การวางแผนขั้นสูงสำหรับการบริหารจัดการบริการภาคสนาม

IFS Advanced Resource Planner (IFS ARP) ขยายความสามารถของ IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) เพื่อปรับประสิทธิภาพของงานในระยะใกล้ด้วยการมอบฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อสร้างโมเดลงานในระยะยาวและวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อส่งมอบ งานที่วางแผนไว้แล้วอาจเป็นรายโครงการ หรือแค่เป็นข้อกำหนดที่มีอยู่สำหรับขีดความสามารถของทรัพยากรบางประเภท งานที่วางแผนไว้จะผสานรวมเข้ากับงานเชิงรับอย่างราบรื่นใน IFS DSE เพื่อสร้างตารางเวลาที่ปรับอย่างเหมาะสมสำหรับรวมงานต่างประเภทกันในแผนเดียว

วิธีวางแผนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้จะให้การจัดตารางพนักงาน (การหมุนเวียน) และตารางโครงการได้ในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งเป็นการกำจัดการพึ่งพาโปรแกรมอเนกประสงค์อย่าง Excel หรือซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ไม่สามารถผสานนโยบายการบริหารกำลังคนกับแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นแผนการผลิต

  • Simple to use, graphical user interface
  • Powerful shift templates make it easy to create complex working patterns
  • Generate individual rotas that are comprised of all the requirements for work to be done during a defined period of time
  • Check and validate rosters against working time rules
  • Plan staff to work on complex projects to meet deadlines

  • Advanced planning with real-time constraint matching and capacity monitoring
  • Fully integrated planning that works directly with your workforce management policies and working practices
  • Fast, efficient way to produce rotas and project schedules
  • Better visibility into future resource needs and gaps

Executive Summary: IFS ADVANCED RESOURCE PLANNER

The IFS ARP integrates with the IFS Dynamic Scheduling Engine to optimize activities by providing functionality to model longer term work.

Need field service software that adjusts to changes in your business?

Read More in this Executive Summary