Definitions of Common Business Acronyms

A&D (Aerospace & Defense)

Havacılık ve Savunma
Bu endüstri, temel olarak savunma bakanlığından ve silahlı kuvvetlerden oluşan askeri pazar için taşıtlar ve silah sistemleri gibi savunma ekipmanları geliştiren ve imal eden şirketlerden; havayollarını, havaalanı operasyonlarını ve bakım-onarım-tamir hizmetlerini kapsayan sivil havacılık sektöründen; Performans Bazlı Lojistik, Filo Yönetimi ve Tedarikçi Lojistik Destek sözleşmeleri kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu servis destek ve varlık pazarından oluştur.

 

AIM (Asset InformatIon Management)

Varlık Bilgisi Yönetimi

Merkezi bir varlık kaydında tasarım, yapım ve bakım başlıkları altında varlıklara ilişkin tüm verileri tutan bir ana veri yönetim uygulamasıdır. Bu, doğru bir varlık yaşam döngüsü yönetimine, kurumsal varlık yönetimine, önleyici bakıma ve ISO 55000'in de aralarında bulunduğu standartlara uyulmasına olanak tanır.

AIMS (Asset IntegrIty Management Systems)

Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemleri
Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemleri (AIMS); bir varlığın sağlığı, güvenliği ve çevreyi korurken gerekli işlevini de etkili ve verimli bir şekilde yerine getirme becerisini ve de bütünlüğü sağlayan kişilerin, sistemlerin, süreçlerin ve kaynakların bu varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca yerinde, kullanımda ve gerektiğinde harekete hazır olmasını sağlama yollarını özetler.

ALM (ApplIcatIon LIfecycle Management)

Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi
Bir uygulama yazılımının, ürün yaşam döngüsü (yönetim, gelişim ve bakım) yönetimidir.

ALM (Asset LIfecycle Management)

Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi
Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM), yaşam döngüleri boyunca varlıklarınızın ürettiği kârın optimizasyon sürecidir. Kapsamlı varlık portföyü yönetimi, titiz proje uygulaması ve de etkili ve verimli varlık yönetimi uygulamaları, istenen sonuçları sunmaya yardımcı olur.

API (ApplIcatIon ProgrammIng Interface)

Uygulama Programlama Arayüzü
Bilgisayar programcılığında API, bazı yazılım bileşenlerinin birbiri ile nasıl bir etkileşim içinde olacağını tanımlar. Daha basit bir ifadeyle uygulamalar, herhangi bir kullanıcı bilgisi veya müdahalesi olmadan birbiriyle konuşur. Örneğin İnternetten sinema bileti almak için kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde, sinema bileti web sitesi, bilgilerinizin doğruluğunu onaylatmak üzere kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde uzaktaki bir uygulamaya göndermek için bir API kullanır. Bilgiler onaylandıktan sonra uzaktaki bu uygulama da sinema bileti web sitesine biletleri düzenleyebileceğini söyleyen bir yanıt ile döner. Benzer bir şekilde, bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım ürünü, depo yönetim sistemi veya başka bir uzantı ile bilgi paylaşmak için önceden tanımlanmış bir API kullanabilir.

BI (BusIness IntellIgence)

İş Zekası
Ham verilerin, kurumsal analizler için anlamlı ve faydalı bilgilere dönüştürülmesidir. BI; yeni stratejik iş fırsatlarını tanımlamaya, geliştirmeye ve mevcut değilse yaratmaya yardımcı olmak üzere çok miktarda yapılandırılmış ve/veya yapılandırılmamış veriyi ele alabilir. BI, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları gibi daha işlemsel sistemler için zor olacak yollarla veri hacimlerinin kolay bir şekilde yorumlanmasına olanak tanır.

CAPA (CorrectIve ActIons & PreventIve ActIons)

Düzeltici ve Önleyici Eylemler
Uygunsuzlukların veya diğer istenmeyen durumların nedenlerini ortadan kaldırmak için bir kurumun süreçlerinde yapılan iyileştirmelerdir. CAPA, iyi imalat uygulamasında ve sayısız ISO iş standardında kullanılan bir kavramdır. Tekrar etmelerini engelleme (düzeltici eylem) veya meydana gelmelerini engelleme (önleyici eylem) çabasıyla, tanımlanmış sorunların veya tanımlanmış risklerin temel nedenlerinin sistematik biçimde soruşturulmasına odaklanır.

CFA (ContractIng for AvaIlabIlIty)

Bulunabilirlik Sözleşmesi
Bulunabilirlik Sözleşmesi (CfA), savunma işleri üstlenicilerinin ölçülebilir performans hedeflerine dayalı olarak varlığın bulunabilir olduğu süreye göre para aldığı bir süreçtir. Bu tür bir sözleşmenin arkasındaki temel neden, savunma kurumlarının stratejik işletme maliyetlerini düşürme hedefini gerçekleştirme isteğidir.

CLM (Contract LIfecycle Management)

Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi
Bir sözleşmenin başlangıç aşamasından, verilmesine, uyulmasına ve yenilenmesine kadar proaktif ve metodik şekilde yönetilmesidir. CLM'yi uygulamak, maliyet tasarrufları ve verimlilik açısından önemli iyileştirmeler getirebilir. CLM'yi anlamak ve otomatikleştirmek de kurumsal yükümlülüğü sınırlandırabilir ve yasal gerekliliklere uyumu artırabilir.

CMMS (ComputerIzed MaIntenance Management System)

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi
CMMS yazılım paketi, bakım işçilerinin işlerini daha verimli yapmasına ve yönetimin bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak amacıyla, bir kurumun bakım faaliyetleri hakkında bilgisayarda bir veritabanı tutar. CMMS verileri, düzenlemelere uyumu doğrulamak için de kullanılabilir.

COTS (CommercIal Off-The-Shelf)

Ticari Kullanıma Hazır Malzeme
Birleşik Devletler'de COTS, ticari pazarda hükümet sözleşmesi kapsamında satın alınabilecek ve kullanılabilecek hizmetleri içeren ticari kalemler için kullanılan bir Federal Tedarik Yönergesi terimidir.

CPM (Corporate Performance Management)

Kurumsal Performans Yönetimi
Bir kurumun iş performansını izlemek ve yönetmek için kullanılan metodolojileri, ölçümleri, süreçleri ve sistemleri tanımlayan bir şemsiye terimdir.

CRM (Customer RelatIonshIp Management)

Müşteri İlişkileri Yönetimi    
Satış, pazarlama, müşteri hizmeti ve teknik desteği düzenlemek, otomatikleştirmek ve senkronize etmek için bir şirketin şimdiki ve gelecekteki müşteriler ile etkileşimlerini, teknolojiyi kullanarak yönetme sistemidir. Ayrıca bkz. SCRM.

CSR (Corporate SocIal ResponsIbIlIty)    

Kurumsal Sosyal Sorumluluk    
Bir şirketin çevre üzerindeki etkilerini ve toplumsal refah üzerindeki tesirini değerlendirmesi ve bunların sorumluluğunu alması için kurumsal bir girişimdir. Terim genelde, düzenlemelerin, ISO 26000 gibi standartların veya çevre koruma gruplarının gerektirdiklerinin ötesine geçen şirket girişimleri için kullanılır. Kurumsal sosyal sorumluluk, aynı zamanda "kurumsal vatandaşlık" olarak adlandırılabilir ve de şirkete anında finansal fayda sağlamayan, ancak bunun yerine pozitif sosyal ve çevresel değişimi teşvik eden kısa vadeli maliyetler getirebilir.

CTO (ConfIgure-To-Order)

Siparişe Göre Yapılandırma
CTO, bir kullanıcının sipariş verildiği anda bir ürünün bileşen yapısını (yapılandırmasını) tanımlama ve bunu takiben siparişi alan satıcının bu yapılandırmayı dinamik bir şekilde  geliştirme becerisini temsil eder.

DOA (DelegatIon Of AuthorIty) 

Yetki Devri
Temel olarak astlara gözetim veya ön onaydan bağımsız hareket etme ve kararlar alma olanağının verilmesidir. Bu, müşterilerine kredi limitleri verme olanağından, bir mühendislik belgesinde yer alan teknik özelliklerdeki değişikliklerin onaylanmasına ve yazılımın kendisinde kullanıcı erişim izinlerine kadar kurumsal yazılımlara ilişkin sayısız alanı etkileyebilir.

EAM (EnterprIse Asset Management)

Kurumsal Varlık Yönetimi
Bir işletmenin değeri maksimuma çıkarmak için fiziksel varlıklarının tüm yaşam döngüsü boyunca ideal bir şekilde yönetilmesi; fabrikanın, ekipmanın ve tesisin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletmeden alınması/değiştirilmesi gibi konuları kapsar. "Kurumsal"; departmanlar, konumlar, tesisler ve bazen iş birimleri boyunca varlıkların yönetimi anlamında kullanılmaktadır. Kurumlar tesis genelinde varlıkları yöneterek fayda ve performansı artırabilir, sermaye maliyetlerini düşürebilir, varlıkla ilgili işletme masraflarını azaltabilir, varlık ömrünü uzatabilir ve böylece varlık geri dönüşünü artırabilir.

EDI (ElectronIc Data Interchange)

Elektronik Veri Alışverişi
Elektronik yollarla veri değiş tokuşu yapmak için standartlar sağlayan elektronik bir iletişim sistemidir. Aynı standarda bağlı kalarak iki farklı şirket iki farklı ülkede dahi olsa elektronik yollarla (sipariş formları, faturalar, yükleme ihbarnameleri vb.) belgelerin değiş tokuşunu yapabilir. EDI, 30 yılı aşkın bir süredir mevcuttur ve var olan sayısız EDI standardının bazıları özel olarak belli endüstrilerin veya bölgelerin ihtiyaçlarına hitap eder. EDI, genel olarak büyük Kademe-1 imalatçılar veya devletler tarafından tedarikçilerinin ve satıcılarının siparişler, ödemeler, yönlendirme talimatları, ürün kayıtları, yükleme beyanları veya gelişmiş yükleme ihbarnameleri dahil önceden tanımlanmış ticari işlem verilerini ilettiği ve paylaştığı bir yöntem olarak şart koşulur.

EPC (EngIneerIng, Procurement & ConstructIon)

Mühendislik, Tedarik ve İnşaat
İnşaat sektöründe öne çıkan bir yüklenici anlaşması türüdür. Mühendislik ve inşaat işleri yüklenicisi, projenin detaylı mühendislik tasarımını yürütecek, tüm gerekli ekipmanları ve materyalleri tedarik edecek ve daha sonra müşterisine işler bir tesis veya varlık sunmak için bunu inşa edecektir.

EPM (EnterprIse Project Management)

Kurumsal Proje Yönetimi
Kurumu ileriye taşıyan liderlik vizyonu ve misyonu, stratejisi, hedefleri ve amaçlarıyla doğrudan ilişki içerisinde olan bir kurumun kaynaklarını düzenleyen bir bilgi sistemi tarafından desteklenen düşünme, iletişim kurma ve çalışma şeklidir. Basit bir dille EPM, kurumun topluca tüm çabalarının 360 derecelik görünümünü sunar.

ERP (EnterprIse Resource PlannIng) 

Kurumsal Kaynak Planlama
Bir şirketin, birçok iş faaliyetinden veriler toplamak, saklamak, yönetmek ve yorumlamak için kullanabileceği, genelde bir dizi entegre uygulamadan oluşan iş yönetimi yazılımıdır. ERP araçları; finans, İK, dağıtım, imalat, servis ve tedarik zincirinde bulunanlar gibi geniş ve derin operasyonel ve uçtan uca süreçleri kapsayan ortak bir süreci ve veri modelini paylaşır.

ETO (EngIneer-To-Order) 

Siparişe Göre Mühendislik
Bileşenin sadece sipariş alındıktan sonra gerekli özelliklere göre tasarlandığı, mühendisliğinin yapıldığı ve inşa edildiği talep odaklı uygulamalarca tanımlanan bir imalat sürecidir. Siparişe Göre Yapım tedarik zincirinin daha ani bir şekilde gelişmesidir. Bu yaklaşım, sadece büyük inşaat projeleri gibi belirli veya nadir kalemler için uygundur.

EVM (Earned Value Management)

Kazanılan Değer Yönetimi
Proje performansını ve ilerleyişini ölçmek için bir proje yönetim tekniğidir. Tek bir entegre sistem içinde EVM, proje yönetimine önemli bir katkı sağlayacak şekilde proje performans sorunları için doğru öngörüler sağlayabilmektedir. EVM, başta havacılık ve savunma olmak üzere hükümet projelerinde çoğunlukla şart koşulur.

FIAR (FInancIal Improvement & AudIt ReadIness)

Finansal İyileşme ve Denetime Hazır Olma
Savunma Bakanlığı, finansal yönetim konusundaki zayıflıklarını ele almak ve denetime hazır olmak için yıllar içinde sayısız girişimde bulunmuştur. 2005 yılında Savunma Bakanlığı, mali yönetim faaliyetlerini ve kontrollerini iyileştirmek ve ilerleyişi rapor etmek için bakanlığın stratejisini ve metodolojisini tanımlamak amacıyla Finansal İyileşme ve Denetime Hazır Olma (FIAR) planını yayınlamıştır.

FMEA (FaIlure Mode Effect AnalysIs)

Başarısızlık Modu Etki Analizi
Tasarım, imalat süreci, ürün veya hizmetteki olası sorunlar hakkında bilgi toplamak için adım adım bir yaklaşımdır.

FSM (FIeld ServIce Management)

Saha Hizmeti Yönetimi
FSM, uzaktan izleme veya başka yollarla bir saha hizmeti ihtiyacını tespit etmeyi, denetimi veya müşterinin bir başarısızlığı tespit etmesini, saha teknisyeni programlama ve optimizasyonunu, sevkiyatı, sahaya parça bilgisi iletmeyi ve saha teknisyeni etkileşimlerinin süreç desteğini içerir.

ISO (InternatIonal OrganIzatIon for StandardIzatIon)

Uluslararası Standartlar Örgütü
ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), bağımsız ve sivil bir üyelik kurumudur ve dünyanın en büyük isteğe tabi Uluslararası Standartlar geliştiricisidir.

ITAR (InternatIonal TraffIc In Arms RegulatIon)

Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği
Birleşik Devletler Mühimmat Listesinde yer alan savunmayla ilgili malların ve hizmetlerin ithalatını ve ihracatını kontrol eden bir dizi ABD hükümet düzenlemesidir. ITAR düzenlemeleri, (ABD Mühimmat Listesinde yer alan kalemler için) savunma ve askeri teknolojilerle ilgili bilgilerin ve materyallerin Devlet Bakanlığı'ndan yetki alınmadıkça veya özel bir istisna kullanılmadıkça sadece ABD Vatandaşları ile paylaşılabileceğini dikte eder.

JIT (Just In TIme)  

Tam Zamanında
Şirketlerin malları sadece üretim sürecinde gerekli oldukça alıp envanter maliyetlerini düşürerek verimliliği artırmak ve ziyanı azaltmak için uyguladığı bir envanter stratejisidir.

KPI (Key Performance IndIcator) 

Kilit Performans Göstergeleri
KPI (KSI ya da Kilit Başarı Göstergeleri olarak da bilinir), bir kurumun kurumsal hedefleri tanımlamasına ve bunlara doğru ilerleyişini ölçmesine yardımcı olur. Kurum, misyonunu analiz ettikten, tüm paydaşlarını tanımladıktan ve hedeflerini belirledikten sonra bu hedeflere doğru ilerleyişini ölçmeye ihtiyaç duyar. İşte Kilit Performans Göstergeleri de bu ölçümlerdir.

MMOG/LE (MaterIals Management OperatIons GuIdelIne / LogIstIcs EvaluatIon) 

Malzeme Yönetim Operasyonları Kılavuzu / Lojistik Değerlendirmesi

Tedarikçiler ve müşteriler için hatalardan, israftan ve iş yükünden kaynaklanan maliyetleri düşüren küresel bir tedarik zinciri yönetim süreçleri standardıdır.

MRB (MaterIals RevIew Board)

Malzeme Değerlendirme Kurulu
MRB; muhasebe, mühendislik, lojistik ve üretim gibi envanter konuları ile herhangi bir etkileşimi olan her departmandan gelen temsilcilerden oluşur.  Örneğin mühendislik personelinin yeni bir tasarıma dahil etmeyi planladığı bazı kalemleri elinde tutması gerekirken, lojistik personeli nadir bir parçayı elde etmenin imkansız olduğunu bildiğinden servis parçaları kullanımı için stokta kalan birkaç kalemi elde tutmayı tercih edebilir.

MRO (MaIntenance, RepaIr and Overhaul) 

Bakım, Onarım ve Tamir
MRO, (onarım, programlanmamış bakım veya kaza bakımı olarak bilinir) çalışmayan veya bozulan her tür tesisatçılık cihazının, mekanik veya elektrikli cihazın onarılmasını kapsar. Aynı zamanda cihazları çalışır halde tutan (programlanmış bakım olarak bilinir) veya sorunların ortaya çıkmasını engelleyen (önleyici bakım olarak bilinir) rutin eylemleri gerçekleştirmeyi de içerir.

MRP II (ManufacturIng Resource PlannIng II)

İmalat Kaynak Planlama II
Malzeme Gereksinimleri Planlamadan (MRP) sonra gelen İmalat Kaynak Planlama (MRP II), bir imalatçı firmanın sadece üretim değil, faaliyetlerinin tüm yönlerinin planlanmasını kapsar. MRP II; iş planlama, üretim planlama ve programlama, kapasite ihtiyacı planlama, iş maliyeti, finansal yönetim, öngörü ve dahası gibi işlevleri içerir. Her ikisi de ERP'ye dayanır, her ikisi de halen bağımsız olarak veya daha kapsamlı ERP sistemlerinin modülleri olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

MTS (Make To Stock)

Stok İçin Üretim
Stok İçin Üretim, ürünlerin bir müşteriden veya dağıtım kanalından gelen bir sipariş öncesinde imal edildiği ve ileride gelecek siparişlerin karşılanması için stokta tutulduğu bir imalat modudur.

NCR (Non-Conformance Report)

Uygunsuzluk Raporu
NCR, kalite denetiminde veya başka süreç değerlendirmelerinde tespit edilen bir uygunsuzluğun detaylarını belgeler. Raporun amacı; problemi belirsizliğe yer vermeyen, savunulabilir, net ve açık bir şekilde tanımlayarak yönetim tarafından düzeltici adımın atılabilmesini ve atılmasını sağlamaktır.

OEE (Overall EquIpment EffectIveness)

Toplam Ekipman Etkinliği
Bir imalat faaliyetinden ne kadar etkili bir şekilde faydalanıldığını değerlendirmek için kullanılan bir ölçütler hiyerarşisidir. Sonuçlar, farklı endüstrilerdeki imalat birimleri arasında karşılaştırmaya olanak tanıyacak şekilde genel bir formda verilir. OEE ölçümü, çoğunlukla bir başarı göstergesi sağlamak üzere yalın imalat girişimleri ile bağlantılı olarak bir kilit performans göstergesi (KPI) olarak da kullanılır.

OEM (OrIgInal EquIpment Manufacturer)  

Orijinal Parça İmalatçısı
Tam bir nihai ürünün (araba motoru, soğutma ünitesi veya devre kartı gibi) veya nihai bir üründe kullanılan bir alt grubun (karbüratör, kompresör veya çip gibi) üreticisi veya imalatçısıdır.

PBL (Performance-Based LogIstIcs)

Performans Temelli Lojistik
Savunma endüstrisinde kullanılan uygun maliyetli bir silah sistemi desteğine yönelik bir stratejidir. Ürün destek yöneticisi, malların ve hizmetlerin edinimi için sözleşme yapmaktansa, bir sistem veya ürün için performans ölçütlerince tanımlanmış performans sonuçlarını verecek ürün destek entegratörleri belirler.

PBS (Project-Based SolutIon)

Proje Temelli Çözüm
Verilerin bağımsız projelere atfedilebildiği ve bağımsız projeler yoluyla yönetilebildiği ortak bir veri kaynağından kurumun tüm kaynaklarını, bilgilerini ve işlevlerini yönetmek ve koordine etmek için kurum genelinde bir iş çözümüdür. PBS sisteminin, modüler donanım ve yazılım birimleri veya yerel alan ağında iletişim kuran "servisleri" bulunan servis odaklı bir mimarisi (SOA) vardır. Bu modüler tasarım, işletmenin merkezileştirilebilecek veya dağıtılabilecek tek bir ortak veritabanında veri bütünlüğünü korurken, (belki de farklı satıcılardan gelen) modüller ekleyebilmesine veya bunları yeniden yapılandırabilmesine olanak tanır.

PEM (Project-Enabled ManufacturIng)

Proje Destekli İmalat
Birden çok bağımlılığı olan projelerin gerçek zamanlı detaylı yönetimine bağlı imalat sürecidir. Bu, iş dökümü yapısı (WBS) üzerine kurulmuş kurumsal yazılımlar gerektirir. Bu da; alımlar, maliyetler, üretimler, belgeler ve sevkiyatlar dahil belli bir projeye ilişkin tüm faaliyetlerin ilgili projeye geri ilişkilendirilebilmesine olanak tanır. Mali bilgiler ile entegrasyon da, koşullar değiştikçe yenilerine adapte olabilmeniz için sorunları proje ilerlerken tespit etmenize olanak tanır.

PM (PreventIve MaIntenance) 

Önleyici Bakım
Ya daha hiç meydana gelmeden ya da büyük sorunlara dönüşmeden önce, başlangıç aşamasında olan arızaların sistematik denetimini, tespitini ve düzeltmesini sağlayarak ekipmanları ve olanakları memnun edici bir çalışma durumunda tutma amacıyla personelin gerçekleştirdiği bakım ve servis işleridir. Testleri, ölçümleri, ayarlamaları ve parça değişimlerini de içeren bu bakım, özellikle arızaların oluşmasını önlemek için gerçekleştirilir.

PPM (Project PortfolIo Management)

Proje Portföyü Yönetimi
Sayısız kilit özelliğe dayanan yürütme veya öneri aşamasındaki projeleri analiz etmek ve topluca yönetmek için proje yöneticileri ve proje yönetim ofisleri tarafından kullanılan süreçlerin, yöntemlerin ve teknolojilerin merkezi yönetimidir. PPM'nin amaçları; müşteriler, stratejik hedefler veya dış gerçek dünya etmenlerinin getirdiği kısıtlamalara uyarak bir kurumun operasyonel ve finansal hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmesi adına sonuç için ideal kaynak karışımını belirlemek ve faaliyetleri programlamaktır.

RCM (RelIabIlIty-Centered MaIntenance)

Güvenilirlik Merkezli Bakım
Bir işletmenin amaçlarına ulaşmasına ve yaşam boyu maliyetlerini en aza indirmesine yardımcı olan sağlam ve denetlenebilir bakım programlarının geliştirilmesine yönelik doğrulanmış bir yöntemdir.

RFID (RadIo Frequency IdentIfIcatIon)

Radyo Frekansı ile Tanımlama
Etiketlenen bir kalemi tanımlamak, takip etmek ve yerini tespit etmek amacıyla bir okuyucu ve bir etiket arasında veri aktarımı için radyo frekans dalgalarını kullanan otomatik veri toplama teknolojisidir. RFID etiketleri, birçok endüstride kullanılır. Üretim sırasında bir otomobile takılan bir RFID etiketi, otomobilin montaj hattı boyunca ilerleyişini izlemek için kullanılabilir. İlaçlar da depolar boyunca bu etiket sayesinde izlenebilir. Besi hayvanlarına ve evcil hayvanlara etiket enjekte edilerek hayvanın pozitif kimlik tespitine olanak tanınabilir.

RMA (Return MaterIal AuthorIzatIon)

İade Malzeme Yetkisi
Bir malın veya ürünün tedarikçisinin ücret iadesi veya kredi açılması karşılığında bir müşterinin veya istemcinin ilgili kalemi kendisine geri göndermesini kabul ettiği düzenlemeyi tanımlayan bir e-ticaret terimidir. İade ticari mal yetkisi veya iade mal yetkisi de denilen bu tür bir anlaşma, garanti edilen kalite seviyesinin artmasını sağlar. BT endüstrisinde bu tür bir ticari işlem, fiziksel bir üründense bir yazılım lisansını içerebilir. Bu tür durumlarda tedarikçi ve müşteri, ister işletim sistemleri veya bir BT altyapısının alanları için ek lisans olsun, ister bir lisans kredisinin başka ürünlerin veya bir yazılım paketinin ek versiyonlarının satın alınmasına uygulanması olsun, gelecekteki lisans yetkileri üzerinde görüşmelerde bulunabilir.

ROHS (RestrIctIon of Hazardous Substances) 

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması
Elektrikli ve elektronik cihazlar içinde belli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanmasına ilişkin yönergenin kısaltması olan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS) 2002/95/EC, Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003 tarihinde kabul edilmiştir. RoHS direktifi, 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve de her üye devlette uygulanması ve kanunlaştırılması gerekmektedir. Bu direktif, (istisnalar olmasına karşın) çeşitli elektronik ve elektrikli cihaz türlerinin imalatında altı tehlikeli maddenin kullanımını kısıtlar.

ROI (Return On Investment) 

Yatırım Getirisi
Bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya bir dizi farklı yatırımın verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. ROI'yı hesaplamak için yatırımın faydası (getirisi) yatırımın maliyetine bölünür ve sonuç yüzde veya oran olarak ifade edilir.

SAAS (Software as a ServIce) 

Servis olarak Yazılım
Bir veya daha fazla sağlayıcı tarafından sahip olunan, sunulan ve uzaktan yönetilen yazılımdır. Sağlayıcı, kullanım başına ödeme temelinde veya kullanım ölçümlerine dayalı bir abonelik olarak tüm sözleşmeli müşteriler tarafından istedikleri zaman birden çoğa bir modelde tüketilen bir dizi ortak kod ve veri tanımlarına dayalı bir yazılım sunar.

SCM (Supply ChaIn Management) 

Tedarik Zinciri Yönetimi
Ham maddelerin, yarı mamul envanterinin ve mamul ürünlerin başlangıç noktasından tüketim noktasına hareketini ve depolanmasını içeren mal akışı yönetimidir.

SCRM (StrategIc Customer RelatIons Management)

Stratejik Müşteri İlişkileri Yönetimi
Stratejik Müşteri İlişkileri Yönetimi, kârlı müşteriler kazanmayı ve bunları elde tutmayı amaçlayan temel bir müşteri odaklı iş stratejisidir.

SLA (ServIce Level Agreement)

Servis Seviyesi Anlaşması
Servis sağlayıcısı ve müşteri arasında beklentileri belirleyen ve de sunulacak ürünleri veya hizmetleri, nihai kullanıcı sorunları için tek iletişim noktasını ve sürecin etkinliğinin izlenmesi ve onaylanması için kullanılan ölçümleri tanımlayan bir anlaşmadır.

SOA (ServIce-OrIented ArchItecture)

Servis Odaklı Mimari
Başka uygulamalara hizmetler olarak uygulama işlevselliği sağlayan ayrı yazılım parçalarına dayalı bir yazılım tasarımı ve yazılım mimarisi tasarımıdır. Bu, servis odaklılık olarak bilinir. Her tür satıcıdan, üründen veya teknolojiden bağımsızdır.

SPC (StatIstIcs Process Control) 

İstatistik Süreç Kontrolü
İstatistiksel yöntemleri kullanan bir kalite kontrol yöntemi olan SPC, tam potansiyelinde çalıştığından emin olmak adına bir süreci izlemek ve kontrol etmek için uygulanır. Süreç daha sonra, tamamen ortadan kaldırılamazsa) minimum israfla (mümkün olan en uygun ürünü yapabilir. SPC, "uygun ürün" (gerekli özellikleri karşılayan ürünün) üretiminin ölçülebildiği her tür sürece uygulanabilir.

SPM (Spare Part Management)

Yedek Parça Yönetimi
Şirketlerin doğru yedek parçaların ve kaynakların doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak için kullandığı tam bir Stratejik Servis Yönetimi sürecinin ana bileşenidir.

TCO (Total Cost of OwnershIp)

Toplam Sahip Olma Maliyeti
Varlıkları işletmek ve korumak için yapılan masraflar ile satın alım maliyetini içeren varlık maliyeti ölçümüdür.

WBS (Work Breakdown Structure)

İş Dökümü Yapısı
Proje yönetimi ve sistem mühendisliğinde WBS, bir projenin daha küçük bileşenlere teslim-odaklı olarak ayrılmasıdır. Bir iş dökümü yapısı elemanı; ürün, veri, hizmet veya bunların herhangi bir bileşeni olabilir. WBS, program geliştirme ve kontrol için yol göstermenin yanı sıra detaylı maliyet öngörüsü ve kontrolü için de gerekli çerçeveyi sağlar.

WEEE (Waste ElectrIcal and ElectronIc EquIpment)

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki bir Avrupa Parlamentosu direktifi, RoHS Direktifi 2002/95/EC ile birlikte Şubat 2003'te Avrupa Kanunu halini almıştır. WEEE Direktifi 2002/96/EC, 2009 itibariyle geri dönüşüm için yıllık olarak nüfus başına minimum 4 kilogram geri kazanım oranıyla her tür elektrikli mal için toplama, geri dönüştürme ve geri kazanma hedeflerini belirler. Ayrıca Bkz. RoHS.

 

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim