายเออร์และลูกค้าสามารถเจรจาเกี่ยวกับการอนุญาตให้สิทธิ์ใช้งานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมสำหรับระบบปฏิบัติการ หรือในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที หรือการนำเครดิตใบอนุญาตไปใช้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือชุดซอฟต์แวร์ในเวอร์ชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม

ROHS 

Restriction of Hazardous Substances (ข้อจำกัดของสารอันตราย)
คำสั่งเรื่องข้อจำกัดของสารอันตราย 2002/95/EC หรือ RoHS เป็นคำย่อของคำสั่งเรื่องการจำกัดการใช้สารอันตรายบางอย่างในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสหภาพยุโรปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2003 คำสั่ง RoHS มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2006 โดยกำหนดให้ต้องมีการบังคับใช้และกลายเป็นกฎหมายของแต่ละรัฐที่เป็นสมาชิก คำสั่งนี้ (มีข้อยกเว้น) จำกัดการใช้วัสดุอันตราย 6 ชนิดในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ROI 

Return on Investment (ผลตอบแทนจากการลงทุน)
การวัดผลการดำเนินงานที่เคยใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุน หรือเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง ในการคำนวณ ROI ผลประโยชน์ (ผลตอบแทน) จากการลงทุนจะถูกหารด้วยต้นทุนของการลงทุน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออัตราส่วน

SaaS 

Software as a Service (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ)
ซอฟต์แวร์ที่มีเจ้าของ ได้รับการส่งมอบ และบริหารจัดการจากระยะไกลโดยผู้ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะนำเสนอซอฟต์แวร์โดยยึดตามชุดรหัสทั่วไปหนึ่งชุดพร้อมข้อกำหนดข้อมูลสำหรับให้ลูกค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาสามารถนำไปใช้ในโมเดลแบบหนึ่งต่อกลุ่มเมื่อใดก็ได้ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานหรือในรูปแบบการสมัครใช้บริการที่มีมาตรวัดการใช้งานอยู่

SCM 

Supply Chain Management (การบริหารจัดการซัพพลายเชน)
การบริหารจัดการกระแสสินค้าซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบ กระบวนการทำงานในคลังสินค้า และเส้นทางของสินค้าสำเร็จรูปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงมือผู้บริโภค

SCRM

Strategic CRM (ระบบ CRM เชิงกลยุทธ์)
ระบบ CRM เชิงกลยุทธ์ คือกลยุทธ์หลักทางธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะและรักษาฐานลูกค้าที่สามารถทำกำไรได้

SLA

Service Level Agreement (ข้อตกลงระดับบริการ)
ข้อตกลงที่กำหนดความคาดหวังระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า รวมถึงการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะส่งมอบ จุดติดต่อเดียวเมื่อผู้ใช้มีปัญหา และมาตรวัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการอนุมัติ

SOA

Service-Oriented Architecture (สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ)
การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ยึดตามชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างฟังก์ชันการทำงานของแอพพลิเคชันในรูปแบบบริการร่วมกับแอพพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งรู้จักกันในรูปแบบของการมุ่งเน้นบริการเป็นหลัก ไม่ยึดติดผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี

SPC 

Statistics Process Control (การควบคุมกระบวนการทางสถิติ)
วิธีการของการควบคุมคุณภาพโดยใช้วิธีการทางสถิติ ซึ่งจะมีการนำ SPC ไปใช้เพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากนั้นจึงดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มากที่สุดโดยที่เกิดของเสียน้อยที่สุด (ไม่มีการกำจัดทิ้ง) SPC สามารถนำไปใช้กับกระบวนการต่างๆ โดยที่สามารถตรวจวัด "ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด" (ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะ) ที่ผลิตออกมาได้

SPM

Spare Parts Management (การบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่)
ส่วนประกอบหลักของกระบวนการบริหารจัดการบริการเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรที่บริษัทใช้เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่และแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสมจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

TCO

Total Cost of Ownership (ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ)
การวัดสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน การดูแลรักษา และการจัดซื้อ

WBS

Work Breakdown Structure (โครงสร้างการจัดแบ่งงาน)
ในการบริหารจัดการโครงการและวิศวกรรมด้านระบบ WBS คือการแยกย่อยโครงการให้เป็นส่วนประกอบที่เล็กลงโดยมุ่งเน้นด้านความสามารถในการส่งมอบงานเป็นหลัก องค์ประกอบของโครงสร้างการจัดแบ่งงานอาจเป็นผลิตภัณฑ์ ข้อมูล บริการ หรือผสมรวมกันก็ได้ นอกจากนี้ WBS ยังให้กรอบการทำงานที่จำเป็นสำหรับการประมาณการต้นทุนโดยละเอียดและการควบคุมต่างๆ พร้อมทั้งให้แนวทางสำหรับการพัฒนาและการควบคุมตามกำหนดการที่วางไว้

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (ของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
ระเบียบของรัฐสภายุโรปว่าด้วยการจัดการของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ร่วมกับRoHSระเบียบ Directive 2002/95/EC ได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายของยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ 2003 WEEE Directive 2002/96/EC สร้างข้อกำหนดในการเก็บรวบรม การรีไซเคิล และการฟื้นคืนสภาพสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยมีอัตราขั้นต่ำ 4 กิโลกรัมต่อประชากรต่อปีที่ฟื้นคืนสภาพได้จากการรีไซเคิลในปี 2009 ดูข้อมูลเพิ่มเติมRoHS
 

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

How ERP Helps You Be Compliant With Quality Standards and Legislation

Manufacturing Software blog post image

Manufacturers are under constant pressure from authorities and customers to certify for a particular standard or legislation...

See all latest blog posts